Terveyssosiaalityötä koskeva tutkimus

TUTKIMUS

Terveyssosiaalityötä koskevaa ja sitä lähellä olevaa kiinnostavaa tieteellistä tutkimusta tehdään koko ajan lisää. Tälle sivulle on koottu tietoja joistakin tutkimuksista, niiden lähteistä ja mistä lisätietoja tutkimuksista voi saada. Luettelon on tarkoitus palvella käytännön työntekijöitä, opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita. Luettelo palvelee myös myös esim. konferenssiabstraktien laatijoita. Huom! Linkit saattavat muuttua eikä kaikkia töitä välttämättä löydy kokonaisteksteinä sähköisessä muodossa.

Olisimme kiitollisia, jos voisit ilmoittaa uusista mielenkiintoisista tutkimuksista lisättäväksi listalle. Näin sivusto palvelisi parhaimmalla mahdollisella tavalla lukijoitaan. Yhteystiedot näihin ilmoituksiin löytyvät tämän TUTKIMUS-sivuston lopusta.

Opinnäytetyöt

Tiedot useimmista opinnäytetöistä löytyvät ko. yliopistojen sivuilta:

Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto & Turun yliopisto sivusto 2

Väitöskirjat

Haapakoski, Kaisa (2015) Hyvä kuntoutustutkimustyössä. Abduktiivinen tutkimus kuntoutustutkimustyön hyväkäsityksellisistä ristiriidoista. (https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/47281)

Huotari, Kari (1999) Positiivista elämää. Hiv-tartunnan saaneiden selviytyminen arjessa. Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 2/99. Helsingin yliopisto.

Hänninen, Kaija (2004) Kohtaamisen kokemuksia epävarmuuden näyttämöllä. Kokemuksellinen ensitieto vammaisen lapsen syntyessä. Stakes. Tutkimuksia 147  ( https://helda.helsinki.fi/handle/10138/11442 )

Isoherranen, Kaarina (2012) Uhka vai mahdollisuus – moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Helsingin yliopisto. (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37493)
Jähi, Rita (2004) Työstää, tarinoida, selviytyä. Vanhemman psyykkinen sairaus lapsuuden kokemuksena. Acta Universitatis Tamperensis 1015.  (http://tampub.uta.fi/handle/10024/67397)
Kantola, Heli (2009) Vakavan sairastamisen merkitys elämänkulussa. Esimerkkinä SLE. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 180. (http://wanda.uef.fi/uku-vaitokset/vaitokset/2009/ISBN978-951-27-1239-7hkantola.htm.html)
Knuuti, Ulla (2007) Matkalla marginaalista valtavirtaan? Huumeiden käytön lopettaneiden elämäntapa ja toipuminen. Helsinki: Yhteiskuntapolitiikan laitoksen tutkimuksia 1/2007. (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/23479)

Kokko, Riitta-Liisa (2003) Asiakas kuntoutuksen yhteistyöryhmässä. Institutionaalisen kohtaamisen jännitteitä. Helsinki: Kuntoutussäätiö.
Laaksovirta, Sirkka-Liisa (1982) Sydäninfarktipotilaan kuntoutusura erityisesti sosiaalityön näkökulmasta tarkasteltuna. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja. AL: 20.
Lindén, Mirja (1999) Terveydenhuollon sosiaalityö moniammatillisessa toiminta¬ympäristössä. Stakes. Raportteja 234.

Lämsä, Riikka (2012) Potilaskertomus: Etnografia potiluudesta sairaalaosaston käytännöissä. Helsingin yliopisto. Tutkimus 99/2013. THL. (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38573)

Metteri, Anna (2012) Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Acta Universitatis Tamperensis 1778. (http://tampub.uta.fi/handle/10024/66973)
Ryynänen, Ulla (2005) Sairastamisen merkitys ja turvattomuustekijät aikuisiässä. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 119. (http://wanda.uef.fi/uku-vaitokset/vaitokset/2005/ISBN951-781-958-7uryynanen.htm.html)
Seppälä, Ullamaija (1998) Lapsi, perhe ja epilepsia. Elämää pitkäaikaissairauden kanssa. Sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimuksia 2. Helsingin yliopisto.
Siponen, Anne (1999) ”Ei minulle voi käydä näin!” Acta Universitatis Tamperensis 707. (http://tampub.uta.fi/handle/10024/66765)

 

Somerkivi, Pirjo (2000) ”Olen verkon silmässä kala.” Vammaisuus, kuntoutuminen ja selviytymninen sosiaalisen tuen verkostoissa. Kuopion yliopisto. (http://wanda.uef.fi/uku-vaitokset/vaitokset/2000/tiedotteet/psomerkivi.htm.html)

Valkonen, Jukka (2007) Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 77/2007. (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/23432)

Virokannas, Elina (2004) Normaalin rajan molemmilla puolilla. Tutkimus huumehoitoyksikön nuorten identiteettien rakentumisesta. Stakes. Tutkimuksia 144.  (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/12531)

Ulkomaiset

Olsson Siv (1999) Kuratorn förr och nu. Sjukhuskuratorns arbete i ett historiskt perspektiv. Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete. Skriftserien 1999:1.
Willumsen, Elisabeth (2006) Interprofessional Collaboration in Residential Childcare. Göteborg: NHV Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Lisensiaatintutkimukset

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen eri aiheita käsitteleviä lisensiaatintutkimuksia löytyy Sosnetin sivuilta
http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Hyvinvointipalvelut
http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Kuntouttava-sosiaalityo
http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Lapsi–ja-nuorisososiaalityo
http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Marginalisaatiokysymysten-sosiaalityo
http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Yhteisososiaalityo

Tässä joitakin erityisesti terveyssosiaalityön kannalta kiinnostavia töitä:

Antikainen-Juntunen, Eija (2005) Sosiaalityö psykiatrisessa työkyvyn arvioinnissa. Sosiaalityötekijöiden käsitysten arviointi empowermentin näkökulmasta. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos. (http://tampub.uta.fi/handle/10024/76407)
Friberg, Eija (2007) Kuntoutuneita vai syrjäytyneitä? Seurantatutkimus Etelä-Karjalan keskussairaalan kuntoutumispoliklinikan potilaista vuosilta 1998-1999. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. (https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/38160)
Forssén, Tuulikki (2004) Opiaattiriippuvaisten ylläpitohoidon rakentuminen päiväkeskuksessa – etnografinen tapaustutkimus. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. (http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Marginalisaatiokysymysten-sosiaalityo)
Hyttinen, Leena (2005) Palveluohjaus mielenterveystyössä – toimintatutkimus Casetti-projektista freireläisessä viitekehyksessä. Marginalisaatiokysymysten sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. (http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Marginalisaatiokysymysten-sosiaalityo)

Isoniemi, Irma (2013) ”Mistä apua arkeen? – Tutkimus vammaisten arjen voimavaroista”. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. (http://tampub.uta.fi/handle/10024/76581)
Jokela, Liisa (2005) Aivovamman saaneen henkilön elämänkulku. Tutkimus toimintaympäristön merkityksestä vaihtelevilla selviytymispoluilla. Kuntouttavan sosiaalityön ammatillinen lisensiaatin¬tutkimus. Tampereen yliopisto. (http://tampub.uta.fi/handle/10024/76412)

Kuorelahti, Marianne (2013) Asiantuntijuuden kehittyminen vauvaperheiden päihdekuntoutuksessa Pidä kiinni -hoitojärjestelmässä- työntekijät kertovat. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto.(http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Lapsi–ja-nuorisososiaalityo)

Kyyhkynen, Tuula (2012) Johtava sosiaalityöntekijä terveyssosiaalityön toimijana. Hyvinvointipalvelujen erikoisala. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntatieteiden laitos. (http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Hyvinvointipalvelut)
Laitila-Ukkola, Merja (2005) Päihdehuollon näköinen sosiaalityö? Suomalaisen päihdehuollon sosiaalityötarinoita. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala.  (http://www.sosnet.fi/S uomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Kuntouttava-sosiaalityo)

Mäkiranta, Marja (2004) Äitiys ja päihdeongelman hoito. Lapsi- ja nuorisosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/12222)
Pajula Maija-Liisa (2013) Osaamisen johtaminen terveyssosiaalityössä. Esimiesasemassa olevat sosiaalityöntekijät osaamisen johtamisen määrittelijöinä. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. Tampereen yliopisto. (http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Hyvinvointipalvelut)
Palomäki, Susanna (2012) Asiakkaiden osallisuus kuntoutustutkimusprosessissa. Asiakkaiden kokemuksia osallisuudesta ja kuntoutustutkimuksen oikea-aikaisuudesta Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto. (http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Kuntouttava-sosiaalityo)

Peltomaa, Marjo (2005) Kuntoutumisvalmius kokonaisvaltaisen mielenterveyskuntoutuksen suunnittelun perustana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Lapin yliopisto. Julkaistu: Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan julkaisuja, Sarja B, Tutkimuksia ja selvityksiä 49. (http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Kuntouttava-sosiaalityo)
Pirinen, Hilkka (2011) Hoivatyön tekijät ja sisällöt maaseudulla ja kaupungissa. Jyväskylän yliopisto. Hyvinvointipalveluiden erikoisala. (http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Hyvinvointipalvelut)
Pirttijärvi, Mirja (2013) Merkintöjä marginaalissa. Terveyssosiaalityö aikuispsykiatriassa potilaan taloudellisen ja sosiaalisen selviytymisen edellytysten määrittelijänä. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Jyväskylän yliopisto. (http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Kuntouttava-sosiaalityo)
Pursiainen Annikki (2010) ”Kun ne ottas meijjät tosissaan…” Omaishoitaja terveydenhuollon ja terveyssosiaalityön asiakkaana – Kokemuksia ja kohtaamisia. Jyväskylän yliopisto. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. (http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Kuntouttava-sosiaalityo)
Riihelä, Mervi (2010) ”Näköalapaikka ihmisen ja yhteiskunnan välillä. Kuntouttava sosiaalityö mielenterveyssosiaalityöntekijän kertomuksissa”. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Tampereen yliopisto.
Ristaniemi, Teija (2006) Psykiatrisen sairaalan ”armahtava todellisuus”? Asiakaslähtöisyys psykiatrisen sairaalan kuntoutuspotilaan kokemana. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. (http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Kuntouttava-sosiaalityo)
Savolainen, Katri (2008) Yhteisösosiaalityön tehtävä mielenterveyden edistämisessä. Yhteisösosiaalityön erikoisala. Kuopion yliopisto. (http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Yhteisososiaalityo)
Sellergren, Hanna (2007) Nuorisopsykiatrian poliklinikan asiakasyhteistyö. Metodina työntekijöiden fokusryhmähaastattelu. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/12433)
Sjöblom, Stina (2007) ”Har det blivit hjälpta så att de blivit stjälpta”? En studie i socialarbetets potential och gränser inom handikappservice. Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto.   (http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Kuntouttava-sosiaalityo)
Veistilä, Minna (2008) Päihteitä käyttäneet äidit, heidän lapsensa ja lastensuojelu – Kertomuksia ja reflektiota. Lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoisala. Helsingin yliopisto. (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/12733)
Vierimaa, Sisko (2011) ”Nyt se tuli minuun, syöpä!” Rintasyöpä elämän mullistajana vaiko uuden elämänasenteen mahdollistajana? Kuntouttavan sosiaalityön erikoisala. Helsingin Yliopisto. (http://www.sosnet.fi/Suomeksi/Koulutus/Erikoistumiskoulutus/Tarkastetut-lisensiaatintutkimukset/Kuntouttava-sosiaalityo)

Pro gradu -työt

Ahlgren, Kristiina (2008) Sosiaalityö sairaalaorganisaatiossa. Tapaustutkimus sosiaalityöntekijöiden työn mieltämisestä ja jäsentämisestä moniammatillisessa työyhteisössä.  (http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/79122/gradu02613.pdf?sequence=1)
Forsström, Kirsi (2011) Sosiaalityön asiantuntijuus moniammatillisessa psykiatrisessa avohoitotyössä. Helsingin yliopisto. (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28109)
Haukkala, Helka (2013) Sosiaalityö toimintakenttänsä rajoilla. Tapaustutkimus Lapin sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sosiaalityöstä. Lapin yliopisto. (http://www.doria.fi/han dle/10024/90518)
Havukainen, Pirjo (2004) Sosiaalisen tuen ja sosiaalisten verkostojen merkitys kroonisen kipupotilaan kuntoutumisessa. Liittolaisuus ja sosiaalinen pääoma tutkimuksen keskiössä. Tampereen yliopisto. (http://tampub.uta.fi/handle/10024/92204)
Korkealaakso, Rauni (2006) Sosiaalityöntekijä – vieraileva tähti? Lääkäreiden käsitykset ja kokemukset sosiaalityöntekijän tehtävästä ja asiantuntijuudesta sekä yhteistyöstä aikuisten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Julkaisusarja A: Tutkimukset.  (http://www.epshp.fi/haku?searchterms=Korkealaakso+Rauni+YTM%2C+sosiaality%C3%B6ntekij%C3%A4+Julkaisusarja+A)
Leinonen, Leena (2001) Sosiaalityöntekijöiden ammatillinen identiteetti psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Kuopion yliopisto.
Leminen, Teija-Marita (1997) Kuntoutustutkimukset yliopistollisissa sairaaloissa. Pro gradu tutkielmat 10/1997. Helsingin yliopisto, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon laitos.
Lätti, Maarit ja Tiiro, Marjo (2012) Dokumentointi kuntouttavassa sosiaalityössä. Lapin yliopisto. (https://www.doria.fi/handle/10024/74768    )
Pentikäinen, Hanna-Kaisa (2011) Sairaalan sosiaalityöntekijän työnkuvan tarkastelua 1980-luvulta nykypäivään. Jyväskylän yliopisto. (. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/26547)
Puputti, Elina (2007) Tiimi – moniammatillisen työn näyttämönä. Tampereen yliopisto. (http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/78013/gradu01847.pdf?sequence=1)
Pylväs, Maria (2003) Sosiaalityön asiantuntijuus erikoissairaanhoidossa. Oulu: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 8. (http://www.sosiaalikollega.fi/poske/julkaisut/julkaisusarja/main_page)
Ronimus-Poukka, Päivi (2009) Sosiaalityö moniammatillisessa yhteistyössä. Tutkimus sairaalan kuntoutustyöryhmästä. Tampereen yliopisto.(http://tampub.uta.fi/handle/10024/80822)
Ruotsalainen, Piia (2012) Asiantuntijuus terveydenhuollon sosiaalityössä. Lapin yliopisto. (https://www.doria.fi/handle/10024/76826)
Ylikoski, Anne (2013) Sosiaalityön toiminta mielenterveystyössä. Tapaustutkimus psykiatrisessa sairaalassa ja avohoidossa sekä sosiaalitoimen aikuissosiaalityössä. Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori. (http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/84568/gradu06699.pdf?sequence=1)

päivitetty lisää Helsingin yliopiston pro graduja (11112015):

Hallberg, Minttu (2014) Pandemiarokotetun lapsen tai nuoren narkolepsiaan sairastuminen vanhemman arjen kokemuksena
(https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42812)

Hautamäki, Lotta (2006) Mahdollinen masennus. Eettinen työ valistusteksteissä
(https://helda.helsinki.fi/handle/10138/18223)

Hupli, Aleksi Mikael Markunpoika (2014) Pakon politiikkaa. Raskaana olevat päihdeongelmaiset naiset yhteiskunnallisen hallinnan kohteena
(https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38546)

Kankaanpää, Sini: Opioidikorvaushoito toipumisprosessin välivaiheena. Hoidosta onnistuneesti irrottautuneiden kokemuksia
kuntoutumisesta (https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38549/Korvaushoito_gradu.pdf?sequence=2)

Lohikivi, Johanna (2015) Entiset ja nykyiset huumeidenkäyttäjät kansalaistoimijoina. Osis-hankkeen vertaisten ja Käyttäjäyhdistys Suomen Lumme ry:n aktiivien kokemuksia osallistumisesta ja vaikuttamisesta (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154589)

Lääti, Soile (2013) Sosiaalinen hyvinvointi mielenterveyskuntoutujan elämässä : tutkimus sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksistä nuorempien ja varttuneiden mielenterveyskuntoutujien keskuudessa
(https://helda.helsinki.fi/handle/10138/40975)

Mesimäki, Kaisa (2012) Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa.
(https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29316)

Peksiev, Tiina (2015) ”Yks ryyppy on liikaa ja tuhat liian vähän”. Tutkimus ikääntyvien päihdekuntoutujien toimijuudesta ja palvelutarpeista.(https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153753)

Salonen, Minna (2010) Asiakkaana vaikeasti aivovammainen. Vammautuneen ja omaisen kokemuksia itsemääräämisoikeudesta ja osallisuudesta (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/23793)

Valtonen, Saini (2014) Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien vanhusten kohtaaminen pitkäaikaisessa laitoshoidossa – hoitajien näkökulma
(https://helda.helsinki.fi/handle/10138/136071)

Vermas, Eeva (2013) Vanhempien kokemuksia lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhteisasiakkuudesta
(https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42232)

päivitetty lisää Tampereen yliopiston uusimpia pro graduja (11112015)

Aalto, Kirsi (2013): Mielenterveyskuntoutujan vanhempana – virallisen ja epävirallisen välimaastossa

Ahokangas, Noora (2013): Terveydenhuollon sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi koettuna ja kerrotuna

Barck, Tuuli (2014): Lasta odottavan päihdeperheen kanssa tehtävä sosiaalityö terveydenhuollossa : sosiaalityöntekijöiden kokemukset työskentelystä lasta odottavan päihdeperheen kanssa

Kaartamo, Riina (2012): Tieto ja asiantuntijuuden paikat moniammatillisessa mielenterveyskuntoutuksessa

Kahilakoski, Jaana (2012): Kulttuuriset erot ja niille annetut merkitykset nuorten psykiatrisissa potilaskertomuksissa

Kanto, Päivi (2014): Tarvitaanko tässä sossua? : sosiaalityön asiantuntijuuden käyttäminen lastenpsykiatristen osastojen työskentelyssä

Kinnunen, Annu (2013): Oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan? Asiakkaiden tyytyväisyys terveyssosiaalityön palveluihin Seinäjoen keskussairaalan sosiaalitoimen yksikössä

Pitkänen, Tea (2012): SOSIAALITYÖN PALVELUT PSYKIATRISESSA SAIRAALASSA. Tapaustutkimus psykiatrisen sairaalan sosiaalityön palvelukokemuksista ja tarpeesta asiakkaiden kokemana

Tuppurainen, Anu (2012): ”Tartu nyt tähän, se on oikeasti vauvan parhaaksi.” Terveyssosiaalityöntekijöiden näkemyksiä työstään päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten hoitoprosessissa.

Ylihouhala, Marianna (2012): ”Usko siihen, että asioihin voi vaikuttaa tekemällä.” Tapaustutkimus terveyssosiaalityöntekijöiden näkemyksistä liittyen sosiaalityön laatuun ja sen kehittämiseen

Ylinen, Tyyne (2015): : ”Siitä alkoi pitkä tie” : tarkastelussa masennuksen merkitykset ja toipumisen jäsentyminen masennuksen kokeneiden kertomuksissa

Yhteystiedot:

Uusia  tutkimuksia linkkeineen ottavat vastaan Hanne-Mari Seppälä / terveyssosiaalityontekijat @ talentia.fi