Yhdistyksen koulutusavustuksen saajan artikkeli: Libido ja ikääntyminen

8.1.2024

Marjo Vuonos-Paavola
Psykoseksuaalinen täydennyskoulutus
Suhteessa oy
21.12.2023

Johdanto

”Minulla on tapana aloittaa jokainen päivä niin, että kysyn itseltäni kysymyksen. Juttelen sille mikä on tuonut minut tähän pisteeseen. Tarkistan, miten se voi ja varmistan, että se on edelleen voimissaan. Vähän kuin heräisi aamulla, katsoisi rakastettuaan silmiin ja kysyisi, miten hän voi.”…”How do you do my libido”. Kysymyksen esittäjänä 80v. mies, jolla ilmeisestikin säilynyt kosketus omaan sekä elämänhaluunsa että seksuaaliseen haluunsa. Tämä suora lainaus kesälomalukemistosta Emma Hambergin kirjasta Je Màppelle Agneta. Ajatus libidosta jäi mieleen kytemään. Kirjan mies esiintyi kirjassa lämpimänä, toiset huomioon ottavana ja sosiaalisia suhteita arvostavana. Korkeasta iästään huolimatta hän toimi toisten hyväksi ja itsensä hyväksi tuo aamuinen ajatelmansa osviittanaan. Johtoajatuksena artikkelissani on libidon merkitys ikääntyneen hyvinvointiin ja elämänhaluun. Mistä ammennetaan elämänhalua ja iloa, kun hormonitoiminta iän myötä muuttuu, tulee sairauksia ja niihin kuuluvia lääkityksiä. Mikä auttaa meitä jaksamaan kohti itsellemme merkityksellisiä asioita. Mistä kumpuaa halumme olla itsellemme kohtuullisia ja nauttia itsestämme, rakkaistamme ja ystävistämme. Seksuaalisuus on elämää ylläpitävä voima. Ilman seksuaalisuutta ihmiskunta kuolisi sukupuuttoon. Seksuaalisuus on ihmisessä aina vauvasta vaariin. Seksuaalisuuden tärkeyden kokemus vaihtelee eri ihmisillä. Se on kuitenkin aina olemassa janan jossakin kohtaa. Tässä artikkelissa luon lyhyen katsauksen kolmeen opinnäytetyöhön ja niiden yhteenvetoihin hakusanalla libido ja ikääntyminen Google Scholar hakukoneena. Olen myös haastatellut kuutta keski-iän ylittänyttä naista aiheesta libido ja ikääntyminen. Psykoseksuaalisuuskoulutus on tarjonnut minulle avaramman ikkunan seksuaalisuuden maailmaan ja huomaan kompastelevani sukupuolta määrittelevissä käsitteissä. Mies , nainen, intersukupuolinen, cissukupuolinen, transihmisyys (transsukupuolisuus, transvestisuus, muunsukupuolisuus, sukupuolettomuus). Tämä huomio tekee tästä artikkelista aiempaa ajatteluuni nähden hivenen hankalamman. Käytetyissä opinnäytetöissä puhutaan miehistä ja naisista. Haastattelut olen tehnyt naisille. Mietin muutanko nainen käsitteen henkilöksi tai naisoletetuksi, mutta jätin tämän ajatuksen tasolle. Päädyin siihen , etten korosta sukupuolia. Se olkoon näyttö tiedostamisestani, että sukupuolen määrittäminen ei ole aivan yksinkertaista. Peilaan artikkelissani omia ajatuksiani libidosta ja ikääntymisestä näihin opinnäytteisiin, kuuteen haastatteluun, pari-ja perhepsykoterapeuttikokemukseen ja vuoden kestäneeseen psykoseksuaalisuuskoulutukseen liittyen.

Libido

Libido on psykoanalyysin luojan Sigmund Freudin käsite elämänvietille ja mielihyvään. Se nähdään myös yksinkertaistaen seksuaalisena ja halukkuutena ja viettinä. Freudin mielestä libido liittyy muuhunkin kuin seksuaaliseen mielihyvään. Tunnemme mielihyvää janoisina vettä juodessamme ja maistellessa herkullisia
ruokia. Libido on energiaa, joka tulee vieteistä tai vaistoista, jotka ohjaavat käytöstämme. Freud erotti nämä elämänviettiin ja kuolemanviettiin. Elämänvietti viittaa impulsseihin, jotka liittyvät kiintymykseen ja tunteisiin-niihin, jotka houkuttelevat meidät rakastumaan ja lisääntymään sekä etsimään yhteyttä toisten ihmisten kanssa. Freudilla termit ”id” ja ”ego”. Libido on Freudin mukaan läsnä myös ihmisen kehityksen eri vaiheissa. Libidoa ilmaistaan kehitysvaiheiden mukaan. Oraalivaihe, anaalivaihe, fallinen vaihe, latenssivaihe ja genitaalivaihe (netti: Mielen ihmeet) Ikää pidetään suurimpana seksuaaliviettiin vaikuttavana tekijänä. Paljon on fyysisiä ja psyykkisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat seksuaaliviettiin esim. hormonit, stressi, fyysinen kunto yms.

AMK-opinnäytteet

Esittelen kolmesta amk-tason opinnäytetöistä tehtyä yhteenvetoa. Essi Näätänen & Katri Penttinen Ikääntyminen ja sen tuomat muutokset seksuaalisuudessa – verkko-oppimisympäristö terveydenhoitajaopiskelijoille. Seksuaalisuus kulkee ihmisen mukana läpi elämän saaden uusia näkökulmia sekä painoarvoja. Jokaisella on oikeus nauttia ja toteuttaa seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla ikään katsomatta. Ikääntyneiden seksuaalisuuteen liittyy edelleen ennakkoluuloja, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti seksuaalisten tarpeiden tyydyttämiseen. Jatkotutkimusaiheena heillä miten madaltaa hoitoon pääsyä seksuaalisuuteen liittyvissä ongelmissa ja ikääntyvien omien kokemusten kerääminen.
Oulun ammattikorkeakoulu Hoitotyön tutkinto-ohjelma, Kätilö Kumpulainen Kaisa-Maria, Näätsaari Mari & Saarela Iisa Opinnäytetyön nimi: Ikääntyneiden 65–75-vuotiaiden naisten seksuaalisuus, kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Ikääntyneen naisen seksuaalisuutta pidetään usein tabuna. Ikääntyminen on väistämätöntä, ja on edessä jokaisen ihmisen elinkaaressa. Yleinen ajatus on, että seksuaalisuus tarkoittaa seksiä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan seksuaalisuus on laaja käsite, joka tarkoittaa oikeutta omaan kehoon, saada seksuaalikasvatusta ja tavoitella tyydyttävää ja nautinnollista seksielämää. Ikääntyneiden naisten seksuaalisuuteen yleisimmin vaikuttavia tekijöitä ovat haluttomuus ja yksinäisyys. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että useilla sairauksilla ja seksuaalisilla toimintahäiriöillä oli merkittävä vaikutus naisen seksuaalisuuteen. Elämänlaatu oli yhteydessä seksuaalisuuden toteutumiseen. Vanhustyön koulutusohjelma, Geronomi(AMK) Miia Pyykkönen Opinnäytetyön nimi: Ikääntyneiden naisten kokemuksia seksuaalisuudestaan. Tutkimus käsittelee ikääntyneiden naisten kokemuksia seksuaalisuudestaan. Tällä tutkimuksella haettu vastausta kysymykseen kuinka ikääntyneet naiset kokevat seksuaalisuutensa. Työn tavoitteena on antaa ikääntyneiden parissa työskenteleville sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille eväitä kohdata ikääntyneiden naisten seksuaalisuus. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys antaa lukijalle perustiedot siitä, mitä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ikääntyneellä naisella, seksuaalisuudella ja seksuaalisuudella osana toimintakykyä. Seksuaaliseen toimintakykyyn liitetty kuuluvaksi fyysiset muutokset, psykososiaaliset muutokset ja sairastumisen aiheuttamat muutokset. Keskeisimpänä tutkimustuloksena voi esittää ikääntyneiden naisten kokemuksen siitä, että läheisyyden ja kumppanuuden tarve ei katoa vanhanakaan. Toisaalta myös halua yhdyntään on jäljellä, kun on sopiva kumppani rinnalla. Vaihdevuosien tai sairauksien ei koettu vaikuttaneen paljoakaan seksuaalisuuteen, mutta palvelutalossa asuminen sen sijaan vaikutti. Ulkoisen olemuksen ei katsottu olevan osa seksuaalisuutta, mutta pidettiin tärkeänä sitä, että on siistit vaatteet ja hiukset hyvin. Mielenkiintoisena johtopäätöksenä esille nousi muun muassa se, että seksuaalisuus miellettiin lähinnä yhdynnäksi. Ikääntyneet naiset olivat hyvin sinut itsensä kanssa, ja itsevarmempia kuin nuorempana.

Ajatuksia opinnäytetöistä

Opinnäytetöiden johtopäätöksinä näkyivät seuraavat teemat. Hoitoon pääsy seksuaalisissa ongelmissa. Useilla sairauksilla ja seksuaalisilla toimintahäiriöillä oli merkittävä vaikutus naisen seksuaalisuuteen. Elämänlaatu oli yhteydessä seksuaalisuuden toteutumiseen. Ikääntyneiden naisten kokemukset siitä, että läheisyyden ja kumppanuuden tarve ei katoa vanhanakaan. Toisaalta myös halua yhdyntään on jäljellä, kun on sopiva kumppani rinnalla. Vaihdevuosien tai sairauksien ei koettu vaikuttaneen paljoakaan seksuaalisuuteen, mutta palvelutalossa asuminen sen sijaan vaikutti. Ulkoisen olemuksen ei katsottu olevan osa seksuaalisuutta, mutta pidettiin tärkeänä sitä, että on siistit vaatteet ja hiukset hyvin. Mielenkiintoisena johtopäätöksenä esille nousi muun muassa se, että seksuaalisuus miellettiin lähinnä yhdynnäksi. Ikääntyneet naiset olivat hyvin sinut itsensä kanssa, ja itsevarmempia kuin nuorempana. Hoitoon hakeutuminen ja pääsy seksuaalisissa ongelmissa tapahtuu julkisen tai yksityisen terveydenhuollon kautta. Viime aikoina on julkisessa keskustelussa ollut paljon mielipiteitä, tarvitseeko ikääntyvän naisen käydä säännöllisesti gynekologissa tutkimuksissa. Aiemmin tähän oli vahva suositus. Seksuaalisiin ongelmiin saattaa yhä liittyä nolouden ja häpeän tunteita, mitkä saattavat hidastuttaa tai estää hoitoon hakeutumista. Sairauksilla ja toimintahäiriöillä on merkittävä vaikutus naisen seksuaalisuuteen. Sairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet saattavat sivuvaikutuksina aiheuttaa seksuaalista haluttomuutta. Toisaalta yhdessä opinnäytetyössä ei nähty vaihdevuosien eikä sairauksien vaikutusta seksuaalisuuteen.
Elina Reenkola kuvaa kuvaa raadollisesti vaihdevuosia kirjassaan Intohimoinen nainen seuraavasti ”Vaihdevuosien ilmiöt tuntuvat naisesta häpeällisiltä. Kuumat aallot, punastelu, hikoaminen ja kuukautisten loppuminen halutaan piilottaa. Vanheneminen ja ruumiin muuttuminen, kokemusten uurteet ja rypyt, roikkuva nahka, kumarainen selkä ovat häpeällisiä ja vastakohtaisia nuoren kehon ihanteelle. Biologisten muutosten käynnistyminen omaa tahtiaan ja hormonitasapainon vaihtelut voivat uhata itsemääräämisen tunnetta lisäten häpeää.” Mutta mikä lohdullista ”. Toisaalta häpeä saattaa lievittyä, jos hedelmällisen kauden loppuminen merkitsee ruumiin ja seksuaalisuuden paluuta naisen hallintaan”. Seksuaalisuuden toteutumiseen vaikuttaa elämänlaatu. Elämänlaatu tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Jos kokee elävänsä itseään tyydyttävää elämää, toteuttaa itseään monipuolisesti ja kokee voivansa päättää asioistaan, elämänlaatu on parempaa. Tähän koriin kuuluvat asiat ovat sellaisia, joihin voi elämäntapavalinnoillaan vaikuttaa. Liikunta, ravinto, sosiaaliset suhteet ja harrastukset pitävät elämänlaatua yllä. Läheisyyden ja kumppanuuden tarve ei katoa vanhanakaan. Seksuaalisuus nähtiin yhdyntäkeskeisesti. Siistit vaatteet ja hyvin laitetut hiukset nähtiin tärkeänä osana seksuaalisuutta. Kautta aikojen ihmiset ovat ilmaisseet itseään itsensä vaatetuksella ja koristelulla ilahduttaakseen itseään ja ympärillä olevia ihmisiä.

Haastattelut

Haastattelin artikkelia varten kuutta keski-ikäistä tai keski-iän ylittänyttä naista. Kysymyksenä mitä ajatuksia sinulla herää aiheesta libido ja ikääntyminen. 58v nainen sanoi, että ”kohde pitää olla, ketä rakastaa. Silloin libido pysyy elossa ja elämä on elämisen arvoista. On henkilö kenen kanssa keskustella, harrastaa seksiä ja jakaa asiat”. 55v nainen kertoo ”libido herää jo aamulla suihkun jälkeen, kun hiukset ovat puhtaana. Aamupala aseteltu kauniisti ja harkitusti lautaselle”. 50v. nainen ”kaikki kuivuu, seksuaalisuus mahtava elämänvoima ja kuuluu kaikille, ikääntyminen vie estot ja elämän rajallisuus kirkastaa tarpeet ja auttaa näkemään mikä tärkeää elämässä ja saa kulkemaan omia tavoitteita kohti, omat tarpeet ja rajat tunnistellen ja kunnioittaen. Mielikuvitus kunniaan”. 60v. nainen ”Hyvä kysymys. Kävin eilen papassa, eikä meinannut saada jalkoja levitettyä, kun lonkat niin kipeät.
Tämänhetkinen hoitamaton terveystilanne vaikuttaa hallitsevasti elämänhaluun ja libidoon”. 62v. nainen ”esteettisyys, aistillisuus vaikuttaa libidoon, se on itsessä, jos on ollakseen. Mahtavaa, jos voi jonkun kanssa toteuttaa yhdessä seksuaalisuuttaan”. 68v. nainen ”onhan se totta, että ikääntyminen ja sairaudet vähentävät libidoa. Myöskin vanhemmalla iällä sietää huonommin stressiä. Monet lääkkeet vaikuttavat libidon vähenemiseen”.

Ajatuksia haastatteluista

Libidon toteuttamaksi nähtiin tärkeänä, että on kohde, kumppani, kenen kanssa seksuaalisuutta voi toteuttaa. Kumppanin olemassaolo nähtiin osana hyvää elämänlaatua. Tänä päivänä tai todennäköisemmin aina ennenkin polyamoriset suhteet ja avoimet suhteet ovat tulleet/ovat olleet parisuhteen rinnalle. Puhtaus ja arjen kauneuskin nähtiin osana libidon toteuttamista. Aistillisuus osa seksuaalisuutta ja sen toteuttaminen on omista mieltymyksistä kiinni. Tuoksut/hajut, voiteet, eritteet, kauniit asusteet, seksilelut, sm-rekvisiitta, roolivaatteet, alastomuus,
peitelty alastomuus kiinnostavat yksilöllisesti eri tavoin. Hormonaalisten muutosten tai lääkkeestä aiheuttama kuivaminen nähtiin ikääntyvän libidoon vaikuttamassa. Toisaalta nähtiin seksuaalisuus mahtavana elämänvoimana ja kuuluvana kaikille. Ikääntymisen nähtiin vievän turhat estot. Elämänkokemuksen ajateltiin auttavan näkemään , mikä on elämässä tärkeintä. Omat rajat ja tarpeet koettiin löytyneen ikääntyneenä. Mielikuvitukselle annettiin myös tilaa seksuaalisuuden toteuttamisessa. Psykoseksuaalisuusluennoilla oli arvostettu gynekologi ja kliininen seksologi Leena Väisälä pitämässä luentoa naisen seksuaalisuudesta. Esimerkkinä voisin kertoa kuinka tärkeää on saada tietoa lääkkeiden sivuvaikutuksesta ja mitkä puolustusmenkanismit saattavat sairastuneella toimia , siten ettei oikeastaan haluakaan tietää, mitä sivuvaikutuksia lääkkeet aiheuttavat. Pahaa aavistamaton opiskelija kysyi luennolla, mitähän vaikutuksia rintasyövän hoitoon käytetyllä Letrozolilla on. Vastaus oli, että vaikutukset ovat huomattavat ja lääke aiheuttaa
suurta tuhoa emättimen limakalvoilla. Kaikki kuivuu Salaisessa puutarhassa. Tehosteena näytettiin kuva, mitä limakalvoille lääkityksen aikana tapahtuu. Opiskelija kiitti onneaan, ettei tätä kuitenkaan tiennyt lääkityksen alkaessa noin seitsemän vuotta sitten. Näin opiskelijalla säilynyt jonkinlainen illuusio libidostaan lääkityksestä huolimatta, eikä hän ollut huolissaan erämaasta sisällään. Fyysiset rajoitteet tuotiin esille ja terveydentilan heikkenemisen vaikutus seksuaalisuuden toteuttamiseen. Haastateltava, joka papa-kokeessa huomasi, ettei reidet edes aukea, pohti että onneksi ei ole miesystävää. Seksin harrastus ei onnistuisi perinteisin menetelmin. Toisaalta seksuaalisuutta voi toteuttaa monin eri tavoin ja apuvälineitä on olemassa. Vanhemmalla iällä myös sietää stressiä huonommin. Libido nähtiin myös eräänlaisena asenteena, esteettisyytenä ja aistillisuutena ja sen
koettiin olevan omaa ominaisuutta.

Pohdinta

Kiinnostukseni pohjalla oli tehdä myös omaa tutkimusmatkaa aiheeseen, mitä libidolle tapahtuu, kun ikää alkaa tulla lisää. Toiveikkaana pohdin libidon olevan enemmänkin asennekysymys ja jätin ovea auki ajatukselle, että libidon voimakkuuteen voi itse vaikuttaa. Tässä artikkelissani pyrin jättämään tilaa omille ajatuksille ja suorastaan pyrin välttämään kirjallisuuteen tarttumista. Luonnollisesti aiheesta on paljon kirjallisuutta ja se on osaksi jo selkäytimessä. Taustalla oli myös pelkoa, mitä tutkittua tietoa löytyy. Osittain pelko ei ollut aiheeton, niin paljon on tutkittua tietoa ja kokemusta, että ikääntyminen vaikuttaa merkittävästi libidoon. Terveydentila ja fyysinen kunto on merkittävä asia ikääntyneen seksuaalisuudessa ja libidossa. Psykoanalyyttisen näkökulman mukaan ottaminen libidon olemassaoloon tuo uskoa tämänpäiväiseen ja tulevaan. Olemmehan ihmisinä muutakin kuin somaattinen järjestelmämme. Terveydentilan ja fyysisen kunnon nähdään olevan suuri tekijä siinä, onko libido elossa vai hiipumassa. Tämän tiedon voisi nähdä motivaatiotekijänä pitää itsensä hyvässä fyysisessä kunnossa, jotta voi toteuttaa itseään monipuolisesti. Liikunnasta, kehonhallinnasta, hormonaalisista hoidoista (estrogeenihoito, liukuvoiteet), ravitsemuksesta ja levosta huolehtiminen rakentaa hyvän peruskiven nautinnoille. Toisaalta on hyvä muistaa, että libidon olemassaoloa voi ylläpitää myös seksuaalisuus myönteisellä asenteella. Libido ja seksuaalisuus on myös mielen asia. Stressi, ahdistus, masennus, väsymys ja univaje horjuttavat elämänhalua. Itsensä ja kumppanin/kumppaneiden hyväksyminen ja näkeminen kiinnostavana ja haluttavana saattaa toisinaan kaivata Kama Sutran oppia ja kuvia, mielikuvitusta. Avoin viestintä suhteessa, luottamus, suhteen hoito ja itsehoito edistävät hyvinvointia ja samalla myös libidoa. Salaperäisyys, mystiikka ja leikillisyys palvelevat libidon hengissä pitämistä.

One day you will wake up and there will be no more time to do the things you have
always dreamed of. Do them nowPaolo Coelho