Kysely lomautuksen vaikutuksista Kouvolan varhaiskasvatuksessa

Kysely lomautuksen vaikutuksista Kouvolan varhaiskasvatuksessa

Talentia Kymenlaakso ry toteutti Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen lomautusten vaikutuksia tutkivan kyselyn jäsenistölleen viime vuoden marras-joulukuussa. Kyselyn tavoitteena oli saada näkyviin henkilöstön kokemuksia ja näkemyksiä siitä, kuinka lomautukset vaikuttivat työntekijöiden työhön sekä lasten tilanteeseen päiväkodissa.

Työntekijöiden kannalta lomautus vaikutti työmotivaatiota heikentävästi, hankaloitti toimintaa päiväkodissa ja lasten rauhattomuus lisääntyi

Kyselyyn vastasi 15 varhaiskasvatuksessa työskentelevää opettajaa, erityisopettajaa tai varhaiskasvatusyksikön johtajaa, jotka ovat Talentian jäseniä. Kouvolan kaupunki lomautti varhaiskasvatuksen opetus- ja hoitohenkilöstön kahdeksi viikoksi ja johtajat kolmeksi viikoksi viime vuoden keväänä ja kesänä.

Varhaiskasvatuksen opettajien lomauttaminen vaikutti päiväkodin toimintaan

Kyselyyn vastanneista 53 prosenttia oli sitä mieltä, että lomauttaminen hankaloitti päiväkodin toimintaa jonkin verran ja 33 prosentin mukaan se hankaloitti toimintaa merkittävästi. Avointen vastausten perusteella ”Työssä kuormittuminen lisääntyi, sijaisia ei ollut, vaikka väkeä pois”, ”Päiväkodin henkilöstön jaksaminen vietiin äärirajoille”, ”Selviydyttiin, mutta oliko laadukasta?”

Esimiehen lomautuksella oli vaikutusta henkilöstön työhön ja lasten oikeuksiin

60 prosenttia vastaajista olivat sitä mieltä, että esimiehen lomautus hankaloitti työtä jonkin verran ja 33 prosentin mukaan se hankaloitti työtä merkittävästi. Avointen vastausten perusteella työmäärä lisääntyi ja oman esimiehen puuttuessa oli haasteellista saada toisen yksikön esimiestä kiinni silloin, kun olisi kaivannut esimiehen näkökulmaa käsillä olevaan asiaan. Jokaisen lapsen oikeuksiin kuuluu saada laadukasta varhaiskasvatusta sekä ohjausta ja tukea kehitykseensä ja oppimiseensa. Tuki voi olla yleistä tukea, joka on kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille suunnattua tavoitteellista toimintaa. Lapsi saattaa tarvita myös tehostettua tai erityistä tukea silloin kun yleinen tuki ei ole riittävää takaamaan lapsen kehitystä ja oppimista määriteltyjen tavoitteiden toteutumiseksi. Kyselyyn vastanneista 87 prosenttia oli sitä mieltä, että lapsen oikeudet tehostettuun ja erityiseen tukeen eivät toteutuneet lomautusjaksojen aikana.

Lomautusten aikana havaittiin seuraavia epäkohtia

Lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmat eivät toteutuneet 53%.

Lapset eivät saaneet tarvitsemaansa tukea ja erityisopetusta 53 %.

Lasten oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja hoitoon ei toteutunut 40 %.

Lapsella ei toteutunut jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet 80 %.

Lasten käytöshäiriöt lisääntyivät 33 %.

Lasten väliset kiusaamistilanteet lisääntyivät 27 %.

Lasten rauhattomuus lisääntyi 60 %.

Varhaiskasvatuslain mukaiset henkilöstön mitoitukset eivät täyttyneet 27 %.

Varhaiskasvatuslain mukaiset säädökset henkilöstön rakenteesta ja pätevyydestä eivät toteutuneet 27%.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut eivät olleet riittäviä 27 %.

Työntekijöiden työpäivät venyivät suunnitellusta 20 %.

Työntekijöiden työvuorosuunnitelma muuttui usein 53 %.

Henkilöstöä siirrettiin talon sisällä ryhmästä toiseen 87%.

Edellä olevista vastauksista on havaittavissa henkilöstön siirtely ryhmästä toiseen, mikä käytännössä tarkoitti sitä, että lapselle tutut kasvot päiväkodin arjessa olivat aiempaa harvinaisempia. Henkilöstön siirtelystä lomautusten aikana seurasi lasten näkökulmasta mitä todennäköisimmin turvallisten ja lämpimien ihmissuhteiden vajetta.

Pirkko Haikara/ Talentia Kymenlaakso ry hallitus

RITVA KYLLIKKI TAMPIO