Yhdistys

Koulukuraattorit ry – Skolkuratorer rf on Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia, valtakunnallisesti toimiva ammatillinen jäsenyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on perustettu 1973.

Yhdistyksen tehtävänä on esi- ja peruskouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa toimivien vastaavien kuraattorien ja kuraattorien ammatillinen edunvalvonta, ammatillinen koulutus ja verkostoituminen. Tehtävänä on myös kannanottojen ja lausuntojen antaminen sekä koulun sosiaalityön ja kuraattorityön asiantuntijana toimiminen erilaisissa valtakunnallisissa työryhmissä. Yhdistys tekee yhteistyötä esim. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sekä aluehallintoviranomaisten kanssa. Koulun sosiaalityön asioissa tehdään myös pohjoismaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Yhdistyksen hallitus tiedottaa ajankohtaisista asioista sähköisellä jäsenkirjeellä vähintään neljä kertaa vuodessa. Curator-lehti ilmestyy kerran vuodessa sähköisesti. Jäsenkirjeissä ja lehdessä tiedotetaan yhdistyksen, koulun sosiaalityön ja kuraattorityön ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä.

—–

Koulukuraattorit ry – Skolkuratorer rf är en yrkesinriktad förening under Fackorganisationen för hög-utbildade inom socialbranschen, Talentia ry. Föreningens hemkommun är Helsingfors och dess verk-samhetsområde är hela landet. Föreningen grundades 1973.

Föreningens främsta uppgifter är att främja och bevaka kuratorers och ansvariga kuratorers yrkesmäss-iga intressen, yrkesmässiga fortbildning samt nätverkssamarbete. Koulukuraattorit ry – Skolkuratorer rf arbetar för kuratorer inom såväl förskole- och grundläggande utbildningen som inom gymnasie- och yrkesutbildningen. En viktig uppgift är också att göra ställningstaganden och att ge utlåtanden, samt att fungera som sakkunnig när det gäller kuratorsarbetet och det sociala arbetet i skolan inom olika nat-ionella arbetsgrupper. Föreningen samarbetar bl.a. med Undervisnings- och kulturministeriet, Utbild-ningsstyrelsen, Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd samt med Regionför-valtningsverket. I frågor som berör socialt arbete i skolan görs även nordiskt och internationellt samar-bete.

Föreningens styrelse informerar om aktuella frågor minst fyra gånger i året via sitt elektroniska med-lemsbrev. Curator-tidningen utkommer digitalt en gång per år. I dessa finns information om aktuella frågor, evenemang och händelser angående socialt arbete i skolan och kuratorsarbetet.