Ylityö- ja vuoronvaihtokielto


Usein kysyttyä ylityö ja vuoronvaihtokiellosta 

Usein kysytyt kysymykset ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Tutustu

Talentian päivystys

Tutustu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin. Jos et löydä vastausta, ota yhteyttä Talentian päivystykseen:

 • jarjestoinfo@talentia.fi (Järjestöinfo ei vastaa sopimusratkaisua koskeviin kysymyksiin)

Turvaajatkin tarvitsevat puolustajansa. Jonkun, joka ottaa kantaa epäkohtiin ja taistelee reilun kohtelun sekä hyvän ja turvallisen työelämän puolesta. Liity Talentian jäseneksi >>


Ylityö- ja vuoronvaihtokielto kunta-alalla jatkuu

Talentian kunta-alan jäsenten ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa ja jatkuu toistaiseksi. Ilmoitamme jäsenille, kun ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy. Seuraa Talentian viestintää.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan lisä- tai ylityöhön eikä vaihtamaan työvuoroa.

(12.5.2022)


Flyerit

Ota tästä käyttöösi kunta-alan neuvotteluja koskevat flyerit, FI ja SV >> (PDF)


Usein kysytyt kysymykset ylityö ja vuoronvaihtokiellosta 

Yleistä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkaminen ja päättyminen
Keitä työtaistelutoimenpide koskee?
Työvuoroluettelo ja työajoista sopiminen
Hätätyöhön ja suojelutyöhön liittyvät erityistilanteet
Vastatoimet ja seuraamukset
Varhaiskasvatuksen erityiskysymykset

Vanliga frågor om övertids- och skiftbytesförbudet

Läs mer på svenska


Yleistä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

 • Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi.
 • Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti
 • Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti
 • Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.
 • Liukuvassa työajassa olevat työntekijät eivät ylitä säännöllistä päiväkohtaista työaikaansa.
 • Huom. Ylityökielto ei koske viranhaltijoita, vaan ainoastaan työsopimussuhteisia

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

 • Älä vaihda työvuoroasi. Tee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää.

Tehdäänkö ylityökiellon aikana ne ylityöt, joista on jo sovittu työnantajan kanssa?

 • Jos ylitöistä on sovittu työnantajan kanssa ennen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkamista, tehdään ylityöt sovitun mukaisesti. Myös silloin, kun sopimus on suullinen eli työtä ei ole vielä listassa

Koskeeko ylityökielto paikalliseen sopimukseen perustuvaa nk. jononpurkutyötä?

 • Kyllä koskee, koska kyseessä on säännöllisen työajan lisäksi tehtyä ylityötä.

Voinko omasta halustani vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa?

 • Työvuorojen vaihtaminen työtovereiden kesken ei ole suositeltavaa. Työntekijä voi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana vain työntekijän omasta pakottavasta tarpeesta (esim. lastenhoitojärjestelyt) johtuen vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa sopimalla asiasta myös työnantajan kanssa. Suosittelemme, ettei tällaiseen vuoronvaihtoon ryhdytä kuin poikkeustilanteessa. Työnantajan tarpeesta tai painostuksesta johtuen työvuoroja ei saa vaihtaa.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkaminen ja päättyminen

Milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto voivat alkaa?

 • Järjestö tekee päätöksen ylityö-ja vuoronvaihtokiellon alkamisesta. Työehtosopimukseen tai sen määräykseen kohdistuva ylityö-ja vuoronvaihtokielto voivat alkaa työehtosopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.
 • Liitot ilmoittavat ja ohjeistavat jäseniä ylityö-ja vuoronvaihtokiellon alkamisesta.

Miten ja kenelle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkamisesta ilmoitetaan?

 • JUKO ilmoittaa kiellon alkamisesta kirjallisesti työnantajalle (ja tarvittaessa valtakunnansovittelijalle
 • Ilmoituksessa kerrotaan ylityö-ja vuoronvaihtokiellon alkamisajankohta sekä joko päättymisajankohta tai se, että kielto on voimassa toistaiseksi.
 • Ilmoituksessa kerrotaan minkä sopimusalojen työehtosopimuksia ja mitä työtehtäviä ylityö-ja vuoronvaihtokielto koskee.
 • JUKOn yksittäiset jäsenliitot osalta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ilmoittaminen työnantajalle sovitaan erikseen (lähtökohtaisesti vain JUKO ilmoittaa).

Milloin ylityö-ja vuoronvaihtokielto päättyy?

 • Järjestö päättää ylityö-ja vuoronvaihtokiellon päättymistä koskevalla ilmoituksella, milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy. Ilmoitus tehdään työnantajalle ja valtakunnansovittelijalle.

Miten ylityö-ja vuoronvaihtokiellon päättymisestä ilmoitetaan?

 • Sekä JUKO että jäsenliitot ilmoittavat ylityö-ja vuoronvaihtokiellon päättymisestä
 • .Seuraa liittosi ja JUKOn viestintää.

Keitä työtaistelutoimenpide koskee?

Kenellä on velvollisuus osallistu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon?

 • Ylityö- ja vuorovaihtokielto koskee niitä työntekijöitä, jotka on mainittu ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ilmoitettaessa. Se koskee työsuhteisia työntekijöitä riippumatta siitä, ovatko he toistaiseksi voimassa olevassa vai määräaikaisessa työsuhteessa. Virkasuhteiset Talentian jäsenet eivät ole kiellon piirissä eikä heidän tule siihen osallistua.

Koskeeko kielto myös määräaikaisia?

 • Ylityö- ja vuorovaihtokielto koskee sekä toistaiseksi voimassa olevassa että määräaikaisessa työsuhteessa työskenteleviä.

Entä opiskelijajäsenet?

 • Työsuhteessa olevat opiskelijajäsenet kuuluvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin.

Koskeeko kielto esimiesasemassa olevia?

 • Koskee, jos olet työsuhteinen.

Työnantaja väittää, että esimiehenä en voi osallistua kieltoon, koska edustan työantajaa asemani puolesta?

 • Voit osallistua. Asema organisaatiossa ei vaikuta ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon osallistumiseen.

Koskeeko ylityö-ja vuoronvaihtokielto kuntien omistamissa osakeyhtiöissä työskenteleviä?

 • Ylityö-ja vuoronvaihtokieltoilmoituksessa määritellään, ketä ylityö-ja vuoronvaihtokielto koskee

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä?

 • Luottamusmies osallistuu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin kuten muutkin, ellei JUKO ole rajannut häntä sen ulkopuolelle.
 • Luottamusmies voi hoitaa yksittäisen jäsenen palvelussuhteeseen liittyviä asioita myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, vaikka hänkin olisi ylityö-ja vuoronvaihtokiellon piirissä
 • Muuta asiaa liittyvää: Laki ei velvoita ilmoittamaan ylityö-ja vuoronvaihtokiellosta valtakunnansovittelijalle.

Olen koeajalla. Koskeeko kielto minua?

 • Kielto koskee myös koeajalla olevia työntekijöitä. Työnantaja ei saa tehdä koeaikapurkua siitä syystä, että työntekijä osallistuu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Käytännössä laittoman koeaikapurun toteennäyttäminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Koeajalla oleva työntekijä voi halutessaan olla Talentiaan yhteydessä ja pyytää lupaa jäädä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle.

Olen talentialainen keikkatyöntekijä ja työnantaja pyytää minua ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia töihin. Mitä teen?

 • Talentia ei suosittele ottamaan keikkoja vastaan, mikäli työntekijän on mahdollista niistä kieltäytyä. Tämä koskee esimerkiksi keikkailevia eläkeläisiä, opiskelijoita ja perhevapaalla olevia.

Miksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske virkasuhteessa olevia jäseniä?

Viranhaltijalle sallittu työtaistelutoimi on vain lakko (Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 3 luku, 8 §). Viranhaltija ei voi osallistua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Mistä tiedän, olenko virka- vai työsuhteinen?

 • Työsuhteessa oleva on solminut työnantajan kanssa työsopimuksen. Virkasuhteessa oleva on saanut työnantajalta määräyskirjan. Jos olet epävarma, voit tarkistaa asian myös esimieheltäsi.

Työvuoroluettelo ja työajoista sopiminen

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

 • Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä-ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan. Tästä syystä, varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö -ja vuoronvaihtokiellon aikana?

 • Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.
 • Lisätyö tarkoittaa ylimääräisen vuoron tekemistä. Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi pääsääntöisesti kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana. Vaikka lisätöistä olisi sovittu työsopimuksessa, on työntekijän perustellusta henkilökohtaisesta syystä mahdollisuus kieltäytyä lisätyöstä työvuoroluetteloon merkittyinä vapaapäivinä. Tällaisena henkilökohtaisen perusteltuna syynä voidaan pitää esimerkiksi opiskelua, kuten valmistautumista ja osallistumista tenttiin, lastenhoitojärjestelyjä tai muita perheenjäsenten hoitojärjestelyjä, terveydellisiä syitä, omia tai lähisukulaisten juhlapäiviä sekä hautajaisia taikka matkoja, joita ei voida kustannuksia aiheuttamatta enää peruuttaa. Lisäksi perusteltuna henkilökohtaisena syynä pidetään sitä, että osa-aikainen työntekijä on sitoutunut tekemään työvuoron toisen työnantajan palveluksessa.
 • Vuoron alettua työvuoroa ei voida sen sijaan enää pidentää.

Koskeeko ylityökielto liukuvaa työaikaa?

 • Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukurajojen sisällä, mutta ylityökiellon voimassa ollessa työaikaa ei pidennetä.
 • Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana.
 • Liukumasaldoa ei kerrytetä plussalle ylityökiellon aikana.
 • Työnantaja ei voi painostaa tekemään pidempää työpäivää liukuvassa työajassa.
 • Myös liukuvassa työajassa voi muodostua ylityötä. Ylityökielto koskee myös liukuvaa työaikaa noudattavan ylityötä.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

 • Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai perustellusta syystä. Ylityö-ja vuoronvaihtokiellon voimassa ollessa työnantajan työvuoroluetteloon esittämiin muutoksiin ei tule suostua.
 • Sen sijaan, jos työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa (esim. kuntasektorilla KVTES luku III 28 § 2 mom. ja SOTE-sopimus luku III 28 § 2 mom.) tarkoittamasta perustellusta syystä, tulee työnantajan määräystä noudattaa. Työnantajalta tulee pyytää selvitys perustellusta syystä.
 • Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.

Jos työantaja kuitenkin muuttaa yksipuolisesti työvuoroa, tuleeko minun noudattaa muutettua työaikalistaa?

 • Kyllä. Ilmoita asiasta luottamusmiehelle tai Talentiaan. Muutoksen peruste voidaan tutkia jälkeen päin.

Voiko työnantaja vaatia jatkamaan jo alkanutta työvuoroa?

 • Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroon tai kun työvuoro on alkanut. Näin ollen työvuoroluettelon muutosta ei voida tehdä, jos se koskee työvuoron pidentämistä tai lyhentämistä työvuoroon saapumisen tai sen alkamisen jälkeen

Voinko tehdä työvuoron, jos työvuorosta on sovittu aiemmin, mutta sitä ei ole kirjattu listaan?

 • Voit tehdä.

Voiko työnantaja siirtää minut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroon toiseen yksikköön?

 • Vuoronvaihtokielto ei koske työntekopaikan tai työtehtävien muutoksia. Jos työvuoron alkamis- ja päättymisaika on edelleen sama, voit tehdä vuoron toisessa yksikössä. Yleensä työntekopaikasta on työsopimuksissa sovittu varsin laajasti, esim. toimipisteet tietyllä alueella. Työnantaja voi tällöin siirtää työntekijän työskentelemään toiseen työpisteeseen.

Työnantaja on suunnitellut työvuorolistan, joka ei kuitenkaan yleensä pidä paikkansa, vaan jokainen kirjaa todelliset toteumat viikoittain itse. Onko työt ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehtävä työvuorolistan mukaan? Vai voiko muuttaa päivittäistä työaikaa niin, että tunnit eivät kuitenkaan ylity?

 • Työvuoroluettelo tulee julkaista viikkoa ennen sen alkamista ja työntekijän tulee voida luottaa siihen, että työvuorot toteutuvat suunnitellusti ja työaika alkaa ja päättyy suunnitelman mukaan. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroluetteloon ei pidä tehdä oma-aloitteisesti muutoksia, ei siis tehdä ylityötä eikä vaihtaa työvuoroja.

Työpäivämme pituus vaihtelee päivittäin. Työnantaja suunnittelee meille kolmen viikon listan kerrallaan. Voimmeko tehdä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana niin pitkiä työpäiviä kuin haluamme, kunhan listan yhteenlaskettujen tuntien määrä ei ylity?

 • Talentiaan kuuluvien tulee noudattaa järjestön päätöstä ja noudattaa annettuja ohjeita. Tämä tarkoittaa sitä, että työvuorot tehdään vahvistetun työvuoroluettelon mukaan, eikä niihin tehdä vapaaehtoisia muutoksia.

Meillä on käytössä työaikapankki. Voinko ylityökiellon aikana pitää pankkivapaita? Pankkiin on kertynyt ilta- ja viikonloppulisiä ja ennen kiellon alkamista kertyneitä ylityökorvauksia.

 • Ylityökielto ei estä pankkivapaiden pitämistä. Ylityökiellon ideana on, että ylimääräistä työtä ei tehdä.

Hätätyöhön ja suojelutyöhön liittyvät erityistilanteet

Miten tulisi toimia henkeä ja terveyttä uhkaavissa tilanteissa?

 • Ylityö-ja vuoronvaihtokiellon johdosta kenenkään henki ja terveys eivät saa vaarantua.
 • Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt, joissa henki ja terveys on uhattuna. Tällä tarkoitetaan esim. yksiköitä, joissa on välitön ja kiireellinen hoidon tarve, eikä hoitoa voida järjestää säännöllisenä työaikana työvuoroluettelojen mukaisesti. Näitä voi olla esim. eräät päivystystoimintaa hoitavat yksiköt

Mitä tarkoitetaan suojelutyöllä ja voiko työnantaja vedota suojelutyöhön?

 • Suojelutyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, jonka suorittaminen on välttämätöntä kansalaisten hengen ja terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi taikka sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka työtaistelun johdosta erityisesti vaarantuu.
 • Suojelutyötä koskevia säännöksiä sovelletaan ainoastaan viranhaltijoihin. Työsopimussuhteessa olevaa ei voida määrätä suojelutyöhön.
 • Viranhaltijat eivät ole muutoinkaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä.
 • JUKOn lakkojohto tekee suojelutyösuunnitelman ennen työtaistelun alkamista ja neuvottelee asiasta työnantajan kanssa.
 • JUKOn lakkojohto antaa tämän perusteella ohjeet paikalliselle lakkojohdolle.

Koskeeko ylityö-ja vuoronvaihtokielto hätätyötä?

 • Kielto ei koske työaikalain 19 §:n tarkoittamaa hätätyötä, joten hätätyötä voi tehdä myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana.
 • Työnantajan pitää ilmoittaa hätätyöstä työsuojeluviranomaiselle ja Aluehallintovirastoon. Mikäli työnantaja vetoaa hätätyöhön, on pyydettävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä nähtäväksi.
 • Hätätyö voi tulla kyseeseen esimerkiksi luonnonkatastrofin tai suuronnettomuuden yhteydessä. Tällöin kyse on ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta ilmoitettu työtaistelu ei sinällään täytä hätätyön tunnusmerkkejä.
 • Pääsääntöisesti hätätyö ei voi olla työnantajan tavanomaisesti teettämää työtä.

Yleistä turvallisuutta ja omaisuutta uhkaavat tilanteet?

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi. Lue lisää työsuojelu.fi:n sivuilta.

Vastatoimet ja seuraamukset

Saako työnantaja rangaista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon osallistuvaa työntekijää?

 • Työnantaja ei saa rangaista yksittäistä työntekijää hänen osallistumisestaan Talentian toimeenpanemaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Työnantaja ryhtyi vastatoimiin. Mitä teen?

 • Työnantaja saattaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana esimerkiksi kieltäytyä vahvistamasta uusia lomia tai myöntämästä vapaita. Tähän täytyy varautua ja sopeutua. Työnantaja saattaa myös levittää virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Tästä syystä työtaistelun aikana kannattaa uskoa vain oman liiton viestimää informaatiota.

Varhaiskasvatuksen erityiskysymykset

Minulla on päiväkodin viimeinen työvuoro, joka merkitty listaan loppuvaksi klo 17. Miten tulee toimia, mikäli viimeinen lapsi haetaan esimerkiksi 17:05, jonka jälkeen tulee vielä sulkea päiväkoti?

 • Odota, että lapsi haetaan ja sulje päiväkoti.

Vastaavasti, jos aamuvuoro on merkitty alkavaksi 6:30 ja yllättäen joku vanhempi tarvitsee lapselleen hoitoa 6:15 alkaen. Miten toimin?

 • Menet töihin vahvistetun työvuorolistan mukaisesti klo 6.30. Tässä tilanteessa (järjestön ylityö- ja vuoronvaihtokielto) aikaisemmasta hoidon tarpeesta vastaa työnantaja.

Työnantaja pyytää nimeä paperiin, jossa annetaan suostumus työvuorojen muutoksiin esimerkiksi päiväkodissa olevien lasten määrästä johtuen. Mitä teen?

 • Älä suostu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuorojen muutoksiin, vuoronvaihtoon tai pidentämiseen. Älä kirjoita nimeäsi paperiin vaan ota tarvittaessa yhteys luottamusmieheen tai Talentiaan.

 

Vanliga frågor om övertids- och skiftbytesförbudet

Läs mer

Liity Talentian jäseneksi

Turvaajatkin tarvitsevat puolustajansa. Jonkun, joka ottaa kantaa epäkohtiin ja taistelee reilun kohtelun sekä hyvän ja turvallisen työelämän puolesta. Liity Talentiaan.

Jaa sivu