Riittävä ja pysyvä korkeakoulutettu varhaiskasvatuksen henkilöstö on lapsen etu - henkilöstön saatavuus on turvattava

Hallitus toteuttaa varhaiskasvatuksen toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen laatua, vahvistaa tasa-arvoa ja lisätä osallistumisastetta. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten saatavuus halutaan turvata koko maassa.

Suomalainen varhaiskasvatus on arvostettua ja laadukasta. Varhaiskasvatusta on kehitettävä jatkuvasti, sillä lasten, perheiden ja yhteiskunnan tarpeet muuttuvat.
Varhaiskasvatusjärjestelmässä on tunnistettava ja vahvistettava niitä toimintoja, jotka parhaiten toteuttavat lapsen etua.

Varhaiskasvatuksen laatu perustuu henkilöstön ammattitaitoon, hyvään yhteistyöhön ja sitoutumiseen. Henkilöstön vaje ja vaihtuvuus vaarantavat laadukkaan varhaiskasvatuksen.

1. Varhaiskasvatuksen opettajaksi on voitava jatkossakin valmistua sekä yliopistosta että ammattikorkeakoulusta, jotta vältetään henkilöstöpula.
Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatustyössä on kyse ennen kaikkea sosiaalipedagogisten ja pedagogisten tavoitteiden saavuttamisesta. Näin myös opettajan osaaminen voi painottua näihin osa-alueisiin. Ihanteellisinta olisi, että tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen opettajilla olisi sekä sosiaalipedagogista että pedagogista tutkintopohjaista osaamista, joka perustuu korkeakoulutuksen duaalimalliin. Jako varhaiskasvatuksen opettajiin ja sosionomeihin on turha, sillä se on keinotekoinen ja luo ristiriitoja ja hierarkiaa.

Kevään 2019 yhteishaussa varhaiskasvatuksen opettajan yliopisto-opintoihin oli paikoin vähemmän ensisijaisia hakijoita kuin aloituspaikkoja. Sosionomitutkinto sen sijaan on hakutilastojen mukaan vetovoimainen. Syksyllä opintonsa aloittavat sosionomit jäävät kuitenkin viimeisiksi, jotka voivat varhaiskasvatuslain mukaan valmistua varhaiskasvatuksen opettajiksi ammattikorkeakoulusta.

Korkeakoulutettujen varhaiskasvatuksen opettajien saatavuuden turvaaminen edellyttää varhaiskasvatuslain muuttamista.

Opettajapulaa lisää myös se, että Helsingin yliopiston 2018 tutkimuksen* mukaan suuri osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä suunnittelee vaihtavansa alaa. Kyselyyn vastanneista kasvatustieteen kandidaateista 62 % harkitsi alan vaihtoa. Varhaiskasvatuksen opettajina toimivista sosionomeista alan vaihtoa harkitsi 55 % ja lastenhoitajina toimivista lähihoitajista 55 %.

2. Varhaiskasvatuksen ammattilaisille on turvattava pääsy koulutuksiin ja oikeus edetä uralla.
Hallitusohjelmassa luvataan arvioida varhaiskasvatuksen henkilöstö- ja lisäkoulutustarpeet kaikissa henkilöstöryhmissä. Se, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset voivat edetä työurallaan, on edellytys henkilöstön hyvinvoinnille, pysyvyydelle ja pitkille työurille.
Varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille on avattava mahdollisuus saada lisäkoulutuksella kelpoisuus toimia esiopetuksessa opettajana. Opintopolut erityislastentarhanopettajaksi on myös avattava. Sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneelle, varhaiskasvatuksen opettajaksi valmistuneelle sosionomille tulee avata kelpoisuus päiväkodin johtajaksi.

3. Varhaiskasvatuksen suhdelukujen pienentäminen ulotettava myös osa-aikaisesti varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten ryhmiin.
Hallitusohjelmassa luvataan palauttaa täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja pienentää yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja (1/7). Myös osa-aikaisesti varhaiskasvatukseen osallistuviin on sovellettava samaa suhdelukua. Mitoituksessa on nykyistä selkeämmin huomioitava vammaiset ja muut tuen tarpeessa olevat lapset. Ryhmäkoot vaikuttavat merkittävästi henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä tukevat ammatissa pysymistä.

4. Varhaiskasvatuksen tukipalveluiden henkilöstö ja kelpoisuudet on määriteltävä varhaiskasvatuslaissa.
Varhaiskasvatuksen kuraattoreita ja perhetyöntekijöitä, palveluohjaajia ja muita erityistyöntekijöitä on saatava lisää päiväkoteihin ja varhaiskasvatuksen hallintoon. Tukipalvelut auttavat varmistamaan, että kunnat ja maakunnat tekevät saumatonta yhteistyötä lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lue lisää:
Varhaiskasvatuksen tilanne tällä hetkellä -infograafi (Talentia ja Taloustutkimus 2019)

*) Nauti työssäsi – varhaiskasvatus -tutkimus (Helsingin yliopisto 2018)

#haluammetekoja

Jaa sivu