Hyvä käytäntö -palkinto iäkkäitä auttavalle verkostomallille

Hyvä käytäntö -palkinto iäkkäitä auttavalle verkostomallille

Iäkkäiden elämänhallintaa parantava ja yksinäisyyttä vähentävä toimintamalli on saanut Hyvä käytäntö -palkinnon, joka jaettiin Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 9.3. Seniori-infon ja helsinkiläisten etsivää vanhustyötä tekevien järjestöjen yhteistyöverkosto tavoittaa avun tarpeessa olevat iäkkäät asiakaslähtöisesti. Yhteistyöverkostosta hyötyvät iäkkäät, jotka eivät kykene toimimaan neuvojen perusteella itsenäisesti, vaan tarvitsevat tukea ja kannustusta. Avuntarvitsijat ovat usein yksinäisiä henkilöitä, joiden elämää rajoittavat lisäksi …

Lue lisää

Vanhuspalvelujen kokonaisuus tarvitsee riittävän moniammatillista henkilöstöä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on osallistunut ikääntyneiden palvelujen kehitystyöhön. Se on vastikään antanut lausunnot laatusuositusluonnoksesta ja lainsäädännön kehittämisestä. Aiemmin Talentia on lausunut myös vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksesta. Tuorein Talentian lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle käsittelee iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuuden lainsäädännön uudistamista. Talentian mielestä vanhuspalveluja koskeva lainsäädäntö on monelta osin kattava ja toimiva. Jotta palvelut vastaavat kysyntää ja niiden sisällöt …

Lue lisää

Ikääntyneiden palvelut ovat sosiaalihuoltoa, ja sen on näyttävä myös henkilöstön osaamisessa  

Vanhuus ei ole sairaus, eikä vanhuutta tarvitse hoitaa. Ikääntyneen väestön palveluissa tulee erityisesti huomioida iäkkäiden henkilöiden sosiaalinen hyvinvointi, turvallisuus ja osallisuus, summaa Talentia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaalipalveluista annetun lain muutosesityksestä.   –  Talentia pitää hyvänä, että lakiesitys painottaa iäkkäiden henkilöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lakiesityksessä näkyvät juuri ne asiat, joista olemme pitäneet meteliä. Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukeminen ja palvelut ovat …

Lue lisää

Talentia haluaa laadukasta asiakas- ja palveluohjausta vanhusten huoltoon

Talentia on antanut lausuntonsa vanhuspalveluiden laatusuositusluonnoksesta. Yleisenä kommenttina Talentia toteaa, että luonnoksessa näkyy valitettavalla tavalla järjestelmäkeskeisyys. Iäkkäät henkilöt ja toimijatahot nähdään kohteina, kun pitäisi painottaa asiakkaan osallisuutta ja henkilöstön ammatillista ja ammattieettistä osaamista. Laatusuositusluonnoksessa asiakas- ja palveluohjaus ovat keskeisessä osassa, samalla kun todetaan, että asiakas- ja palveluohjauksesta ei ole säännöksiä eikä riittävästi valtakunnallista tietoa. Talentian …

Lue lisää

Laatusuositusluonnos hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017 – 2018

7.3.2017 Sosiaali- ja terveysministeriö Järjestelmäkeskeisyydestä kohti vahvempaa osallisuutta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksensä laatusuositusluonnoksesta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2017 – 2018. Suositus on määritelty yhdeksi ohjauskeinoksi ikääntyneiden väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) annetun lain sekä hallituksen kärkihankkeen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa …

Lue lisää

Uusi vuosi toi muutoksia sosiaalihuollon lainsäädäntöön

Sosiaalihuollon lainsäädäntöön on tullut muutamia muutoksia vuodenvaihteessa. Terveydenhuoltolakiin on lisätty säännös terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteistyöstä. Sen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön on otettava yhteyttä sosiaalihuoltoon, jos hän arvioi potilaan tarvitsevan sieltä apua. Sosiaalihuoltolaissa on täydennetty sosiaalipäivystystä koskevaa säännöstä. Sen mukaan päivystyspalvelut pitää järjestää kaiken ikäisille. Lakimuutokset ovat Talentian tavoitteiden mukaisia.  Lue lisää Sosiaalihuoltolaissa omatyöntekijän kelpoisuusvaatimukset ovat laajentuneet. …

Lue lisää

Laadukkaat vanhuspalvelut tarvitsevat sosiaalialan osaamista

Hallitus suunnittelee vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin muutoksia, joissa ei Talentian mukaan kiinnitetä riittävästi huomiota siihen, miten sosiaalialan vanhustyön erityisosaamista voisi hyödyntää. Vanhuspalvelulaissa on asiakkaalle määritelty vastuutyöntekijä, joka auttaa asiakasta palvelujen toteuttamisessa ja koordinoinnissa. Hallitus kuitenkin suunnittelee, että vastuutyöntekijä korvataan sosiaalihuollossa jo käytössä olevilla omatyöntekijöillä. Talentian mukaan aina silloin, kun kyse on sosiaalihuollon palvelujen tarpeen arvioinnista ja …

Lue lisää

Talentian lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 15.9.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo Viite: STM 052:00/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ei pidä vanhuspalvelulain asiantuntemusta koskevan 10 §:n muutosta eikä sosiaalihuoltolain omatyöntekijää koskevan 42 §:n täydentämistä ehdotetulla tavalla riittävinä kompensoimaan vanhuspalvelulain 17 §:n vastuutyöntekijää koskevan …

Lue lisää