Valinnanvapaus

Valinnanvapaudessa liikaa riskejä

Sote-integraatiota ei edistetä sillä valinnanvapausmallilla, joka on nyt lausuntokierroksella. Valmisteltu esitys on edelleen vakavasti puutteellinen erityisesti sosiaalihuollon osalta. Sosiaali- ja terveyspalvelut ja henkilöstö tulee ensin siirtää laajempien väestöpohjien maakuntiin ja varmistaa, että palvelut toimivat häiriöttä. Vasta sen jälkeen on aika pohtia valinnanvapauden toteutusta. Tavoiteltu integraatio ei Talentian arvion mukaan tule toteutumaan palveluiden tuotannossa. Epävarmalta näyttää …

Lue lisää

Malttia valinnanvapauteen

Valinnanvapaus tulee toteuttaa vaiheittain siten, että ensin toteutetaan maakuntauudistus, toiseksi rahoituskanavien vähentäminen ja vasta kolmannessa vaiheessa valinnanvapaus, lausui Talentia 16.6. sosiaali- ja terveysvaliokunnalle eduskunnassa. Valinnanvapauteen tulee edetä systemaattisesti siten, että laki säädetään pilottien, kokeilujen ja kattavan vaikutusarvioinnin pohjalta toimivaksi malliksi. Jos lainsäädäntö hyväksytään, uudistuksen aikataulu tulisi ehdottomasti muuttaa realistiseksi ja säätää kokeiluista lainsäädäntö. Kokeilujen ja …

Lue lisää

Sosiaalihuoltolakiin on kirjattava selkeästi, että sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta on sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden tehtävä

Tulevissa maakunnissa valinnanvapauden ja palveluiden yhteensovittamisen tukemiseksi asiakkaille tarjotaan sosiaalihuoltolain mukaista neuvontaa ja ohjausta. Neuvonta ja ohjaus pitävät sisällään yksilöllistä asiakastyötä, asiakkaan avun ja tuen tarpeiden tunnistamista, asiakkaan kokonaistilanteen arviointia ja palveluiden yhteensovittamista. Tämän työn perusteella tehdään päätöksiä siitä, mitä lakisääteisiä palveluja asiakas saa. Nämä päätökset taas määrittävät asiakkaan saaman palvelun laatua sekä sosiaalihuollon palveluista …

Lue lisää

Talentian lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle valinnanvapauslainsäädäntöesityksestä

Lausuntopyyntö ja lausunto on muodoltaan sähköinen kysely. Kysymykset Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä hillitä palveluista aiheutuvia kustannuksia 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä. 1. Voidaanko uudistuksella kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta? a.    kyllä b.    kyllä pääosin c.    ei pääosin d.   …

Lue lisää

Talentian hallitukselta tyrmäys valinnanvapauslakiesitykselle

Esitys on sosiaalipalvelujen näkökulmasta vakavasti puutteellinen, mikä on leimallista koko sote-uudistukselle. Valinnanvapauslainsäädännön valmistelua on jatkettava ja toimeenpanoa siirrettävä ja vaiheistettava. Valinnanvapauden laajentamispäätöksiä sosiaalipalvelujen osalta tulee edeltää pienimuotoisemmat kokeilut sekä vaikutusten arviointi henkilöstön asemaan ja asiakkaan oikeusturvaan. Valvottu, ammattitaitoinen palveluohjaus ja neuvonta keskeistä valinnanvapauden onnistumisen ja asiakasturvallisuuden kannalta Valinnanvapausjärjestelmässä erityisesti heikossa asemassa olevat tarvitsevat valintojensa tueksi …

Lue lisää

JUKO: Henkilöstön asema turvattava sote-uudistuksessa

Kunnista maakuntien palvelukseen siirtyy yli 200 000 henkilöä. Lakiluonnoksissa edellytetään, että suoran valinnan palvelut ja kilpailluilla markkinoilla tapahtuva toiminta on yhtiöitettävä. Tarpeetonta yhtiöittämistä ei pidä suosia. Toiminnan tarkastelun pitää aina pohjautua kokonaistaloudelliseen arviointiin ja palveluiden saatavuuteen. Toiminnan osittainen markkinaehtoistuminen aiheuttaa epävarmuutta sekä palvelussuhteiden ehtojen että henkilöstöresurssien turvaamisen osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä on keskeinen rooli …

Lue lisää

Soteuudistuksen tavoitteet ulottumattomissa ehdotetulla lakipaketilla

Talentian arvion mukaan terveys- ja hyvinvointierot eivät kavennu markkinaehtoisella, terveyden kysynnän mukaan rakentuvalla palvelujärjestelmällä ja kaventamalla julkisen sektorin roolia. Päivastoin, hallituksen esittämä malli saattaa lisätä eroja. Esitetty malli voi johtaa tilanteeseen, jossa yksilön valinnat ja vastuut ohjaavat palveluiden tuottamista tavalla, joka ei vastaa todellisiin palvelutarpeisiin. Tutkimusten mukaan heikossa sosioekonomisessa asemassa olevat käyttävät tarpeisiin nähden liian …

Lue lisää

Akava: Soten rahoituksen ja valinnanvapauden vaikutusarvioiden oltava tiedossa

Akavan mielestä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvä selvitysmiesten ehdotus potilaiden ja asiakkaiden valinnanvapaudesta ja monikanavarahoituksesta on hyvä pohja uudistuksesta käytävälle keskustelulle. Ehdotus tukee Akavan vaatimusta, jonka mukaan päätöksenteon pohjaksi on saatava konkreettisia malleja ja vaihtoehtoja valinnanvapauden laajentamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Akava muistuttaa, että ennen poliittista päätöksentekoa käytettävissä on oltava asiamukaiset vaikutusarviot yhtäältä potilaiden ja asiakkaiden …

Lue lisää