Varhaiskasvatuslakiesitys rikkoo sosiaalihuollon ammattihenkilölakia

Varhaiskasvatuslakiesitys rikkoo sosiaalihuollon ammattihenkilölakia

Hallituksen esityksessä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi ei ole otettu huomioon, että sosionomi-nimike on esitetyssä muodossa mahdoton varhaiskasvatuksessa. Lakiesityksen mukaan päiväkodeissa työskentelisi jatkossa varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan kuka tahansa ei voi toimia sosionomina, sillä se vaatii Valviran myöntämän ammatinharjoittamisoikeuden riippumatta siitä, millä alalla henkilö toimii. Pelkkä nimikkeen muuttaminen ei ole ammattihenkilölain mukainen …

Lue lisää

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muuttuu 1.1.2018

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muuttuu. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018. Yksi keskeisistä muutoksista on se, että kuntoutuksen ohjaajat ovat lakimuutoksen jälkeen laillistettavia sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Kuntoutuksen ohjaajat voivat jättää hakemuksensa heti lain tultua voimaan. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaika jatkuu kesäkuun 2018 loppuun saakka. Kuntoutuksen ohjaajalla säilyy oikeus toimia tehtävässään siihen saakka, kunnes Valvira on ratkaissut hakemuksen. Oikeus säilyy myös siinä …

Lue lisää

Rekisteröi ammattisi viimeistään kesäkuussa

Sosiaalihuollon ammatissa toimivien tulee rekisteröidä ammattinsa Valviran ylläpitämään Suosikki-rekisteriin viimeistään 30.6.2017, sillä rekisteröintihakemuksen käsittelyyn voi kulua 6 kk ja lain siirtymäaika päättyy 31.12.2017. Näin ollen kesäkuun loppuun mennessä jätetyt hakemukset ehditään käsitellä määräaikaan mennessä. Kaikkien sosionomi (AMK), geronomi (AMK) ja sosiaalityöntekijän kelpoisuuden ja muiden sosiaalihuollon kelpoisuuslain ja asetuksen mukaisen em. ammattien omaavien tulee olla rekisteröitynä …

Lue lisää

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sijaistaminen

Tilapäisenä toimivien koulutusvaatimukset muuttuvat ammattihenkilölain myötä. Mikäli sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaisten koulutusvaatimusten täyttäviä työntekijöitä ei ole saatavilla, voi ammatissa toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan myös henkilö, jota ei ole rekisteröity sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin laissa merkityillä ehdoilla seuraavasti: Sosiaalityöntekijän ammatti Sosiaalityöntekijän ammatissa toimivalla tilapäisellä työntekijällä tulee olla suoritettuna hyväksytysti sosiaalityön avoimessa yliopistossa tai tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritetut perus- ja aineopinnot …

Lue lisää

Mitä tapahtuu, jos ei rekisteröi ammattia?

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaika on vuoden 2017 loppuun. Siihen mennessä kaikkien sosiaalihuollon ammattilaisten tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin, sillä 1.1.2018 alkaen ei voi työskennellä sosiaalihuollon ammattilaisena, jos ei ole rekisteröityneenä. Näitä ammatteja ovat sosiaalityöntekijä, geronomi ja sosionomi. Jos henkilö ei kuitenkaan syystä tai toisesta halua rekisteröidä ammattiaan, tai hänen rekisteröitymishakemustaan ei ole ehditty käsitellä, …

Lue lisää

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsittely kertoo piittaamattomuudesta lasten ja nuorten yhdenvertaisia palveluita ja sosiaalialan ammattilaisia kohtaan

Eduskunta on päätöksellään romuttamassa vuonna 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain. Talentian odottaa maan hallitukselta uutta ja asianmukaisesti valmisteltua esitystä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki säädettiin, koska ylimmät laillisuusvalvojat olivat toistuvasti kiinnittäneet huomiota oppilashuollon puutteisiin. Oikeuskanslerin päätöksessä vuodelta 2012 todettiin, että oppilashuollon vuosikausia jatkunut epätyydyttävä tilanne oli perusoikeusnäkökulmasta – erityisesti yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta – kestämätön, ja että …

Lue lisää

Ammattihenkilölakiopas on julkaistu

Talentia on ainoana ammattijärjestönä Suomessa tuottanut oppaan, joka tarjoaa perustetietoa sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeuksista. Oppaassa on hyödyllisiä sisältöjä niin sosiaalialan ammattilaisille, alan opiskelijoille kuin työnantajillekin. Ammattilaiset saavat oppaasta tietoa ammattinsa rekisteröimisestä, ammattieettisistä velvotteista ja ammattihenkilön ammattioikeuksista sekä vastuista. Opiskelijoille ja opettajille opas kertoo, mitä on hyvä tietää, kun aloittaa työuraa sosionomin, geronomin tai sosiaalityöntekijän ammatissa ja miten tulee …

Lue lisää

Talentian lausunto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 15.9.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo Viite: STM 052:00/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ei pidä vanhuspalvelulain asiantuntemusta koskevan 10 §:n muutosta eikä sosiaalihuoltolain omatyöntekijää koskevan 42 §:n täydentämistä ehdotetulla tavalla riittävinä kompensoimaan vanhuspalvelulain 17 §:n vastuutyöntekijää koskevan …

Lue lisää

Sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyyden voi nyt tarkistaa netistä

Valvira avasi 18.8. sosiaalihuollon JulkiSuosikki-rekisterin, josta kuka tahansa voi tarkistaa, onko sosiaalityöntekijänä, geronomina tai sosionomina työskentelevällä tehtävään vaadittu koulutus. Ensimmäiset viisi rekisteriin hyväksyttyä saivat päätöksensä henkilökohtaisesti Valviran tiloissa samana päivänä, kun julkinen rekisteri avattiin. Valvira kutsui ensimmäiset rekisteriin hyväksytyt vastaanottamaan päätöksensä henkilökohtaisesti. Kutsu juhlallisuuksiin oli kaikille iloinen yllätys ja kunnianosoitus. Laillistusta ja rekisteröintiä on toivottu …

Lue lisää