Vanhuspalvelujen kokonaisuus tarvitsee riittävän moniammatillista henkilöstöä

Vanhuspalvelujen kokonaisuus tarvitsee riittävän moniammatillista henkilöstöä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on osallistunut ikääntyneiden palvelujen kehitystyöhön. Se on vastikään antanut lausunnot laatusuositusluonnoksesta ja lainsäädännön kehittämisestä. Aiemmin Talentia on lausunut myös vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksesta. Tuorein Talentian lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle käsittelee iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuuden lainsäädännön uudistamista. Talentian mielestä vanhuspalveluja koskeva lainsäädäntö on monelta osin kattava ja toimiva. Jotta palvelut vastaavat kysyntää ja niiden sisällöt …

Lue lisää

Sosiaalihuolto muistettava asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevassa laissa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kannattaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn ehdotettuja muutoksia. Se kantaa kuitenkin huolta siitä, että sosiaalihuollon näkökulma tuntuu jälleen jäävän terveydenhuollon jalkoihin. Uusi laki tarkoittaisi muutoksia erityisesti sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoon, kansalaisen omatietovarantoon sekä tietojen luovuttamiseen. – Hallituksen lakiluonnoksessa keskitytään terveydenhuoltoon ja puhutaan potilastiedoista. Monet laissa säädettävät asiat koskevat kuitenkin terveydenhuollon …

Lue lisää

Sosiaalialan laaja-alaisuus huomioitava laatu- ja vaikuttavuustiedon hyödyntämisessä

Laatu- ja vaikuttavuustiedon hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla kehitetään parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Laatu- ja vaikuttavuustiedon merkitys tulee kasvamaan kaikessa päätöksenteossa. Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää todentaa, että palvelu on tarkoituksenmukaista, kustannustehokasta ja yhdenvertaista. Laadun ja vaikuttavuuden mittaaminen ja arviointi sekä toiminnan ohjeistus on sosiaalihuollon laaja-alaisessa toimintaympäristössä erilaista kuin terveydenhuollossa, sillä yksilövaikutusten lisäksi tulee huomioida toiminnan …

Lue lisää

Sosiaalihuollon asiakastiedon käsittelyä uudistetaan sujuvammaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, uudistaa sosiaalihuollon asiakastiedon käyttöoikeuksien määrittelyn perusteita. Sosiaalihuollossa käyttöoikeudet perustuvat sosieaalihuoltolakiin ja henkilöstön työtehtäviin. – Sosiaalihuollon palveluissa asiakastietojen käyttöoikeuksien antaminen edellyttää vahvaa sosiaalihuollon ymmärrystä. On tärkeää, että asiakastietojen käyttöoikeuksien antaja, eli yleensä johto, tuntee sosiaalihuollon periaatteet ja lainsäädännön. Työpaikoilla täytyy myös olla selkeät ohjeet ja toimintatapa siitä, miten käyttöoikeuksia annetaan ja …

Lue lisää

Sote-palveluiden toimivuus edellyttää kehittämishankkeita myös sosiaalihuollossa

Valtioneuvoston esittelymuistiossa sote-kehittämishankkeiden valtionavustuksen myöntämisen edellytyksistä nostettiin esille pääsääntöisesti terveydenhuollon kehittämiseen liittyviä toimia. Talentia tähdentää, että palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantamiseksi tarvitaan kehittämis- ja kokeiluhankkeita myös sosiaalihuollon palveluissa. – Erityisesti asiakasmitoituksiin, sosiaalihuollon ammatilliseen johtamiseen, työhyvinvoinnin parantamiseen ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjakoon tulee panostaa, jotta Tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisohjelman tavoitteet toteutuvat, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto. …

Lue lisää

Talentian lausunto valtion talousarviosta ja sote-keskusten kehittämisohjelmasta

Talentia laati 24.10. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle asiantuntijalausunnon koskien valtion talousarviota ja sote-keskusten kehittämisohjelmaa. Lausunnossaan Talentia esittää, että osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskehittämisohjelmaa varataan miljoona euroa sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Talentia esittää myös sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituksen aikaisempien leikkausten täysimääräistä palauttamista. Tutkimus- ja kehittämistoimintakokeilut tulee tehdä korkeakoulujen ja osaamiskeskusten kanssa yhteistyössä. Sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden mahdollisuus osallistua …

Lue lisää