Talentian etiikkapalkinnon saa korona-aikaa peilaava sosiaalityön digitalisaation tutkimus

Talentian etiikkapalkinnon saa korona-aikaa peilaava sosiaalityön digitalisaation tutkimus

Itä-Suomen yliopistosta valmistuneen Susanna Raution opinnäytetyö sosiaalityön digitalisoitumisen vaikutuksista on voittanut Talentian vuoden 2021 etiikkapalkinnon. Jyväskyläläisen Susanna Raution sosiaalityön opinnäyte Eettinen asiantuntijuus digitalisoituvassa sosiaalityössä käsittelee digitalisoituvan sosiaalityön uusia eettisiä kysymyksiä. – Tutkielmassani halusin selvittää digitalisaation vaikutusta sosiaalityöntekijän arkeen ja asiantuntijuuteen, erityisesti eettiseen osaamiseen, Rautio kertoo. Hän työskentelee tällä hetkellä Ensi- ja turvakotien liiton keskusjärjestössä. Palkintoraadista …

Lue lisää

Talentia etsii ehdotuksia etiikkapalkinnon saajaksi

Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee vuosittain 1 000 euron stipendillä sosiaalialan opinnäytetyön, jossa on ansiokasta ammattieettistä pohdintaa. Opinnäytetyö voi olla yliopiston pro gradu -tutkielma tai ammattikorkeakoulun (AMK) opinnäytetyö. – Palkitsemisen kriteerinä on, että opinnäytetyön tekijä on käsitellyt aihettaan ammattieettisesti kestävällä tavalla tai että siitä muuten nousee esiin ammattieettinen pohdinta, painottaa Heidi Pekkarinen, Talentian erityisasiantuntija ja ammattieettisen lautakunnan asiantuntijasihteeri. Sosiaalialan …

Lue lisää

Talentian etiikkapalkinnon saa opinnäytetyö lasten oikeuksista erotilanteessa

Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta valmistunut Minna Cukurs on voittanut Talentian vuoden 2020 etiikkapalkinnon. Vantaalaisen Cukursin sosiaalityön opinnäyte Lastensuojelun avohuollon asiakaslapsen oikeudet eroriitojen varjossa käsittelee lasten oikeuksia erotilanteessa. Opinnäytetyössään Cukurs osoittaa, että valitettavan usein vanhempien vaikea riitely erotilanteessa vie suuren osan lastensuojelun työntekijöiden huomiosta. Näin lapsi ja hänen näkemyksensä jäävät taka-alalle, ja lapsen oikeus tulla kuulluksi ei …

Lue lisää

Talentia palkitsee ammattietiikkaa ansiokkaasti käsittelevän opinnäytetyön

Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee jälleen 700 euron stipendillä yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosiaalialan opinnäytetyön, jossa on ansiokkaasti esillä ammattieettistä pohdintaa ja kysymyksenasetteluja. Opinnäytetyö voi olla yliopiston Pro gradu -tutkielma tai ammattikorkeakoulun (AMK) opinnäytetyö. Opinnäytetyön ei tarvitse käsitellä suoraan ammattietiikkaa, vaan palkitsemisen kriteerinä on, että opinnäytetyön tekijä on käsitellyt aihettaan ammattieettisesti kiinnostavalla tavalla. Palkitsemisella ammattieettinen lautakunta …

Lue lisää

Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet nyt myös englanniksi

Talentian julkaisema ”Arki, arvot ja etiikka – sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet ” -opas on ilmestynyt myös englanninkielisenä. Opas kiteyttää alan keskeiset eettiset periaatteet. Englanninkielisen painetun oppaan saat tilattua maksuttomasti Talentian toimistolta, mia.penttinen@talentia.fi ja opas on luettavissa myös pdf-julkaisuna verkossa >> Saman oppaan suomeksi ja ruotsiksi löydät osoitteesta: talentia.e-julkaisu.com Talentia’s Ethical guidelines are now available in …

Lue lisää

Talentias publikation Vardagen, värderingarna och etiken på svenska är ute från boktryckeri

I publikationen etiska anvisningar för yrkespersoner inom socialvården har lyfts fram aktuella etiska tillvägagångssätt, exempel relaterade till påverkan och arbetstagarnas rättigheter, med avsikt att öppna frågeställningar utan att ge uttömmande svar på brokiga situationer i arbetslivet. Talentias svenskspråkiga medlemmar ska få publikationen via posten men man kan okcså läsa den på nätet. >> Läs publikationen …

Lue lisää

Tero Ristimäki 14.3. alkaneilla Sosiaalialan asiantuntijapäivillä: Nyt tarvitaan vahvaa sosiaalialan asiantuntijuutta ja horjumatonta ammattietiikkaa

Yhteiskunnallinen ilmapiiri ja asenteet ovat koventuneet. Poliittiset päätökset ja leikkaukset ovat johtaneet kohtuuttomiin tilanteisiin yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien kohdalla. Sosiaalialan ammattilaiset tukevat työllään yhteiskuntamme haavoittuvimpia ihmisryhmiä, joihin muutokset ja leikkaukset kohdistuvat kipeimmin. Ammattilaiset ovat myös saaneet oman osansa kylmästä viimasta esimerkiksi kilpailukykysopimusten tuomien työehtojen heikennysten muodossa. Kelan toimeentulotukikaaos, paperittomien ihmisten kasvava hätä ja varhaiskasvatuksen kurjistuminen …

Lue lisää

Sosiaalialan eettiset ohjeet uudistettu, työtä tehdään asiakkaiden ja poliitikkojen ristiriitaisissa odotuksissa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ammattieettinen lautakunta on uudistanut sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. Uudet ohjeet julkaistiin 14.3. Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Helsingissä, ja ne korvaavat aiemmin julkaistut eettiset ohjeet. ”Uudistuksen myötä sosiaalialan ammattieettinen käsitteistö on nyt samoissa kansissa, ja käsitteistö on ajantasaistettu vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, vaikka kansainvälisesti hyväksytyt periaatteet ovatkin säilyneet ajan patinoimina”, sanoo oppaan kirjoittaja Alpo …

Lue lisää

Etiikkapalkinto lastensuojelun julkisuuskuvaa käsittelevälle tutkimukselle

Lastensuojelu näyttäytyy mediassa usein epäluotettavana ja mielivaltaa käyttävänä viranomaistyönä, osoittaa Merja Degerlundin pro gradu -tutkielma Lastensuojelun mediavälitteinen julkisuuskuva, joka paneutui Yleisradion ja Helsingin Sanomien kirjoituksiin. Kuva Lauri Rotko Tutkielmalle on myönnetty Talentian etiikkapalkinto. Merja Degerlundin mukaan lastensuojeluun liitetään esimerkiksi kaoottisia merkityksiä ja korostetaan sen heikkoa selviytymistä suurien työpaineiden alla ”Mediassa keskitytään usein lastensuojelun työntekijöiden virheisiin …

Lue lisää

Talentia-tietoisku: Sosiaalihuollon ammattihenkilön eettiset velvollisuudet

Sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillisen toiminnan päämääränä on sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Ammattitaidon ylläpitäminen Sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan sekä perehtyä ammattitoimintaansa koskeviin säännöksiin ja määräyksiin. Työnantajan tulee luoda edellytykset sille, että ammattihenkilö saa työssään tarvittavan perehdytyksen ja mahdollisuuden ammattitaidon kehittämiselle tarpeelliseen täydennyskoulutukseen. Asiakastyön epäkohdat ja …

Lue lisää