Varhaiskasvatuslakiesitys rikkoo sosiaalihuollon ammattihenkilölakia

Varhaiskasvatuslakiesitys rikkoo sosiaalihuollon ammattihenkilölakia

Hallituksen esityksessä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi ei ole otettu huomioon, että sosionomi-nimike on esitetyssä muodossa mahdoton varhaiskasvatuksessa. Lakiesityksen mukaan päiväkodeissa työskentelisi jatkossa varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan kuka tahansa ei voi toimia sosionomina, sillä se vaatii Valviran myöntämän ammatinharjoittamisoikeuden riippumatta siitä, millä alalla henkilö toimii. Pelkkä nimikkeen muuttaminen ei ole ammattihenkilölain mukainen …

Lue lisää

Rekisteröi ammattisi viimeistään kesäkuussa

Sosiaalihuollon ammatissa toimivien tulee rekisteröidä ammattinsa Valviran ylläpitämään Suosikki-rekisteriin viimeistään 30.6.2017, sillä rekisteröintihakemuksen käsittelyyn voi kulua 6 kk ja lain siirtymäaika päättyy 31.12.2017. Näin ollen kesäkuun loppuun mennessä jätetyt hakemukset ehditään käsitellä määräaikaan mennessä. Kaikkien sosionomi (AMK), geronomi (AMK) ja sosiaalityöntekijän kelpoisuuden ja muiden sosiaalihuollon kelpoisuuslain ja asetuksen mukaisen em. ammattien omaavien tulee olla rekisteröitynä …

Lue lisää

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden sijaistaminen

Tilapäisenä toimivien koulutusvaatimukset muuttuvat ammattihenkilölain myötä. Mikäli sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaisten koulutusvaatimusten täyttäviä työntekijöitä ei ole saatavilla, voi ammatissa toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan myös henkilö, jota ei ole rekisteröity sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin laissa merkityillä ehdoilla seuraavasti: Sosiaalityöntekijän ammatti Sosiaalityöntekijän ammatissa toimivalla tilapäisellä työntekijällä tulee olla suoritettuna hyväksytysti sosiaalityön avoimessa yliopistossa tai tutkintoon johtavassa koulutuksessa suoritetut perus- ja aineopinnot …

Lue lisää

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimassa nyt vuoden – mikä muuttui?

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki on tänään 1.3.2017 ollut voimassa vuoden verran. Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Tähän pyritään varmistamalla ja valvomalla, että sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan. ”Asiakkaan kannalta on erittäin tärkeää, että laki on olemassa, …

Lue lisää

Mitä tapahtuu, jos ei rekisteröi ammattia?

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaika on vuoden 2017 loppuun. Siihen mennessä kaikkien sosiaalihuollon ammattilaisten tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin, sillä 1.1.2018 alkaen ei voi työskennellä sosiaalihuollon ammattilaisena, jos ei ole rekisteröityneenä. Näitä ammatteja ovat sosiaalityöntekijä, geronomi ja sosionomi. Jos henkilö ei kuitenkaan syystä tai toisesta halua rekisteröidä ammattiaan, tai hänen rekisteröitymishakemustaan ei ole ehditty käsitellä, …

Lue lisää

Kuntoutuksen ohjaajia tullaan esittämään ammattihenkilölakiin – laillistusta ei kannata vielä hakea

Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo esittää, että kuntoutuksen ohjaajat sisällytettäisiin ammattihenkilölainsäädäntöön. Esitys asiasta on tarkoitus antaa vuoden 2017 alkupuolella. Asiasta uutisoi Valvira. Valviran uutisen mukaan kuntoutuksen ohjaajilta on jo tullut hakemuksia, että he saisivat sosionomin ammatin laillistuksen. Hakemuksia ei kannata lähettää, sillä niitä ei voida vielä nykyisen voimassa olevan lainsäädännön mukaan käsitellä. Tällä hetkellä kuntoutuksen ohjaajat …

Lue lisää

Tarkennuksia ammattihenkilölakioppaaseen

Vasta julkaistuun Talentian tuottamaan sosiaalihuollon ammattihenkilölakioppaaseen on tullut muutoksia. Valviran sosiaalihuollon ammattioikeusasioiden sähköpostiosoite on vaihtunut. Uusi osoite on tällä hetkellä suosikki@valvira.fi, eikä sosamha@valvira.fi, kuten oppaaseen oli kirjoitettu. Oppaasta saattaa lisäksi ymmärtää, että ammatin voisi jo rekisteröidä sähköisesti Valviran sähköisessä asioinnissa. Valitettavasti tämä ei vielä ole mahdollista, vaan Talentian saamien tietojen mukaan sähköisen asioinnin käyttöönotto siirtyy …

Lue lisää

Ammattihenkilölakiopas on julkaistu

Talentia on ainoana ammattijärjestönä Suomessa tuottanut oppaan, joka tarjoaa perustetietoa sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeuksista. Oppaassa on hyödyllisiä sisältöjä niin sosiaalialan ammattilaisille, alan opiskelijoille kuin työnantajillekin. Ammattilaiset saavat oppaasta tietoa ammattinsa rekisteröimisestä, ammattieettisistä velvotteista ja ammattihenkilön ammattioikeuksista sekä vastuista. Opiskelijoille ja opettajille opas kertoo, mitä on hyvä tietää, kun aloittaa työuraa sosionomin, geronomin tai sosiaalityöntekijän ammatissa ja miten tulee …

Lue lisää

Sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyyden voi nyt tarkistaa netistä

Valvira avasi 18.8. sosiaalihuollon JulkiSuosikki-rekisterin, josta kuka tahansa voi tarkistaa, onko sosiaalityöntekijänä, geronomina tai sosionomina työskentelevällä tehtävään vaadittu koulutus. Ensimmäiset viisi rekisteriin hyväksyttyä saivat päätöksensä henkilökohtaisesti Valviran tiloissa samana päivänä, kun julkinen rekisteri avattiin. Valvira kutsui ensimmäiset rekisteriin hyväksytyt vastaanottamaan päätöksensä henkilökohtaisesti. Kutsu juhlallisuuksiin oli kaikille iloinen yllätys ja kunnianosoitus. Laillistusta ja rekisteröintiä on toivottu …

Lue lisää

Tietoisku: Mikä merkitys sosiaalihuollon ammattihenkilölailla on?

Asiakkaalle Laki varmistaa, että sosiaalihuollon asiakas saa hyvää palvelua ja kohtelua sosiaalihuollossa ja turvaa asiakasturvallisuuden. Ammattihenkilölailla turvataan vaikuttava toiminta, koska sosiaalihuollon henkilöstöltä vaaditaan riittävää koulutusta ja ammattitaidon ylläpitämistä. Valvonnalla ja ohjauksella taataan se, että mikäli työntekijän kyky toimia ammatissa on heikentynyt, esimerkiksi päihteiden väärinkäytön, heikentyneen toimintakyvyn tai ammattitaidon puutteen vuoksi, valvontaviranomaisella (Valviralla) on mahdollisuus puuttua …

Lue lisää