Työtaistelutoimenpiteiden aikataulu:

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityisellä sosiaalipalvelualalla voimassa 30.5.–14.6.

Talentia on päättänyt ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta yksityiselle sosiaalipalvelualalle, sillä alan sopimusneuvottelut polkevat edelleen paikallaan. Kiellolla pyritään vauhdittamaan neuvotteluja.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on alkanut 30.5. klo 13 ja päättyy 14.6. klo 13. Kielto kattaa kaikki yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat Talentian jäsenet.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle rajataan asiakkaan terveydentilasta johtuvat, työntekijän jatkuvaa ja välitöntä läsnäoloa edellyttävät tehtävät, joiden suorittaminen on välttämätöntä asiakkaan hengen vaarantumisen ehkäisemiseksi.

Talentian päivystys:

Jos et löydä vastausta usein kysytyistä kysymyksistä, ota yhteyttä Talentian päivystykseen.

 • jarjestoinfo@talentia.fi
 • puhelin 09 3158 5541 (puhelinpäivystys avoinna 3.5. alkaen arkisin klo 9-12)

Usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen

Muistathan, että työnantajat eivät saa kerätä tietoa mahdolliseen työtaisteluun osallistumisesta:

Varhaiskasvatuksen erityiskysymykset 


Keitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee?

 • Järjestö päättää, ketkä kuuluvat ylityö- ja vuoronvaihtokieltokiellon piiriin.

Työntekö ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana hoidetaan omat työtehtävät normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti normaalin työajan puitteissa, mutta ei tehdä ylitöitä eikä vaihdeta tai muuteta työvuoroja.

Pitääkö kaikkien osallistua?

 • Kyllä. Kaikkien yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevien Talentian jäsenten on osallistuttava ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Kiellon aikana jäsenet tekevät töitä vain säännöllisen työajan puitteissa vahvistetun työvuorolistan mukaisissa työvuoroissa.

Entä opiskelijajäsenet?

 • Työsuhteessa olevat opiskelijajäsenet kuuluvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin. 

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

 • Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. Liukuvassa työajassa olevat työntekijät eivät ylitä säännöllistä päiväkohtaista työaikaansa.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

 • Älä vaihda työvuoroasi. Tee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää. Työvuorojen vaihtaminen työtovereiden kesken ei ole suositeltavaa. 
 • Vuoronvaihto tarkoittaa työvuorolistassa julkaistujen työvuorojen vaihtamista toiseen työvuoroon riippumatta siitä, tehdäänkö vaihto päittäin toiseen vuoroon tai muutetaanko vain kyseisen työvuoron ajankohtaa (esim. alkamisaikaa)

Tehdäänkö ylityökiellon aikana ne ylityöt, joista on jo sovittu työnantajan kanssa?  

 • Jos ylitöistä on sovittu työnantajan kanssa ennen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkamista, tehdään ylityöt sovitun mukaisesti.

Koskeeko ylityökielto paikalliseen sopimukseen perustuvaa nk. jononpurkutyötä? 

 • Kyllä koskee, koska kyseessä on säännöllisen työajan lisäksi tehtyä ylityötä.   

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä? 

 • Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan. Tästä syystä, varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä. 

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana? 

 • Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä. 
 • Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana. 

Koskeeko ylityökielto liukuvaa työaikaa? 

 • Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukurajojen sisällä, mutta ylityökiellon voimassa ollessa työaikaa ei pidennetä. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana.
 • Liukumasaldoa ei kerrytetä plussalle ylityökiellon aikana.
 • Työnantaja ei voi painostaa tekemään pidempää työpäivää liukuvassa työajassa.  
 • Myös liukuvassa työajassa voi muodostua ylityötä. Ylityökielto koskee myös liukuvaa työaikaa noudattavan ylityötä. 

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa? 

 • Työvuoroista laaditaan etukäteen tasoittumisjaksolle työvuoroluettelo, joka saatetaan työntekijän tietoon vähintään viikkoa ennen luettelon alkua.
 • Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai perustellusta syystä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimassa ollessa työnantajan työvuoroluetteloon esittämiin muutoksiin ei tule suostua sopien.   
 • Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa vain sovittaessa tai työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan perustellun ennalta arvaamattoman muutoksen takia.
 • Työnjohto-oikeus ei riitä oikeuttamaan työvuoroluettelon yksipuolista muuttamista. Esimerkiksi yksittäisen työntekijän sairastuminen tai lasten määrän vaihtelu päiväkodissa ei ole peruste muuttaa vahvistettua työvuorolistaa. Perusteltu syy on mittaluokaltaan merkittävä, ennakoimaton tapahtuma, esim. puolet henkilökunnasta sairastuisi äkillisesti noro-virukseen. Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa sen jo alettua. Epäselvissä tilanteissa voit kysyä neuvoa omalta luottamusmieheltä tai Talentiasta.
 • Painavasta syystä on syytä pyytää kirjallinen peruste
 • Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.  

Milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto voivat alkaa? 

 • Järjestö tekee päätöksen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkamisesta. Työehtosopimukseen tai sen määräykseen kohdistuva ylityö- ja vuoronvaihtokielto voivat alkaa työehtosopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.  Liitot ilmoittavat ja ohjeistavat jäseniä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkamisesta.

Miten ja kenelle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkamisesta ilmoitetaan? 

 • Talentia ilmoittaa kiellon alkamisesta kirjallisesti työnantajalle (ja tarvittaessa valtakunnansovittelijalle 
 • Ilmoituksessa kerrotaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkamisajankohta sekä joko päättymisajankohta tai se, että kielto on voimassa toistaiseksi. 
 • Ilmoituksessa kerrotaan minkä sopimusalojen työehtosopimuksia ja mitä työtehtäviä ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee.  

Milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy?  

 • Järjestö päättää ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymistä koskevalla ilmoituksella, milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy. Ilmoitus tehdään työnantajalle ja valtakunnansovittelijalle.

Miten ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymisestä ilmoitetaan?   

 • Talentia ilmoittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon päättymisestä. Seuraa viestintää.

Voiko työnantaja siirtää minut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroon toiseen yksikköön?

 • Vuoronvaihtokielto ei koske työntekopaikan tai työtehtävien muutoksia. Jos työvuoron alkamis- ja päättymisaika on edelleen sama, voit tehdä vuoron toisessa yksikössä. Yleensä työntekopaikasta on työsopimuksissa sovittu varsin laajasti, esim. toimipisteet tietyllä alueella. Työnantaja voi tällöin siirtää työntekijän työskentelemään toiseen työpisteeseen. 

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?  

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta kenenkään henki ja terveys eivät saa vaarantua. 
 • Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt, joissa henki ja terveys on uhattuna. Tällä tarkoitetaan esim. yksiköitä, joissa on välitön ja kiireellinen hoidon tarve, eikä hoitoa voida järjestää säännöllisenä työaikana työvuoroluettelojen mukaisesti. Näitä voi olla esim. teho-osaston tehtävät tai kiireellisten leikkausten edellyttämät työtehtävät.  

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto suojelutyötä? 

 • Suojelutyöllä tarkoitetaan sellaista työtä, jonka suorittaminen on välttämätöntä kansalaisten hengen ja terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi taikka sellaisen omaisuuden suojelemiseksi, joka työtaistelun johdosta erityisesti vaarantuu.  
 • Suojelutyötä koskevia säännöksiä sovelletaan ainoastaan viranhaltijoihin, joten se ei sovellut yksityiselle sektorille. Työsopimussuhteessa olevaa ei voida määrätä suojelutyöhön.  

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto hätätyötä?  

 • Kielto ei koske työaikalain 19 §:n tarkoittamaa hätätyötä, joten hätätyötä voi tehdä myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. 
 • Työnantajan pitää ilmoittaa hätätyöstä työsuojeluviranomaiselle ja Aluehallintovirastoon. Mikäli työnantaja vetoaa hätätyöhön, on pyydettävä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä nähtäväksi. 
 • Hätätyö voi tulla kyseeseen esimerkiksi luonnonkatastrofin tai suuronnettomuuden yhteydessä. Tällöin kyse on ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta. Ennalta ilmoitettu työtaistelu ei sinällään täytä hätätyön tunnusmerkkejä. 

Yleistä turvallisuutta ja omaisuutta uhkaavat tilanteet? 

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi. 

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä? 

 • Luottamusmies osallistuu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin kuten muutkin, ellei Talentia ole rajannut häntä sen ulkopuolelle.  
 • Luottamusmies voi hoitaa yksittäisen jäsenen palvelussuhteeseen liittyviä asioita myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, vaikka hänkin olisi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä 

Muuta asiaa liittyvää:

 • Laki ei velvoita ilmoittamaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta valtakunnansovittelijalle. 

Varhaiskasvatuksen erityiskysymykset

Minulla on huomenna päiväkodin viimeinen työvuoro, joka merkitty listaan loppuvaksi klo 17. Miten tulee toimia, mikäli viimeinen lapsi haetaan esimerkiksi 17:05, jonka jälkeen tulee vielä sulkea päiväkoti?

 • Odota, että lapsi haetaan ja sulje päiväkoti. 

Vastaavasti, jos aamuvuoro on merkitty alkavaksi 6:30 ja yllättäen joku vanhempi tarvitsee lapselleen hoitoa 6:15 alkaen. Miten toimin?

 • Menet töihin vahvistetun työvuorolistan mukaisesti klo 6.30. Tässä tilanteessa (järjestön ylityö– ja vuoronvaihtokielto) aikaisemmasta hoidon tarpeesta vastaa työnantaja. 

Työnantaja pyytää nimeä paperiin, jossa annetaan suostumus työvuorojen muutoksiin esimerkiksi päiväkodissa olevien lasten määrästä johtuen. Mitä teen? 

 • Älä suostu ylityö– ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuorojen muutoksiin, vuoronvaihtoon tai pidentämiseen. Älä kirjoita nimeäsi paperiin vaan ota tarvittaessa yhteys luottamusmieheen tai Talentiaan. 

Yhteystiedot ajan tasalle

Ovatko jäsentietosi ajan tasalla? On tärkeää, että Talentiasta lähtevä tieto ja toimintaohjeet tavoittavat kaikki jäsenet.