Lakko


Kysymyksiä ja vastauksia lakosta yksityisellä sosiaalipalvelualalla

 

Koskeeko lakko kaikkia Talentian jäseniä?

 Lakon piirissä ovat järjestöpäätöksessä mainittujen yritysten palveluksessa toimivat Talentian jäsenet.

 

Ovatko päiväkotien johtajat ja esimiehet lakossa? Eri järjestöiltä on tullut työntekijöille erilaisia ohjeita.

Kaikki talentialaiset hallinnolliset johtajat, päiväkodin johtajat sekä esimiehet ja heidän sijaisensa ovat lakon piirissä 7.-8.3.2018. Talentian järjestöpäätös suojaa heitä mahdollisilta seuraamuksilta.  Jos jäsen on omistussuhteessa työantajaansa, hän ei kuulu lakon piiriin, vaan hänet luetaan työantajan edustajaksi. Toisilla liitoilla saattaa olla erilaisia ohjeita.

 

Mistä saan tietoa lakosta?

Lisätietoa saa seuraamalla Talentian verkkosivuja ja Facebook-sivuja. Talentia lähettää lakkotiedotteita myös sähköpostilla ja tekstiviesteillä.

 

En tiedä, kuulunko lakon piiriin?

Tarkasta palkkakuitistasi työnantajasi nimi ja tarkista Talentian järjestöpäätöksestä (yllä), kuulutko lakon piiriin.

 

Miksi kaikki päiväkodit eivät kuulu lakon piiriin? Miksi nämä tietyt päiväkodit?

Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet ovat nykyään yleensä kohdennettuja. Kohdennetussa lakossa on tarkoituksena, että työtaistelua voidaan ankaroittaa eli laajentaa, mikäli kohdennetulla lakolla ei saavuteta haluttuja tuloksia. Lakon piiriin on nyt valittu suuria toimijoita, jotta työtaisteluun saadaan vaikuttavuutta.

 

Miksi ja millä perusteella vain nämä tietyt yritykset on valittu lakon piiriin?

Lakon piirissä olevat yritykset ja yhteisöt on harkittu ja valittu yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa.

 

Saanko lakkoavustusta?

Talentia maksaa lakkoon osallistuville jäsenille 100 euroa/päivä. Jos yksittäinen työvuoro ulottuu kahdelle vuorokaudelle, maksetaan lakkoavustus vain yhdeltä päivältä. Lakkoavustus on veronalaista tuloa. Lisätietoja ja ohjeita lakkoavustuksesta lähetetään lakon piiriin kuuluville jäsenille myöhemmin.

 

Ehdinkö vielä liittyä Talentiaan ja saada lakkoavustuksen?

Voit liittyä Talentian jäseneksi ja saada lakkoavustuksen. Liittyä tulee kuitenkin ennen lakkopäivää, jotta voi saada avustuksen.

 

Jatkuuko ylityö- ja vuoronvaihtokielto lakon aikana?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee edelleen kaikkia Talentian yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskenteleviä jäseniä ja jatkuu toistaiseksi.

 

Saako työnantaja tiedustella lakkovalmiutta yksittäisiltä työntekijöiltä?

 Siihen ei ole oikeutta. Kysymys on järjestöpäätöksestä, ei yksittäisten jäsenten päätöksestä.

 

Tuleeko lakkoon osallistumisesta ilmoittaa esimiehelle?

Kaikki Talentian jäsenet valitussa kohteessa osallistuvat lakkoon. Päätös on järjestöpäätös (=Talentian hallinnon päättämä) ja se on jäseniä sitova. Työntekijän ei tarvitse erikseen ilmoittaa lakkoon osallistumisesta esimiehelle. Lakkoon osallistumiseen on työntekijällä laillinen oikeus.

Lomalta palaavan on ilmoitettava työnantajalle lomalta paluusta ja lakkoon jäämisestä – muutoin voidaan tulkita ns. luvattomaksi poissaoloksi.

 

Voiko yksittäinen työnantaja irrottautua lakosta sopimalla asiasta kaikkien työntekijöidensä kanssa?

Yksittäinen jäsen ei voi irrottautua lakon piiristä, ei myöskään yksittäinen työnantaja.

 

Voiko työnantaja vedota lakon aikana hätätyöhön?

Työnantaja voi teettää hätätyötä ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi luonnonkatastrofi. Ennalta ilmoitettu työtaistelu ei täytä hätätyön tunnusmerkkejä.

Työnantajan pitää ilmoittaa hätätyöstä työsuojeluviranomaiselle ja Aluehallintovirastoon. Mikäli työnantaja vetoaa hätätyöhön, pyydä kirjallinen ilmoitus hätätyöstä nähtäväksi. Jos kyse on oikeasti hätätyöstä, voi työnantaja pidentää säännöllistä työaikaa. Toimita tällöin työnantajalle kirjallinen ilmoitus siitä, että selvität jälkikäteen oman ammattiliittosi avustuksella, onko työnantajalla ollut oikeus velvoittaa jatkamaan työtä.

 

Voiko työnantaja vedota suojelutyöhön?

Suojelutyövelvoite ei koske työsuhteessa olevia eikä voi tulla kyseeseen yksityisellä sektorilla työskenneltäessä. Suojelutyöllä tarkoitetaan virkasuhteessa tehtävää työtä, jonka tekeminen on työtaistelua toimeenpantaessa välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai taistelun vuoksi erityisesti vaarantuvan omaisuuden suojelemiseksi.

 

Miten palaan töihin lakon päätyttyä?

Lakon päättymisen jälkeen töihin palataan ennalta laaditun työvuoroluettelon mukaisesti. Jos lakko päättyy aiemmin kuin oli ilmoitettu, Talantia tiedottaa jäseniä lakon päättymisestä sekä siitä, milloin työt alkavat.

 

Mitä seuraa, jos jättäydyn lakon ulkopuolelle?

Seurauksista ei ole vielä päätetty.

 

 Poissaolot lakon aikana

Poissaolotapausten tulkinnassa käytetään pääperiaatteena niin sanottua ensiksi alkaneen syyn vaikutusperiaatetta. Työtaistelun alkamisajankohta määrittää sen, katsotaanko poissaolon johtuvan työtaistelusta vai muusta syystä, kuten vuosilomasta.

 

Äitiysvapaa lakon aikana

Jos äitiysvapaa ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ovat alkaneet ennen lakon alkamista, äitiysvapaan ajan palkka maksetaan normaalisti myös lakon ajalta.

Mikäli äitiysvapaa on alkanut lakon aikana, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa äitiysvapaan ajan palkkaa ennen lakon päättymistä. Kun äitiysvapaan palkallinen jakso ei kuitenkaan kulu lakon aikana, työnantaja ei välty palkanmaksuvelvollisuudelta. Maksamisajankohta vain siirtyy.

 

Sairausloma lakon aikana

Jos työntekijä sairastuu lakon aikana, hänelle maksetaan sairausajan palkkaa vasta lakon päättymisestä lukien, mikäli sairaus vielä jatkuu. Hänellä on kuitenkin oikeus sairausvakuutuksen päivärahaan.

Jos sairausloma alkaa ennen lakon alkamista, sairausloman ajalta on maksettava sopimuksenmukaista palkkaa.

 

 Vaikutus vuosilomaan

Ennen lakkoa alkaneet vuosilomat jatkuvat lakosta huolimatta ja päättyvät niin kuin ne on lomalistaan merkitty päättyväksi. Lomalta palaavan on ilmoitettava työnantajalle lomalta paluusta ja lakkoon jäämisestä – muutoin poissaolo voidaan tulkita luvattomaksi poissaoloksi.

Jos loma alkaa lakon aikana ja lakko kestää niin pitkään, että lomaa ei voi pitää, työnantaja maksaa lomakorvauksen pitämättä jääneestä lomasta, mutta työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa lomarahaa.

Lakkopäiviä ei lueta vuosilomia laskettaessa työssäolopäiviin verrattaviksi päiviksi.

 

Vaikutus vuorotteluvapaaseen

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että työntekijän työssäolo ja palvelussuhde samaan työnantajaan on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään vuoden välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Vuoden ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolo edellyttäen, että henkilö viimeisten 13 kuukauden aikana on ollut työssä saman työnantajan palveluksessa vähintään 12 kuukautta.

Mikäli vuorotteluvapaan hakijalla on ollut yli 30 päivän palkaton poissaolo viimeisten 13 kuukauden aikana, vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta.

 

Vaikutus opintovapaaseen

Lakko ei vaikuta sovitun opintovapaan ehtoihin. Opintovapaa määräytyy opintovapaalain ja -asetuksen mukaan.

 

Vaikutus palkattomaan toimi- ja työvapaaseen

Lakko ei vaikuta jo alkaneeseen tai sovittuun toimi- ja työvapaaseen.

 

Vaikutus eläkkeen määrään

Lakko vaikuttaa eläkkeen määrään eläkkeen perusteena olevan palkan pienentymisen kautta.

 

Voinko pitää palkatonta lomaa lakon aikana?

Ennen työtaistelupäätöstä anotut palkattomat lomat voidaan pitää. Lakkoavustusta ei makseta tältä ajalta.

 

Suullisesti sovitut vapaat ja lakko

Jos asiassa on epäselvyttä, ota yhteyttä Talentian työsuhdeneuvontaan, tyosuhdeneuvonta@talentia.fi, p. 09-3158 5540 (ma, ti, to ja pe klo 9 – 12)

 

Jos et löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymykseen, kysy neuvoa: tyosuhdeneuvonta@talentia.fi tai p. 09-3158 5540 (ma, ti, to ja pe klo 9 – 12).

Jaa sivu