Mikä muuttui parempaan?

+ Palkat nousevat sopimuskaudella 3,46 prosenttia. Palkankorotus vastaa muiden alojen korotusten tasoa. Palkkaero yksityiseen sektoriin ei kasva.

+ Palkkaratkaisu painottuu yleiskorotuksiin. Se on oikeudenmukainen ratkaisu, jossa kaikki palkansaajat saavat tasa-arvoisesti samat korotukset. Prosenttikorotukset hyödyttävät Talentian jäsenkuntaa euromääräistä korotusta paremmin­.

+ Kunta-alalle tulee palkkaohjelma, jonka tavoitteena on kaventaa julkisen sektorin palkkauksellista takamatkaa yksityiseen sektoriin.

+ Jokaiselle kunnan palveluksessa olevalle maksetaan tammikuussa 2019 paikallinen kertaerä, jonka suuruus on 9,2 % varsinaisesta palkasta. Esimerkiksi 2500 euron palkasta tämä tekee 230 euroa ja 3000 euron palkasta 276 euroa.

+ Yhdeksän minuutin lisääntyneestä päivittäisestä työajasta maksetaan korvausta 2,4 prosenttia. Esimerkiksi 3000 eur­­­­oa ansaitsevalle sosiaalityöntekijälle tämä tarkoittaa lisää palkkaa 72 euroa kuussa.

+ Itsenäisessä asemassa olevien työaikakorvaukset paranivat. Nyt lisä-, yli-, ilta-, yö- ja vuorotyöstä, varallaolosta sekä lauantai- ja sunnuntaityöstä maksetaan työaikakorvaukset täysmääräisesti. Aiemmin korvaamisessa on ollut rajoituksia. Korvaamisen rajoitukset koskevat edelleen johtavassa asemassa olevia. Johtavaksi ei kuitenkaan tässä tapauksessa tulkita esimerksiksi yksittäisen päiväkodin tai vanhuspalvelulaitoksen johtajaa. Johtavassa asemassa olevalla tarkoitetaan mm. kunnanjohtajaa, apulaiskunnanjohtajaa tai vastaavassa asemassa olevaa kuntayhtymän johtavaa viranhaltijaa ja tulosyksikön johtajaa, joka hoitaa pääasiassa hallinnollisia tehtäviä.

+ Työntekijä voi vaihtaa lomarahansa vapaaksi. Tähän vaaditaan paikallista sopimista ja työntekijän suostumus. Vapaan aikana maksetaan vapaan pitämishetkellä varsinainen palkka. Vapaa kerryttää myös vuosilomaa.

+ Vuorokautista ylityötä syntyy heti kahdeksan tunnin (tai suunnitellen yhdeksän tunnin) jälkeen. Vuorokautisen ylityön korvaus on myös parempi kuin viikoittaisen ylityön. Tämä koskee nyt myös 37,5 tunnin viikkotyöaikaa aiemmin tehneitä, mikä on paarnnus, sillä aiemmin tähän työaikamuotoon kuuluvilla oli vain viikottainen ylityö.

+ Liukuvaa työaikaa ei voi jatkossa käyttää ylityökorvausten kiertämiseen. Liukumien saldorajojen ei tarvitse olla täynnä, ennenkuin korvattavaa ylityötä syntyy.  Vuorokautista ylityötä voi syntyä myös työajan liukumarajojen sisällä. Liukumia käytetään ensisijaisesti työntekijästä lähtevistä syistä (kuten perheen ja työn yhdistäminen).

+ Palkallinen isyysvapaa pitenee kuudesta päivästä kahteentoista päivään.

+ Vanhempi voi jäädä hoitamaan alle 12-vuotiasta sairastunutta lasta neljäksi päiväksi. Kolme päivää tästä ajasta on palkallista. Aiemmin oli mahdollista jäädä hoitamaan vain alle 10-vuotiasta lasta.

+ Työnantajan määräämä koulutus on työaikaa. Aiemmin koulutuksen lukeminen työajaksi on vaatinut useiden kriteerien täyttymistä.

+ Sairausajan palkkaa ei enää peritä takaisin, jos henkilö on saanut työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan takautuvasti.

+ Sopimuksella ratkaistiin nk. täyttöongelma eli muun muassa sosiaalipäivystyksiä koskenut hankaluus, jossa sairauslomalta tai muulta palkalliselta vapaalta palattua ei ole ylimääräisistä vuoroista saanut korvausta, ennen kun poissaolon aikana tekemättä jäänyt työaika on korvattu.

+ Sosiaalipäivystykseen liittyvästä varallaolosta saatiin työhyvinvointia edistäviä kirjauksia: varallaoloa käytettäessä on huomioitava, että varallaolo ei kohtuuttomasti haittaa työntekijän vapaa-aikaa ja työnantajan ja varallaolijan on tarkasteltava varallaolon toimivuutta ja kuormittavuutta säännöllisesti.

+ Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema paranevat. Pääluottamusmiehelle tai vastaavalle luottamusmiehelle annettava työstä vapautus on vähintään työpäivä viikossa 105 (aiemmin 120) hänen edustamaansa viranhaltijaa/työntekijää kohden. Korvaukset nousevat 7 prosenttia ja edustettavien lukumäärään tulee yksi uusi porras yli 700 edustettavasta alkaen, suuruudeltaan 260 euroa kuukaudessa. Työsuojeluvaltuutetun palkkio nousee 94 euroon ja yli 700 edustettavan työsuojeluvaltuutetulla se on 260 euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatus

+ Varhaiskasvatuksen suunnitteluaika lisääntyi uudessa sopimuksessa 8%:sta 13 %:n työajasta.

+ Varhaiskasvatuksen palkkojen alarajoihin saatiin hienoisia korotuksia.

+ Talentian keskustelunavaus varhaiskasvatuksen joustojen tilanteesta on vaikuttanut. Työkäytäntöjä on ruvettu perkaamaan ja työntekijät ovat tietoisempia oikeudestaan kieltäytyä kohtuuttomista ylitöistä ja työaikojen pitenemisestä.

+ Varhaiskasvatuksen työntekijämitoitukseen ei työehtosopimusneuvotteluissa valitettavasti mahdollisuus vaikuttaa.

+++Talentia SOTE-neuvottelupöytään

Neuvottelujen tuloksena perustettiin SOTE-työryhmä, jossa Talentia neuvottelee samassa pöydässä hoitajajärjestöjen (Tehy, Super ja JHL) kanssa seuraavan kahden vuoden aikana sosiaalialan ammattilaisten työehdoista, palkoista ja työajoista. Talentian tavoite neuvotteluissa on oma SOS-palkkaliite, jossa sosionomit, sosiaaliohjaajat, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat saadaan omaan hinnoittelukohtaan nykyistä paremmalla palkkatasolla. Myös sosiaalityöntekijöiden palkkoihin haetaan reilua korotusta sote-neuvotteluissa.

Jaa sivu