Julkinen sektori: Usein kysytyt kysymykset ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Julkinen sektori

Milloin ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa ja kuinka kauan se on voimassa?
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa keskiviikkona 26.9. klo 6.00 ja päättyy perjantaina 28.9 klo 23.59.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?
Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?
Älä vaihda työvuoroasi. Tee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää.

Voivatko kaikki osallistua?
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia työsuhteisia Talentian jäseniä yliopistosektoria lukuun ottamatta.

Keitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske?
Kielto ei koske viranhaltijoita eikä JUKOn talentialaisia luottamusmiehiä.

Kenellä on velvollisuus osallistu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.
Ylityö- ja vuorovaihtokielto koskee kaikkia työsuhteisia Talentian jäseniä yliopistosektoria lukuun ottamatta, sekä toistaiseksi voimassa olevassa että määräaikaisessa työsuhteessa työskenteleviä.

Miksi ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske virkasuhteessa olevia jäseniä?
Viranhaltijalle sallittu työtaistelutoimi on vain lakko (Kunnallinen virkaehtosopimuslaki 3 luku, 8 §). Viranhaltija ei voi osallistua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Mistä tiedän, olenko virka- vai työsuhteinen?
Työsuhteessa oleva on solminut työnantajan kanssa työsopimuksen. Virkasuhteessa oleva on saanut työnantajalta määräyskirjan. Jos olet epävarma, voit tarkistaa asian myös esimieheltäsi.

Entä opiskelijajäsenet?
Työsuhteessa olevat opiskelijajäsenet kuuluvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piiriin.

Koskeeko kielto pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä?
Ei koske JUKOn talentialaisia pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä eikä varapääluottamusmiehiä ja varaluottamusmiehiä.

Koskeeko kielto esimiesasemassa olevia?
Koskee, jos olet työsuhteinen.

Työnantaja väittää, että esimiehenä en voi osallistua kieltoon, koska edustan työantajaa asemani puolesta?
Voit osallistua. Asema organisaatiossa ei vaikuta ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon osallistumiseen.

Olen talentialainen keikkatyöntekijä ja työnantaja pyytää minua ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia töihin. Mitä teen?
Talentia ei suosittele ottamaan keikkoja vastaan, mikäli työntekijän on mahdollista niistä kieltäytyä. Tämä koskee esimerkiksi keikkailevia eläkeläisiä, opiskelijoita ja perhevapaalla olevia.

Olen koeajalla. Koskeeko kielto minua? 
Kielto koskee myös koeajalla olevia työntekijöitä. Työnantaja ei saa tehdä koeaikapurkua siitä syystä, että työntekijä osallistuu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Käytännössä laittoman koeaikapurun toteennäyttäminen voi kuitenkin olla vaikeaa. Koeajalla oleva työntekijä voi halutessaan olla Talentiaan yhteydessä ja pyytää lupaa jäädä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle.

Voiko ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana käyttää liukumia?
Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukumarajojen sisällä. Työntekijä voi ylityökiellon voimassa ollessakin itse päättää työpäivän pituuden. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana. Työnantaja ei voi painostaa tekemään pidempää työpäivää liukuvassa työajassa.  Myös liukuvassa työajassa voi muodostua ylityötä. Ylityökielto koskee myös liukuvaa työaikaa. Plussaldoa voi siis pitää pois, mutta lisää plussaa ei pidä tehdä!

Voinko omasta halustani vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa?
Työvuorojen vaihtaminen työtovereiden kesken ei ole suositeltavaa. Työntekijä voi ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana vain työntekijän omasta pakottavasta tarpeesta (esim. lastenhoitojärjestelyt) johtuen vaihtaa työvuoroa työkaverin kanssa sopimalla asiasta myös työnantajan kanssa. Suosittelemme, ettei tällaiseen vuoronvaihtoon ryhdytä kuin poikkeustilanteessa. Työnantajan tarpeesta tai painostuksesta johtuen työvuoroja ei saa vaihtaa.

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto etukäteen sovittuja ylitöitä tai vuoronvaihtoja?
Ennen kiellon julistamista keskiviikkona 19.9.2018 klo 16 työnantajan kanssa sovitut ylityöt ja vuoronvaihdot tulee tehdä sopimuksen mukaisesti. Uusia ylitöitä tai vuoronvaihtoja ajalle 26.9. klo 6.00 – 28.9. klo 23.59 ei saa sopia.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?
Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työnantaja saa muuttaa sitä vain perustellusta syystä. Työnjohto-oikeus ei riitä oikeuttamaan työvuoroluettelon yksipuolista muuttamista. Esimerkiksi yksittäisen työntekijän sairastuminen tai lasten määrän vaihtelu päiväkodissa ei ole peruste muuttaa vahvistettua työvuorolistaa. Perusteltu syy on mittaluokaltaan merkittävä, ennakoimaton tapahtuma, esim. puolet henkilökunnasta sairastuisi äkillisesti noro-virukseen. Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa sen jo alettua. Epäselvissä tilanteissa voit kysyä neuvoa Talentiasta.

Voinko tehdä työvuoron, jos työvuorosta on sovittu aiemmin, mutta sitä ei ole kirjattu listaan?
Voit tehdä.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?
Varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä. Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?
Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Täyttä työaikaa tekeville lisätyötä voi syntyä vain arkipyhäjaksolla. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä. Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana.

Voiko työnantaja siirtää minut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroon toiseen yksikköön?
Vuoronvaihtokielto ei koske työntekopaikan tai työtehtävien muutoksia. Jos työvuoron alkamis- ja päättymisaika on edelleen sama, voit tehdä vuoron toisessa yksikössä. Yleensä työntekopaikasta on työsopimuksissa sovittu varsin laajasti, esim. toimipisteet tietyllä alueella. Työnantaja voi tällöin siirtää työntekijän työskentelemään toiseen työpisteeseen.

Voiko työnantaja vaatia jatkamaan jo alkanutta työvuoroa?
Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa enää sen jälkeen, kun työntekijä on saapunut työvuoroon tai kun työvuoro on alkanut. Näin ollen työvuoroluettelon muutosta ei voida tehdä, jos se koskee työvuoron pidentämistä tai lyhentämistä työvuoroon saapumisen tai sen alkamisen jälkeen.

Mitä on hätätyö? Entä jos työantaja vetoaa siihen?
Hätätyö voi tulla kyseeseen esimerkiksi luonnonkatastrofin tai suuronnettomuuden yhteydessä. Hätätyön tarkemmasta määritelmästä, edellytyksistä sekä hätätyön teettämisen rajoituksista ja poikkeuksista löydät kattavasti tietoa Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta Tyosuojelu.fi.

Voiko työnantaja vedota suojelutyöhön?
Suojelutyövelvoite ei koske työsuhteessa olevia. Suojelutyöllä tarkoitetaan virkasuhteessa tehtävää työtä, jonka tekeminen on työtaistelua toimeenpantaessa välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai taistelun vuoksi erityisesti vaarantuvan omaisuuden suojelemiseksi. Virkasuhteiset eivät ole ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet? 
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei lähtökohtaisesti aiheuta henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita. Kuitenkin luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät ja/tai yksiköt, jotta kenenkään henki tai terveys ei vaarantuisi ylityö- tai vuoronvaihtokiellon vuoksi.

Miten toimin henkeä uhkaavissa tai asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavissa tilanteissa?
Henkeä uhkaavissa tai asiakkaan turvallisuutta vakavasti vaarantavissa tilanteissa sinun tulee toimia siten, ettei asiakas-/potilasturvallisuus vaarannu. Esimerkkejä ovat äkilliset sairaskohtaukset, vanhempi ei hae lasta päivähoidosta ja olet yksin vastuussa lapsiryhmästä tai hengityshalvauspotilaan hoito. Esimerkiksi nämä saattavat edellyttää työn jatkamista yli työvuoroluetteloon suunnitellun työajan.

Työnantaja on suunnitellut työvuorolistan, joka ei kuitenkaan yleensä pidä paikkansa, vaan jokainen kirjaa todelliset toteumat viikoittain itse. Onko työt ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehtävä työvuorolistan mukaan? Vai voiko muuttaa päivittäistä työaikaa niin, että tunnit eivät kuitenkaan ylity?
Työvuoroluettelo tulee julkaista viikkoa ennen sen alkamista ja työntekijän tulee voida luottaa siihen, että työvuorot toteutuvat suunnitellusti ja työaika alkaa ja päättyy suunnitelman mukaan. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuoroluetteloon ei pidä tehdä oma-aloitteisesti muutoksia, ei siis tehdä ylityötä eikä vaihtaa työvuoroja.

Työpäivämme pituus vaihtelee päivittäin. Työnantaja suunnittelee meille kolmen viikon listan kerrallaan. Voimmeko tehdä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana niin pitkiä työpäiviä kuin haluamme, kunhan listan yhteenlaskettujen tuntien määrä ei ylity?
Talentiaan kuuluvien tulee noudattaa järjestön päätöstä ja noudattaa annettuja ohjeita. Tämä tarkoittaa sitä, että työvuorot tehdään vahvistetun työvuoroluettelon mukaan, eikä niihin tehdä vapaaehtoisia muutoksia.

Työnantaja ryhtyi vastatoimiin. Mitä teen?
Työnantaja saattaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana esimerkiksi kieltäytyä vahvistamasta uusia lomia tai myöntämästä vapaita. Tähän täytyy varautua ja sopeutua. Työnantaja saattaa myös levittää virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Tästä syystä työtaistelun aikana kannattaa uskoa vain oman liiton viestimää informaatiota.

Saako työnantaja rangaista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon osallistuvaa työntekijää?
Työnantaja ei saa rangaista yksittäistä työntekijää hänen osallistumisestaan Talentian toimeenpanemaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Meillä on käytössä työaikapankki. Voinko ylityökiellon aikana pitää pankkivapaita? Pankkiin on kertynyt ilta- ja viikonloppulisiä ja ennen kiellon alkamista kertyneitä ylityökorvauksia.
Ylityökielto ei estä pankkivapaiden pitämistä. Ylityökiellon ideana on, että ylimääräistä työtä ei tehdä.

Varhaiskasvatuksen erityiskysymykset

Minulla on huomenna päiväkodin viimeinen työvuoro, joka merkitty listaan loppuvaksi klo 17. Miten tulee toimia, mikäli viimeinen lapsi haetaan esimerkiksi 17:05, jonka jälkeen tulee vielä sulkea päiväkoti?
Odota, että lapsi haetaan ja sulje päiväkoti.

Vastaavasti, jos aamuvuoro on merkitty alkavaksi 6:30 ja yllättäen joku vanhempi tarvitsee lapselleen hoitoa 6:15 alkaen. Miten toimin?
Menet töihin vahvistetun työvuorolistan mukaisesti klo 6.30. Tässä tilanteessa (järjestön ylityö- ja vuoronvaihtokielto) aikaisemmasta hoidon tarpeesta vastaa työnantaja.

Työnantaja pyytää nimeä paperiin, jossa annetaan suostumus työvuorojen muutoksiin esimerkiksi päiväkodissa olevien lasten määrästä johtuen. Mitä teen?
Älä suostu ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työvuorojen muutoksiin, vuoronvaihtoon tai pidentämiseen. Älä kirjoita nimeäsi paperiin vaan ota tarvittaessa yhteys luottamusmieheen tai Talentiaan.

Jaa sivu