Työnjako

Sosiaalialan työnjaolla tarkoitetaan ammattilaisten työtehtävien kohdentumista koulutuksesta saadun osaamisen mukaan. Työtehtävät linkittyvät toisiinsa palvelukokonaisuudeksi, joka takaa asiakkaalle laadukkaan palveluketjun.

Työn tavoitteet, vaativuus ja osaaminen tulee olla tasapainossa. Työn ilo syntyy mielekkäästä työstä, jossa on onnistumisia ja haasteita.

Tietoa ja näkökulmia työnjaon laatimiseen

Tutustu työnjakoa käsittelevään diasarjaan: Tietoa ja näkökulmia työnjaon laatimiseen (PowerPoint)

Mitä tarkoitetaan tarkoituksenmukaisella työnjaolla?

 • Jokaisen työntekijän osaaminen on hyödynnetty työtehtävissä oikein – sosiaalityöntekijän, sosionomin ja lähihoitajan tehtäväkuvat vastaavat koulutuksesta saatua osaamista
 • Toimivalla työnjaolla varmistetaan asiakkaille palvelun laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus eri ammattiryhmien osaamista hyödyntämällä ja  yhdistämällä (toimivat palveluketjut)
 • Tarkoituksenmukainen työnjako edistää työntekijöiden työhyvinvointi ja keskinäistä yhteistyötä

Miten työnjakoa kehitetään?

 1. Jokainen työpaikka / organisaatio on erilainen ja siksi työnjakoa tulee kehittää työpaikkakohtaisesti yhteistyössä johdon ja henkilöstön kanssa
 2. Työnjaon kehittäminen lähtee asiakkaista ja heidän tarpeistaan – millainen asiakaskunta on ja miten asiakkaat saavat parasta mahdollista palvelua?
 3. Millaisia tietoja ja taitoja tarvitaan, jotta asiakkaiden tarpeisiin voidaan vastata? Mikä on eri työntekijöiden tarkoitus ja rooli asiakkaiden palveluissa? Onko kaikkien osaaminen hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden tarpeisiin nähden? Tarvitaanko lisä- / täydennyskoulutusta? Mitä lainsäädäntö sanoo henkilöstön koulutusvaatimuksista? Kysymysten avulla selkiytetään sosiaalityön, sosiaaliohjauksen ja lähihoidon työtehtävät sekä varhaiskasvatuksen ja hoivatyön tehtävät asiakasprosessissa.
 4. Eriytetään yhteisö- ja rakenteellisen työn tehtävät
 5. Arvioidaan ja varmistetaan sosiaalialan johtamistyön sekä erityistyöntekijöiden tarve
 6. Seurataan ja arvioidaan säännöllisesti työnjaon vaikutuksia asiakkaiden saamiin palveluihin

Työnjaon tekeminen vaatii kullekin työntekijälle ajantasaisen tehtäväkuvauksen, joka määrittää työssä tarvittavan osaamisen ja koulutuksen. Tehtäväkuvaus on siten tehtävässä edellytetyn pätevyysvaatimuksen perusta. Tehtäväkuva on myös palkanmaksun perusta. Työn vaativuuden arviointi (TVA) on työsopimusten palkanmäärityksen pohjana. Työn vaativuus vaikuttaa myös työssä edellytettyyn osaamiseen ja koulutukseen. Suomessa kenenkään koulutuksesta ei makseta palkkaa, vaan siitä työstä, jota hän tekee.

Mitä voit tehdä itse?

 • Onko oma tehtäväkuvauksesi nykyisten tehtäviesi mukainen? Jos ei, ota asia puheeksi esimiehesi kanssa, jotta tilanne voidaan tarkistaa. Tee oma esityksesi perusteluineen toimenkuvan tai tehtäväkuvauksen tarkistamisesta. Myös TVA eli työn vaativuuden arviointi kannattaa pitää ajantasalla.
 • Puhu työyhteisössäsi siitä, olisiko tarve miettiä työnjakoa uudelleen niin, että se helpottaa kaikkien työn kuormittavuutta? Puhu esimiehelle työnjaon kehittämisestä.
 • Ole aloitteellinen ja ole mukana, kun työnjaon kehittäminen alkaa.
 • Sinulla voi olla henkilökohtaista osaamista, taitoja tai koulutusta ja erityisiä osaamisalueita, joista kannattaa neuvotella erikseen ns. henkilökohtaisen palkanlisän saamiseksi. Puhu luottamusmiehelle palkan tarkistuksen tarpeesta. Työstä maksettava tehtäväkohtainen peruspalkka pohjautuu kuitenkin työn yleiseen kuvaukseen ja siitä suoriutumiseksi vaadittavaan yleiseen perusosaamiseen ja koulutukseen.

Lue lisää työnjaosta ja pätevyyksistä


Lue myös muista kriteereistä, jotka toimivat hyvän työpaikan rakennuselementteinä

Jaa sivu