Valmiuslaki ja palvelussuhteen ehtojen muutokset

Eduskunta hyväksyi 18. maaliskuuta asetuksen valmiuslain (valmiuslaki 29.12.2011/1552) eräiden osien käyttöönotosta. Laki on voimassa 18.3–13.4.2020. Valtakunnallista työvelvoitetta terveydenhuollon henkilökunnalla ei hyväksytty.

Käyttöönottoasetus on valtioneuvoston eduskunnalle 17. maaliskuuta antama asetus, jolla valmiuslaki saatetaan voimaan.

Asetus antaa työnantajalle oikeuden väliaikaisiin muutoksiin työsopimuslain, työaikalain ja vuosilomalain säännöksiin.

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa. Asetuksessa säädettyä sovelletaan työntekijään, viranhaltijaan ja virkamieheen.

Asetuksella rajoitetaan vuosilomalain vuosilomista ilmoittamista, vuosiloman antamisajankohtaa, vuosiloman siirtämistä sekä keskeyttämistä koskevien säännösten soveltamista. Samoin asetus sallii poikettavan työaikalain ylityösuostumusta, enimmäistyöaikaa ja lepoaikoja koskevista säännöksistä.

Työsopimuslaki

Työntekijän irtisanoutuessa työnantaja voi pidentää noudatettavaa irtisanomisaikaa työsopimuslain ja työehtosopimusmääräyksen estämättä neljään kuukauteen. Soveltamisen edellytyksenä on, että irtisanomisajan pidentäminen on välttämätöntä väestön terveydenhuollon, vähimmäistoimeentulon tai turvallisuuden vuoksi.

Poikkeusta ei sovelleta poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön.

Työaikalaki

Työnantaja saa työaikalain ja työehtosopimuksen estämättä tehdä seuraavat muutokset:

Työnantaja voi teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta.

Asetus sallii poikettavan työaikalain enimmäistyöaikaa koskevasta säännöksestä, jonka mukaan työaika saa ylityöt mukaan luettuna olla keskimäärin enintään 48 tuntia viikossa neljän kuukauden tasoittumisjakson aikana. Säännöksestä poikkeaminen voi tulla kysymykseen lähinnä silloin, kun kuluvan tasoittumisjakson aikana on jo tehty työtä lähes sen verran kuin työaikalaki sallii.

Työnantaja voi poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä. Työaikalaki mahdollistaa jo nyt joustoja vuorokausilevosta ja viikkolevosta. Asetus mahdollistaa lisäjoustot poikkeuksellisille työn järjestelyille.

Enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä voidaan poiketa.

Työaikalain poikkeusten käyttämisen edellytyksenä on, että niiden käyttö on välttämätöntä toiminnan turvaamiseksi. Lisäksi edellytyksenä on, että työnantaja järjestää työpaikalle lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko- ja lepotiloja, sosiaalitiloja ja ruokahuoltoa.

Työaikalain enimmäistyöajasta poikkeamisen edellytyksenä on lisäksi, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja että niillä ei vaaranneta työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä. Lisäksi työnantajan on pidettävä huolta työstä aiheutuvan kuormituksen tasaisesta jakautumisesta sekä työntekijän mahdollisuudesta palautua työn rasituksista.

Vuosilomalaki

Työnantaja saa vuosilomalain ja työehtosopimusmääräyksen estämättä tehdä seuraavat muutokset:

Työnantajalla on oikeus siirtää jo ilmoittamansa ja vahvistamansa vuosiloman ajankohtaa ja määrätä sen pidettäväksi myöhempänä ajankohtana. Tilanteen niin vaatiessa työnantajalla on myös oikeus keskeyttää työntekijän jo alkanut vuosiloma.

Asetus koskee kaikkea vuosilomalaissa tarkoitettua vuosilomaa eli 24 arkipäivän pituista kesälomaa ja 6 arkipäivän pituista talvilomaa samoin kuin säästövapaata. Lisäksi asetusta sovelletaan myös laissa säädettyä pidempään, työehtosopimukseen perustuvaan vuosilomaan. Työ- ja elinkeinoministeriön muistion mukaan asetus ei koske yksinomaan työehtosopimukseen perustuvaa vapaata, kuten lomarahanvaihtovapaata.

Asetuksen soveltamisen edellytyksenä on, että toimenpiteet ovat koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeuksellisten työjärjestelyiden vuoksi tarpeen. Poikkeuksellisilla toimilla ei saa vaarantaa henkilöstön työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä. Siirretyt lomat on annettava henkilöstölle heti, kun tilanne sen sallii.

Lue lisää: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Jaa sivu