Terveyssosiaalityön rooli palvelutarpeen arviossa

Terveyssosiaalityön rooli palvelutarpeen arviossa

Syksyllä 2019 julkaistiin osana PRO SOS-hanketta ”Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin” -artikkelikokoelma, jossa nostettiin esille myös terveyssosiaalityön merkitystä. Terveydenhuollossa asiakkailla on erilaisia sosiaalipalvelujen ja sosiaalityön tarpeita, joista vain osaan vastataan sosiaalihuollon palveluin. Terveyssosiaalityöllä voidaan puuttua oikea-aikaisesti psykososiaalisiin ongelmiin, ehkäistään potilaiden ongelmien syventymistä ja yhtenäistetään tarvittaessa asiakkaan palveluprosessia sosiaalihuoltoon.

Terveyssosiaalityössä tehty arviointi tuottaa tietoa mm. potilaan sosiaalisesta tilanteesta, sairauden vaikutuksesta arkielämään ja potilaan tuen tarpeesta. Tätä arviointia voidaan hyödyntää sosiaalihuoltolain mukaisessa palvelutarpeen arvioinnissa. Tietyin edellytyksin shl:n mukainen palvelutarpeen arviointi voidaan aloittaa jo terveydenhuollossa.

Artikkelissa todetaan, että rakennemuutoksissa on tärkeää säilyttää terveyssosiaalityön konsultoiva rooli terveydenhuollon henkilöstölle. Tarvitaan lisätutkimusta sekä rohkeita ratkaisuja asiakkaiden prosessien sujuvuuden takaamiseksi.

Kirjoittajatyöryhmässä oli Phhyky:n johtava sosiaalityöntekijä Eija Tiihonen, Satakunnan sairaanhoitopiirin johtava sosiaalityöntekijä Kaisu-Leena Raikisto ja Essoten vastaava sosiaalityöntekijä Anu Ritsilä. He kokivat kirjoitustyön innostavaksi ja tärkeäksi. Kirjoitustyö auttoi sekä pohtimaan että tuomaan esille terveyssosiaalityön roolia muutosten kentillä.

Artikkeli on luettavissa osoitteessa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/226365/B144_lowres.pdf?sequence=1&isAllowed=y