Sosiaalityön opiskelijoiden julkilausuma: Sosiaalityön toimintaympäristöjen kehittämistarpeet

Sosiaalityön opiskelijoiden julkilausuma: Sosiaalityön toimintaympäristöjen kehittämistarpeet

 

Julkilausuma kokonaisuudessaan: Sosiaalityön opiskelijoiden julkilausuma alan toimintaympäristöjen kehittämistarpeista

 

Sosiaalityöntekijöiksi valmistuvat opiskelijat ovat huolissaan. He ovat huolissaan omasta sekä kollegojensa jaksamisesta. He ovat huolissaan työn rakenteellisista ongelmista ja huonosta johtamisesta. Ja ennen kaikkea, he ovat huolissaan asiakkaistaan.

Sosiaalityöntekijöillä on sekä lakisääteinen että ammattieettinen velvollisuus tarjota asiakkailleen laadukasta sosiaalityötä ja ihmisarvoinen elämä. Nykyisillä resursseilla ja työmäärällä tämä ei ole mahdollista. Sosiaalityö on vaativaa, ihmisen kohtaamiseen perustuvaa työtä, jossa korostuu laaja, yhteiskunnallinen osaaminen, joka mahdollistaa ongelmatilanteiden analyyttisen jäsentämisen ja kestävien ratkaisujen hakemisen. Ja tämä ihmisen yksilölliseen elämäntilanteeseen perustuva kohtaaminen vaatii aikaa.

Jos työoloja ei hoideta kuntoon, riskinä on, että alalle ei enää hakeudu työntekijöitä, ja että jo valmistuneet työntekijät vaihtavat aloille, joissa on mahdollisuus päästä tekemään töitä lain ja oman ammattietiikan mukaisesti.

Porukka sosiaalityön opiskelijoita ja Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry halusivat tarttua tähän ongelmaan ja ottaa kantaa alan toimintaympäristöihin ja niiden kehittämistarpeisiin opiskelijoiden näkökulmasta. Jokaisella sosiaalityön opiskelijalla on jo opiskeluvaiheessa kokemus sosiaalityön työpaikoista vähintään harjoittelun kautta. Kysyimme siis keväällä 2020 Webropol-kyselyn avulla sosiaalityön opiskelijoilta, mitkä tekijät nykyisissä työ- ja toimintaympäristöissä vaikeuttavat tai edesauttavat laadukkaan sosiaalityön tekemistä, millainen on heidän unelmien työpaikkansa ja mitä alalla pitäisi muuttua.

Kyselyyn vastasi yhteensä 62 sosiaalityön opiskelijaa. Näiden vastausten perusteella kirjoitimme julkilausuman, jossa tuodaan esiin opiskelijoiden vastaukset. Julkilausumassa ehdotamme myös vastauksiin perustuen toimenpiteitä, mitä sosiaalityön toimintaympäristöjen kehittämiseksi pitäisi tehdä. Opiskelijoiden vastaukset ja toimenpide-ehdotuksemme eivät ole yllättäviä, vaan linjassa kaiken aiemman tiedon kanssa. Haluamme tuoda opiskelijoiden näkökulman esille ja tuoda huomioon, että jo opiskelijat näkevät alan kehittämistarpeet ja pohtivat omalta osaltaan jaksamistaan sosiaalityössä – ennen kuin olemme ehtineet edes työskennellä valmistuneina sosiaalityöntekijöinä!

Kyselyn tulosten perusteella keskeisin laadukkaan sosiaalityön tekemistä vaikeuttava tekijä on resurssien puute. Liian vähäiset resurssit johtavat liian vähäiseen työntekijöiden määrään, mikä johtaa liian suuriin asiakasmääriin sekä jatkuvaan kiireeseen. Työn vähäinen resursointi on nähtävissä myös huonona perehdytyksenä työhön. Näiden lisäksi kehittämistarpeita koetaan olevan sosiaalityöntekijöiden palkkauksessa ja esimiestyössä. Sosiaalityön opiskelijat kokevat hyvän työyhteisön ja sen tuen olevan tärkeä laadukkaan sosiaalityön tekemistä tukeva tekijä. Unelmien työpaikan haaveiltiin siis olevan sellainen, jossa toteutuisivat kohtuullinen asiakas-ja työmäärä, hyvä työilmapiiri ja työyhteisö, hyvä johtaminen ja esimiestyö, työn vaatimuksia vastaava palkka, uuden työntekijän hyvä perehdytys, toimivat työtilat, mahdollisuus keskittyä ihmisten auttamiseen sosiaalityön ydintehtävänä ja tehdä työtä eettisesti kestävällä tavalla sekä mahdollisuus tehdä rakenteellista sosiaalityötä.

Tuloksiin perustuen esitämme seuraavia toimenpide-ehdotuksia:

  • Asiakasmitoitus kaikkeen sosiaalityöhön
  • Johtajien ja esihenkilöstön osaamiseen panostaminen
  • Uusien työntekijöiden perehdytykseen panostaminen
  • Palkkojen nostaminen työn vaativuutta vastaavalle tasolle
  • Sosiaalialan työyhteisöjen hyvinvointiin panostaminen

 

 

Jäikö kysyttävää tai kommentoitavaa? Lähetä sähköpostia osoitteeseen: taso@talentia.fi