Sosiaalialan asiantuntija ansaitsee hyvän työelämän

Sosiaalialan asiantuntijat työskentelevät heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kanssa. Toimiva johtaminen, hyvät ja turvalliset työolosuhteet sekä jatkuva oppiminen vaikuttavat merkittävästi siihen, että asiantuntijat pystyvät tekemään vaikuttavaa työtä ja voivat hyvin työssään.

1. Sosiaalialan asiakastyöhön on säädettävä sitovat, tutkittuun tietoon perustuvat asiakasmitoitukset.

Hallitusohjelmassa luvataan säätää asiakasmitoitus lastensuojeluun. Myös muu sosiaalihuollon asiakastyö pitää mitoittaa siten, että työn tavoitteet voidaan saavuttaa työajalla. Asiakasmäärän pitää olla kohtuullinen, jotta voidaan taata asiakasturvallisuus ja vastata asiakkaiden tarpeisiin. Asiakastyöstä on jäätävä aikaa myös muuhun asiantuntijatyöhön, osaamisen kehittämiseen sekä verkostoissa vaikuttamiseen.

2. Sosiaalialan korkeakoulutettujen osaamista on hyödynnettävä sote-palveluissa.

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa ja toimintatapoja uudistetaan. Sosiaalihuollon ammattihenkilöt on otettava keskeisesti mukaan uudistamistyöhön, jotta sosiaalialan korkeakoulutuksen tuottama osaaminen tunnistetaan ja hyödynnetään kattavasti niin sote- kuin muissa monialaisissa palveluissa. Monialaisissa tiimeissä sosiaalihuollon asiantuntemus takaa asiakkaiden kokonaisvaltaisen tukemisen, palvelujen sujuvuuden ja vaikuttavuuden sekä kustannusten hallinnan.

Koulukuraattorien kelpoisuus pitää rajata laillistettuihin sosiaalihuollon ammattihenkilöihin. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaa osaamista on hyödynnettävä työmarkkinoilla nykyistä paremmin.

Lue lisää: Työnjako-malli

3. Lainsäädännön pitää nykyistä vahvemmin turvata työntekijöiden oikeus täydennys- ja erikoistumiskoulutuksiin sekä työn kannalta välttämättömiin ammatillisiin koulutuksiin.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki velvoittaa sekä työnantajan että työntekijän huolehtimaan osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Työnantajat on velvoitettava korvaamaan välttämättömien koulutusten kustannuksia. Hallitusohjelmassa esitetään aikuiskoulutustuen uudistamista tukemaan työn ja opiskelun yhteensovittamista. Uudistamisessa on huolehdittava myös aikuiskoulutustuen riittävästä tasosta ja kestosta.

Lue lisää: Talentian täydennyskoulutuskysely

4. Määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden asemaa on parannettava.

Työmarkkinoilla naiset ovat yliedustettuina sekä määrä- että osa-aikaisissa työsuhteissa. Vuonna 2017 jopa 27 prosenttia 25 – 34-vuotiaista palkansaajanaisista oli määräaikaisissa työsuhteissa.
Työntekijöillä on oltava aidosti yhdenvertaiset oikeudet esimerkiksi työterveyshuoltoon ja täydennyskoulutuksiin. Määräaikaisilla työntekijöillä on oltava irtisanoutumisoikeus tilanteessa, joissa heille tarjotaan toistaiseksi voimassaolevaa tai muuten ehdoiltaan parempaa työsuhdetta.

#haluammetekoja

Jaa sivu