Eriarvoistuminen ja syrjäytymiskehitys pitää pysäyttää

Sosiaalihuollon asiantuntijoita tarvitaan toteuttamaan hallitusohjelman lupaukset syrjimättömyydestä ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Alan asiantuntijoiden työ perustuu sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja ihmis- ja perusoikeuksien turvaamiseen.

Sosiaalihuollon palveluilla on vahva oikeudellinen perusta suojella haavoittuvassa asemassa olevia. Sosiaalihuollon asiantuntijat vastaavat asiakastyöstä ja siihen liittyvästä psykososiaalisesta tuesta sekä julkista valtaa sisältävistä tehtävistä, kuten palvelutarpeen arvioinneista, asiakassuunnitelmien laatimisesta ja viranomaispäätöksistä.

Talentia vaatii yhteiskunnalta investointeja osallisuuteen. Se tarkoittaa sijoittamista sosiaalipalveluihin, alan asiantuntijoihin sekä tutkittuun tietoon pohjaaviin menetelmiin. Tehty työ tuottaa säästöjä, tekemätön työ kustannuksia.

1. Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä on jatkettava.

Hallitusohjelmassa sitoudutaan jatkamaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ja perhekeskus -toimintamallin levittämistä. Perhepalveluissa on kiinnitettävä huomiota riittävään ja osaavaan henkilöstöön sekä työnjakoon. Lastensuojelun lainsäädäntöä on edelleen kehitettävä, jotta voidaan parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluja.

Lastensuojelun henkilöstömitoitusta on lähdettävä heti kehittämään. Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattorien kelpoisuus on rajattava vain laillistetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille. Kasvatus- ja perheneuvolapalveluiden ja ennaltaehkäisevien palveluiden saatavuutta on parannettava.

2. Päihde- ja mielenterveyspalvelut vaativat sosiaalihuollon osaamista.

Sosiaalihuollon asiantuntijoiden osaaminen on otettava käyttöön, kun päihde- ja mielenterveysstrategiaa päivitetään ja mielenterveyspalveluiden lainsäädäntöä uudistetaan. Palveluiden sosiaalihuollollisesta perustasta on pidettävä kiinni. Asiakkaan päihde- ja mielenterveysongelmat eivät saa estää hänen pääsyään muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

3. Vanhuspalveluja on kehitettävä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä.

Vanhuspalveluja toteutetaan sosiaalihuoltolain viitekehyksessä. Siksi on tärkeää, että vanhuspalveluja kehitettäessä otetaan huomioon sosiaalihuollon näkökulmat. Alan asiantuntijoita (sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia) tarvitaan suunnittelemaan palvelujärjestelmää ja toimintakulttuuria sekä johtamaan vanhuspalveluja. Sosiaalihuoltolakiin sisältyviä velvoitteita omavalvonnasta ja henkilöstön ilmoitusvelvollisuudesta on noudatettava, jotta voidaan varmistaa laadukkaat vanhuspalvelut sekä tukea työntekijöiden työhyvinvointia.

4. Paperittomien oikeudet välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin on turvattava

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perusoikeudet eivät rajaudu kansalaisuuteen tai oleskeluluvan statukseen. Talentia vaatii nykyistä vahvempaa lainsäädäntöä ja viranomaisvastuuta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suojelemiseksi ja auttamiseksi.

Lue lisää: Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet

#haluammetekoja

Jaa sivu