Aluevaalit: Talentian aluevaalitavoitteet

Talentian aluevaalitavoitteet: Haluamme tekoja

Hyvinvointialueiden sosiaalihuollon perusta on osaava ja motivoitunut henkilökunta.

Hyvällä henkilöstöpolitiikalla huolehditaan, että hyvinvointialueiden sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, eli sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia, on riittävästi saatavilla ja työpaikat houkuttelevat heitä.

Palkkaus ja palkitseminen ovat keskeisiä tekijöitä, kun kilpaillaan korkeakoulutetuista. Sosiaalialan laillistetut ammattihenkilöt viihtyvät ja pysyvät työssään, kun myös heidän työolosuhteisiinsa, työmääräänsä, täydennyskoulutukseensa ja työnohjaukseensa sekä ammatilliseen tukeen ja johtamiseen panostetaan.

Talentia nostaa aluevaaleihin kolme asiakokonaisuutta, joissa haluamme tekoja:

 1. Työhyvinvointi kuntoon: hyvinvoiva työyhteisö ehkäisee henkilöstön vaihtuvuutta
 2. Asiakasturvallisuus varmistettava: kulmakivinä kohtuullinen asiakasmäärä ja riittävästi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä
 3. Asiantuntijat johtoon: sosiaalihuollon johtaminen kuuluu vain sosiaalialan korkeakoulutetuille

Osallistu keskusteluun somessa tunnuksella #haluammetekoja.

 

Talentian aluevaalitavoitteet 3 x 3

1. Työhyvinvointi kuntoon: hyvinvoiva työyhteisö ehkäisee henkilöstön vaihtuvuutta

Turvalliset työolosuhteet, jatkuva oppiminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen vaikuttavat merkittävästi siihen, että sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt voivat hyvin työssään. Hyvinvoivassa työyhteisössä vaihtuvuus on pientä, mikä takaa asiakkaille laadukkaat sosiaalihuollon palvelut.

Aluevaltuustossa vaikutetaan muun muassa:

 • Hyvinvointialueen strategiaan, talousarvioihin, tilinpäätöksiin, henkilöstöstrategiaan ja -ohjelmiin – näissä työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäminen on strateginen valinta.
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin, jotka tehdään tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaisesti. Niiden toteutumista tulee seurata ja arvioida säännöllisesti.
 • Hyvinvointialueen talousarvioon, jossa on varattava määrärahat henkilöstön täydennyskoulutukseen.

2. Asiakasturvallisuus varmistettava: kulmakivinä kohtuullinen asiakasmäärä ja riittävästi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä

Asiakasturvallisuus edellyttää riittävää henkilöstöä ja asiakasmitoituksen noudattamista. Sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt varmistavat vaativan asiakastyön laadun monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Asiakasturvallisuuden perustana ovat ammattihenkilön korkeakoulutuksen tuoma osaaminen, ammatin eettiset periaatteet ja tutkittu tieto.

Aluevaltuustossa vaikutetaan muun muassa:

 • Palvelustrategiaan, jossa tulee varmistaa, että sosiaalihuollon palvelut tarjotaan oikea-aikaisesti ja sujuvasti.
 • Sosiaalipalvelujen suunnitteluun, joissa tulee pitää huoli, että alan laillistettuja ammattihenkilöitä on riittävä määrä alueen asukkaiden tarpeisiin nähden.
 • Hyvinvointialueen talousarvioon, jossa tulee varata määrärahat kilpailukykyiseen palkkaan ja muihin palkitsemisjärjestelmiin. Näin taataan sosiaalihuollon ammattihenkilöiden saatavuus ja sosiaalialan vetovoimaisuus.

3. Asiantuntijat johtoon: sosiaalihuollon johtaminen kuuluu vain sosiaalialan korkeakoulutetuille

Sosiaalihuollon asiantuntijoiden johtamisessa korostuu ammatillisen johtamisen tarve – siksi johdossa on oltava ainoastaan alan ammattilaisia. Sosiaalihuollon johtamisella vaikutetaan laajasti palveluiden laatuun, asiakasturvallisuuteen ja henkilöstön työhyvinvointiin. Ammatillisen johtamisen on oltava läsnä siellä, missä työtä tehdään.

Aluevaltuustossa vaikutetaan muun muassa:

 • Hyvinvointialueiden palvelukokonaisuuksiin, joissa sosiaalihuollon laillistetuille ammattihenkilöille tulee varmistaa oma ammatillinen johtonsa. Sosiaalityön ammatillinen johtaminen vaatii lain mukaan sosiaalihuollon koulutusta.
 • Hyvinvointialueen palveluiden järjestämistehtäviin, joihin tulee valita sosiaalihuollon kokonaisuuden hallitsevia hallinnollisia johtajia.
 • Palvelujen yhteensovittamiseen ja yhteistyöhön asukkaiden tarpeita vastaavasti – johdossa tulee olla tasavertaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.
Jaa sivu