Kevät

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea sosiaalityön asiantuntijuutta, ammatillista edunvalvontaa ja yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa.
Yhdistys järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi
• jäsenkokouksia ja teemakokouksia ammatillisista asioista
• koulutustilaisuuksia, opintomatkoja ja virkistystoimintaa
• antaa lausuntoja ja kannanottoja ammatillisista asioista
• järjestää asiantuntija – ja päättäjätapaamisia sosiaalityötä, palvelurakennetta ja yhteiskunnallista muutosta koskevissa asioissa

2. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITE

• Vahvistaa ja tehdä näkyväksi sosiaalityön asiantuntijuutta
• Vaikuttaa heikoimmassa asemassa olevien asiakasryhmien oikeuksien toteuttamiseen
• Toimia ammatillisen keskustelun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumina

3. YHDISTYKSEN TOIMINNAN PAINOPISTEET V. 2021

• Sosiaalityön aseman vahvistaminen sote-uudistuksessa
• Sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeuden sekä sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta koskevan tehtäväjaon edistäminen Sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaisesti
• Koronasta aiheutuvan erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien
palveluvajeen vaikutusten seuraaminen lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä, mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa
• Yhdistystoiminnan kehittäminen

4. YHDISTYKSEN TOIMINTA

4.1. Jäsentoiminta
• Järjestetään jäsenistölle avoimet hallituksen kokoukset 8-10 kertaa vuodessa sekä sääntöjen mukaisesti kevät- ja syyskokoukset
• Järjestetään kaksi teemakokousta painopistealueisiin liittyen
• Lähetetään uudelle jäsenelle yhdistysesite ja tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta
• Ylläpidetään yhteyttä opiskelijatoimintaan yhteyshenkilön välityksellä
• Tuetaan jäseniä osallistumaan yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin

4.2. Tiedottaminen
• Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta viestintäsuunnitelman mukaisesti sähköisenä jäsentiedotteena (4 krt/v) sekä lisäksi yhdistyksen kotisivulla, facebookissa ja Twitterissä
• Käytetään hallituksen sisäisessä viestinnässä WhatsApp sovellusta
• Tehdään 4 podcastia yhdistyksen toimintaan tai ajankohtaiseen ammatilliseen haasteeseen liittyen
• Annetaan kannanotot ja lausunnot tiedoksi jäsenille sekä päätöksentekijöille ja medialle teeman mukaisesti
• Hyödynnetään Talentia – lehteä tiedottamisessa

4.3. Sidosryhmäyhteistyö

• Osallistutaan ammatilliseen ja järjestölliseen edunvalvontaan Talentian liittovaltuustossa, hallituksessa ja työryhmissä
• Pidetään yhteyttä Talentian luottamuselimissä toimiviin yhdistyksen jäseniin
• Osallistutaan Talentian asiantuntijapäiville 9.-10.3.2021 Tampereella ja 18.5.2021 Oulussa sekä muihin Talentian järjestämiin koulutustilaisuuksiin
• Osallistutaan Talentian yhdistyksen toimihenkilöille tarkoitetuille koulutuspäiville. Lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja osallistuu Puheenjohtajapäiville
• Tehdään aloitteellista ja aktiivista yhteistyötä Talentian valtakunnallisten ja alueellisten yhdistysten kanssa sosiaalityötä ja -palveluja koskevissa asioissa

4.4. Vaikuttamistoiminta

• Järjestetään keskustelutilaisuus lastensuojelun kriisistä yhdessä lapsiasiavaltuutetun Elina Pekkarisen ja Talentia Pirkanmaa ry:n kanssa.
• Järjestetään teemakokous nuorten poikkeavaa käyttäytymistä koskien ja kutsutaan sosiaalityön professori Tarja Pösö kokoukseen
• Kutsutaan Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio keskustelutilaisuuteen sosiaalityöntekijöiden ammatinharjoittamisesta sekä sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta koskevasta tehtäväjaosta
• Seurataan sosiaaliturva-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien palvelutarpeiden toteutumista hallituksen kokouksissa työelämäkuulumisina
• Annetaan ajankohtaisista ammatillisista asioista lausuntoja ja kannanottoja
• Kartoitetaan yhdistyksen aktiivitoimijoiden erityisosaamiset

4.5. Yhdistystoiminnan kehittäminen
• Uudistetaan yhdistyksen talous- ja matkustussääntö
• Tarkistetaan yhdistyksen toimihenkilöiden työnjako
• Kootaan yhdistyksen arkisto sekä vuosittain asiakirjojen arkistokappaleet ja toimitetaan ne Toimihenkilöarkistoon