Toimeentulotuen Kela-siirrossa juridinen ongelma

TOIMEENTULOTUEN KELA-SIIRROSSA JURIDINEN ONGELMA

Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät Ry ilmaisee huolensa siitä, että uusi 1.1.2017 voimaan astunut toimeentulotukilaki
määrittää, että perustoimeentulotuki tulee olla käsiteltynä, ennen kuin asiakkaat voivat hakea täydentävää ja ehkäisevää
toimeentulotukea kunnan sosiaalitoimesta.

Sosiaalityön arjessa tämä tarkoittaa sitä, että akuutit kriisitilanteet voidaan ratkaista täydentävällä tai ehkäisevällä
toimeentulotuella vasta, kun asiakas on hakenut perustoimeentulotukea Kelasta. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmaisee
ohjeessaan, että sosiaalitoimessa voidaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea kiireellisen ja välttämättömän avun
turvaamiseksi, mikäli Kelan toimipisteet ovat kiinni. Lain kirjoittaminen nykyiseen muotoon ja ministeriön ohje aiheuttavat
tilanteita, joissa sosiaalialan ammattilaiset eivät enää voi auttaa ja tukea asiakkaitaan sosiaalityön ammatillisen harkinnan
perusteella. Tiukimmillaan kunnissa on ohjeistettu työntekijöitä siten, että kaikki ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen
hakemukset tulee siirtää Kelan käsittelyyn perustoimeentulotuen hakemuksina, mikäli asiakkaalla ei ole Kelassa
hakemusta vireillä.

Sosiaalityössä tulee esiin päivittäin asiakkaiden hätätilanteita, jotka vaativat nopeaa reagointia ja rahallisen avun
myöntämistä. Tällaisia tilanteita ovat mm. asiakkaiden ravinnon ja lääkityksen turvaaminen maksusitoumuksilla äkillisissä
tilanteissa, joissa asiakkaalla ei ole Kelan perustoimeentulotukipäätöstä tai päätös on kielteinen. Pahimmassa tapauksessa
asiakas voi joutua sairaalahoitoon, kun hänellä ei ole voimavaroja asioida Kelalla. Kumpi on kalliimpaa, antaa psyykkisesti
sairaalle ihmiselle maksusitoumus reseptilääkkeisiin vai osastohoito sairaalassa?

Lapsiperheillä on myös tilanteita, joissa pitää toimia ensin ja sitten vasta selvittää asiaa. Esimerkiksi jos kodista on katkaistu
sähköt, niin yleensä ne on nopeasti saatava kytkettyä päälle. Kuinka kauan perhe voi elää ilman sähköjä, siis ilman
mahdollisuutta tehdä ruokaa ja pestä vaatteita?

Lisäksi on lukuisia muita akuutteja kriisitilanteita kuten tulipalot, lapsen kuolema, haastavat erotilanteet ja muut
perhekriisit. Kodin menettäminen, häätötilanteet ovat myös asioita, jotka on ratkaistava hyvinkin nopeasti. Tällaisia tilanteita
ei hoideta ohjaamalla asiakasta tekemään ensimmäiseksi perustoimeentulotuen hakemus Kelaan. Asiakkaan lähtö
väkivaltaisesta parisuhteesta on usen toteutettava ilman, että toinen osapuoli tietää toisen aikeista, ja tämä on mahdotonta,
kun Kela käsittelee pyyntöä vuokravakuudesta kotitalouden perustoimeentulotukihakemuksena. Tällöin hakemus tulee
toisen puolison tietoon ja byrokratia voi aiheuttaa asiakkaan terveyden ja hengen vaarantumisen.

Sosiaalityö on hoitanut myös ilman omaisia kuolleet vainajat. Hautaamisen tarve saattaa olla hyvinkin kiireinen. On järjen
vastaista ajatella, että nopean hautaamisen tarvetta varten täytyisi selvittää ensin perustoimeentulotuen tarve. Kuka on
oikeustoimikelpoinen hakemaan Kelasta perustoimeentulotukea ilman omaisia kuolleen ihmisen puolesta, ja millaista
byrokratiaa Kela tässäkin edellyttää? Sama koskee myös omaisia. He ovat olleet myös hämmentyneitä kuulleessaan, että
heidän pitää tehdä perusrustoimeentulotukihakemus Kelaan kuolleen omaisen nimissä ennen kuin kunnan sosiaalitoimi
voi käsitellä hautausavustuksen.

Toimeentulotuen uusi lainsäädäntö aiheuttaa sen, että turhan byrokratian vuoksi asiakkaat joutuvat juoksemaan Kelan ja
kunnan sosiaalitoimen välillä saadakseen asiat eteenpäin ja tilanteeseensa apua. Me sosiaalialan ammattilaiset olemme
välikädessä joutuessamme puolustamaan asiakkaiden oikeuksia, kun pyrimme toimimaan sosiaalityön ammattietiikan
mukaisesti asiakkaiden ihmisarvoa kunnioittaen.

Näihin edellä mainittuihin asioihin odotamme ministeriöltä selkeää ammatin arkitodellisuuden ymmärtävää ohjeistusta.
Sosiaalityö tarvitsee täydentävän ja ehkäisevän toimentulotuen omiksi työvälineikseen ilman mitään riippuvaisuutta Kelan
hakemuksista ja Kelan ratkaisuista. Sosiaalialan ammattilaisina me osaamme oman työmme. Olemme vuosikymmenien
ajan kyenneet hoitamaan edellä mainitun kaltaiset kriisitilanteet toimeentulotukityön ollessa kuntien vastuulla.
Sosiaalityön ammattilaisten ammattitaitoa Kela-siirto ei ole muuttanut mitenkään.

Ministeriö perustelee mutkikasta hakubyrokratiaa sillä, että sosiaalitoimistoja halutaan suojella ”turhilta” hakemuksilta.
Vaikka hakumenettelyssä vastuunjaon selkeys onkin tarpeen, niin kuntien ”suojelun” sijaan tärkeämpää olisi turvata
riittävät resurssit sosiaalityöhön, sosiaaliohjaukseen ja etuuskäsittelyyn. Ennen kaikkea tärkeää on turvata sosiaalityön
asiakkaiden inhimillinen ja sosiaalityön ammattietiikan mukainen kohtelu.

Sosiaalitoimen sosiaalityöntekijät Ry:n puolesta
22.1.2017
Pirjo Paananen
Sari Savikko
Tarja Kärki
Jarl Spoof