Sosiaalipalveluiden asemaa on vahvistettava

Sosiaalipalveluiden asemaa on vahvistettava

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja on parannettava niin, että ne ovat jokaisen saavutettavissa oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Tämä vaatii palvelujen huolellista suunnittelua ja kehittämistä sekä sote-ammattilaisten osaamisperusteista työnjakoa. Sosiaalihuollon kehittämisohjelmalla turvataan se, että palvelut vahvistuvat.

Sosiaalialan asiantuntijuutta tarvitaan, kun suunnitellaan ihmisten sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä uudistuksia. Sote-uudistuksessa sosiaalipalveluiden aseman on oltava vahva, jotta voidaan varmistaa monialaiset palvelukokonaisuudet. Sosiaalipalvelut on kytkettävä tiiviisti myös sosiaaliturvan uudistamiseen.

1. Sote-uudistuksessa peruspalveluita on vahvistettava myös sosiaalihuollon osalta: sote-keskusten on tarjottava riittävästi yksilöllisiä sosiaalipalveluita.
Sote-keskusten asiakkaiden on saatava apua ja tukea oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Sosiaalihuollon toteuttamisessa vastuu sosiaalityöstä sekä sosiaaliohjauksesta kuuluu laillistetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille, kuten sosiaalityöntekijöille ja sosionomeille. Terveydenhuollon toteuttamisesta huolehtivat terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Lue lisää: Talentian sote-tavoitteista

Lue lisää: Talentian sote- ja valinnanvapauslausunnot

2. Sote-palveluiden johtotehtäviin tarvitaan lsosiaalihuollon asiantuntijuutta.
Sote-palveluiden johdossa on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, jotta sote-integraatiossa ja yhteistyössä tunnistetaan ja otetaan huomioon sosiaalihuollon erityisyys ja tarpeet. Vaativa ja vastuullinen sosiaalialan työ edellyttää hyvää ammatillista ja tiedolla johtamista. Johtajan on tunnettava sosiaalihuollon toimintasektori, työtehtävät, lainsäädäntö ja ammattietiikka. Hyvä johtaja tukee myös työhyvinvointia.

Lue lisää: Johtamisen rakennuspalikat

3. Voimavarat sosiaalialan tutkimukseen ja kehittämiseen pitää turvata.

Hallitusohjelmaan kirjattu sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämisrakenne on toteutettava jo hallituskauden alussa yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, sosiaalialan osaamiskeskusten ja työelämän edustajien kesken. On tärkeää saada sosiaalihuollon ammattihenkilöt mukaan uudistuksen valmisteluun. Näin voidaan turvata, että sosiaalihuollon tiedontuotanto vahvistuu ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan.

4. Köyhyyden poistamisen pitää kuulua sosiaaliturvauudistuksen päätavoitteisiin.
Sosiaalietuudet ovat jääneet jälkeen muusta tulokehityksestä, minkä sosiaalityöntekijät ja sosionomit näkevät työssään. Uudistuksessa on vahvistettava ihmisten oikeutta riittävään toimeentuloon ja huolenpitoon sekä tarvittaviin palveluihin joustavasti kaikissa elämäntilanteissa.

Sosiaalialan osaamista pitää vahvistaa erityisesti tarveharkintaisten etuuksien ja palveluiden arviointi- ja ratkaisutyössä. Aikuissosiaalityön palveluja pitää kehittää osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.

Lue lisää: Kohtaava aikuissosiaalityö -blogikirjoitus

Lue lisää: Muuttuva toimeentulotuki -selvitys

Jaa sivu