Eriarvoistuminen ja syrjäytymiskehitys pitää pysäyttää

Eriarvoistuminen ja syrjäytymiskehitys pitää pysäyttää

1. Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä on jatkettava.
Lastensuojelun osalta huomiota on kiinnitettävä lainsäädäntöön, henkilöstömitoitukseen, laatusuositusten toimeenpanoon ja ohjaukseen sekä lastensuojelun tiedonkeruuseen ja tutkimukseen. Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattoriresurssien on vastattava tuen tarvetta ja henkilöstön kelpoisuuksien työn vaativuutta. Kasvatus- ja perheneuvolapalveluiden saatavuutta on parannettava osana peruspalveluiden vahvistamista.

Lue lisää: Kasvatus- ja perheneuvonnan tuki turvataan perhekeskuksissa

Lue lisää: Koulukuraattori on sosiaalialan ammattilainen

2. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava, ja palveluiden sosiaalihuollollista ulottuvuutta pitää vahvistaa.
Varhainen ja monialainen apu perustasolla ehkäisee ongelmien monimutkaistumista ja vähentää kokonaiskustannuksia. Päihde- ja mielenterveysongelmat eivät saa estää pääsyä muihin palveluihin.

3. Itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskeva asiakas- ja potilaslaki pitää valmistella huolella.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa on vahvistettava paljon palveluita tarvitsevien ja erityisen tuen tarpeessa olevien oikeuksia ja osallisuutta. Työskentely vammaisten, vanhusten, lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden kanssa vaatii vahvaa osaamista. Työn vaativuus pitää tehdä näkyväksi. Paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden omatyöntekijän on oltava sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö. On seurattava, miten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntö vaikuttaa paljon palveluita käyttäviin asiakkaisiin.

Lue lisää: Lausunto asiakasmaksulaista

4. Paperittomien oikeudet välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin on turvattava.
Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perusoikeudet eivät rajaudu kansalaisuuteen tai statukseen. Niiden toteutumista ei voi jättää vapaaehtoistyön tai epävirallisen auttamistyön varaan. Talentia vaatii nykyistä vahvempaa lainsäädäntöä ja viranomaisvastuuta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suojelemiseksi ja auttamiseksi.

Lue lisää: Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet

Jaa sivu