Eduskuntavaalit 2019

Talentian eduskuntavaalitavoitteet

Lue tästä kokonaisuudessaan Talentian eduskuntavaalitavoitteet

Sosiaalipalveluiden asemaa on vahvistettava

1. Sote-uudistuksessa peruspalveluita pitää vahvistaa myös sosiaalihuollon osalta: sote-keskusten on tarjottava riittävästi yksilöllisiä sosiaalipalveluita.
Asiakkaan on saatava apua ja tukea mahdollisimman varhain ja kokonaisvaltaisesti. Vastuun palveluohjauksesta ja -neuvonnasta pitää kuulua laillistetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille. Kyse on tavoitteellisesta ja vaikuttavasta sosiaalihuollon palvelusta, ei vai oikean palvelun luokse opastamisesta.

Lue lisää: Talentian sote-tavoitteista

Lue lisää: Talentian sote- ja valinnanvapauslausunnot

2. Sote-palveluiden johtotehtäviin tarvitaan lisää sosiaalihuollon asiantuntijuutta.
Vaativa ja vastuullinen työ edellyttää hyvää ammatillista johtamista. Johtajan on tunnettava sosiaalihuollon asiakkaiden kirjo, jotta hän voi päättää esimerkiksi resurssien kohdentamisesta. Johtajan on tiedettävä, millaista osaamista työntekijöillä on oltava, jotta hän pystyy kehittämään palveluita.

Lue lisää: Johtamisen rakennuspalikat

3. Köyhyyden poistamisen pitää kuulua sosiaaliturvauudistuksen päätavoitteisiin.
Sosiaalietuudet ovat jääneet jälkeen muusta tulokehityksestä, mikä näkyy sosiaalityön ja -ohjauksen arjessa. Uudistuksessa on vahvistettava ihmisten oikeutta riittävään toimeentuloon ja huolenpitoon kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaalialan osaamista pitää vahvistaa erityisesti tarveharkintaisten etuuksien ja palveluiden arviointi- ja ratkaisutyössä. Aikuissosiaalityötä pitää kehittää osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta.

Lue lisää: Kohtaava aikuissosiaalityö -blogikirjoitus

Lue lisää: Muuttuva toimeentulotuki -selvitys

Sosiaalialan ammattilainen ansaitsee hyvän työelämän

1. Sosiaalialan asiakastyöhön on säädettävä sitovat, tutkittuun tietoon perustuvat asiakasmitoitukset.
Työntekijällä pitää jäädä aikaa myös verkosto- ja asiantuntijatyöhön.

Lue lisää: Talentian mitoistussuositukset

2. Sosiaalialan kelpoisuuksista ei saa enää tinkiä.
Palveluiden vaikuttavuus ja asiakkaiden oikeusturva ovat vaarassa, jos sosiaalihuollon kelpoisuuksia edelleen väljennetään. Vaativa ja vastuullinen sosiaalialan työ vaatii korkeaa koulutusta ja osaamista. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottama osaaminen on tunnistettava työmarkkinoilla nykyistä paremmin.

Lue lisää: Työnjako-malli

3. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän asemaa on parannettava.
Työntekijällä on oltava aidosti yhdenvertaiset oikeudet esimerkiksi työterveyshuoltoon ja täydennyskoulutuksiin. Määräaikaisella työntekijällä on oltava irtisanoutumisoikeus tilanteessa, joissa hänelle tarjotaan toistaiseksi voimassaolevaa tai muuten ehdoiltaan parempaa työsuhdetta.

4. Lainsäädännön pitää nykyistä vahvemmin ja selkeämmin turvata työntekijän oikeus täydennys- ja erikoistumiskoulutuksiin sekä työn kannalta välttämättömiin ammatillisiin koulutuksiin.
Työnantaja on velvoitettava korvaamaan koulutusten kustannuksia. Aikuiskoulutustuen tasoa on korotettava ja tuen enimmäiskestoa on pidennettävä.

Lue lisää: Talentian täydennyskoulutuskysely

Eriarvoistuminen ja syrjäytymiskehitys pitää pysäyttää

1. Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä on jatkettava.
Lastensuojelun osalta huomiota on kiinnitettävä lainsäädäntöön, henkilöstömitoitukseen, laatusuositusten toimeenpanoon ja ohjaukseen sekä lastensuojelun tiedonkeruuseen ja tutkimukseen. Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattoriresurssien on vastattava tuen tarvetta ja henkilöstön kelpoisuuksien työn vaativuutta. Kasvatus- ja perheneuvolapalveluiden saatavuutta on parannettava osana peruspalveluiden vahvistamista.

Lue lisää: Kasvatus- ja perheneuvonnan tuki turvataan perhekeskuksissa

Lue lisää: Koulukuraattori on sosiaalialan ammattilainen

2. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettava, ja palveluiden sosiaalihuollollista ulottuvuutta pitää vahvistaa.
Varhainen ja monialainen apu perustasolla ehkäisee ongelmien monimutkaistumista ja vähentää kokonaiskustannuksia. Päihde- ja mielenterveysongelmat eivät saa estää pääsyä muihin palveluihin.

3. Itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskeva asiakas- ja potilaslaki pitää valmistella huolella.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa on vahvistettava paljon palveluita tarvitsevien ja erityisen tuen tarpeessa olevien oikeuksia ja osallisuutta. Työskentely vammaisten, vanhusten, lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden kanssa vaatii vahvaa osaamista. Työn vaativuus pitää tehdä näkyväksi. Paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden omatyöntekijän on oltava sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö. On seurattava, miten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntö vaikuttaa paljon palveluita käyttäviin asiakkaisiin.

Lue lisää: Lausunto asiakasmaksulaista

4. Paperittomien oikeudet välttämättömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin on turvattava.
Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perusoikeudet eivät rajaudu kansalaisuuteen tai statukseen. Niiden toteutumista ei voi jättää vapaaehtoistyön tai epävirallisen auttamistyön varaan. Talentia vaatii nykyistä vahvempaa lainsäädäntöä ja viranomaisvastuuta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suojelemiseksi ja auttamiseksi.

Lue lisää: Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet

Riittävä ja pysyvä korkeakoulutettu henkilöstö on lapsen etu varhaiskasvatuksessa

1. Yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen on palautettava kaikille lapsille.
Alueellisia eroja varhaiskasvatukseen osallistumisessa on kavennettava. Heikossa taloudellisessa asemassa olevien perheiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen on tuettava.

2. Ryhmäkokoja on pienennettävä.
Kaikkiin lapsiin, myös osa-aikaisesti varhaiskasvatukseen osallistuviin, on sovellettava samaa suhdelukua, jonka on yli kolmevuotiaille oltava yksi aikuinen seitsemää lasta koti. Mitoituksessa tulee nykyistä selkeämmin huomioida vammaiset ja muuten tuen tarpeessa olevat lapset. Varhaiskasvatuksen kuraattoreita ja perhetyöntekijöitä, palveluohjaajia ja muita erityistyöntekijöitä on saatava lisää päiväkoteihin ja varhaiskasvatuksen hallintoon.

3. Varhaiskasvatuksen ammattilaisille on turvattava pääsy koulutuksiin ja oikeus edetä uralla. Varhaiskasvatuksen opettajaksi on myös tulevaisuudessa voitava valmistua ammattikorkeakoulusta. Varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille on avattava mahdollisuus saada lisäkoulutuksella kelpoisuus toimia esiopetuksessa opettajan tehtävässä. Lisäksi on avattava opintopolut erityislastentarhanopettajan opintoihin. Sosionomi (YAMK) -tutkinnon suorittaneelle, varhaiskasvatuksen opettajaksi valmistuneelle sosionomille tulee avata kelpoisuus päiväkodin johtajan tehtävään. Varhaiskasvatuksen tukipalveluiden henkilöstö ja kelpoisuudet on määriteltävä lailla. Nämä tukipalvelut auttavat varmistamaan, että kunta ja mahdollinen maakunta pystyvät tekemään saumatonta yhteistyötä lasten ja perheiden palveluiden ja tuen hyväksi.

Eduskuntavaaleissa ehdolla olevien jäsenten esittelyt

Tutustu eduskuntavaaleissa ehdokkaina oleviin Talentian jäseniin >>

 

Jaa sivu