Sosiaalialan työnohjaajarekisterin kelpoisuuskriteerit

Sosiaalialan työnohjaajarekisterin kelpoisuuskriteerit

1. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

1.1. sosiaalityöntekijän kelpoisuus (ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä tai kelpoisuuslain 272/2005 siirtymäsäännösten mukainen kelpoisuus)

1.2. sosionomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tai geronomi (AMK) -tutkinto

1.3. opistoasteinen sosiaalialan ammatillinen tutkinto, kuten esim. sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalialan ohjaaja, kehitysvammaistenohjaaja, kehitysvammahuollon ohjaaja tai sosiaalialan koulutuksen sisältävä diakonin tutkinto

1.4 rekisteriin voidaan hyväksyä myös sellainen työnohjaajakoulutuksen saanut kotipalvelun ohjaaja tai vastaava, joka ammatilliselta peruskoulutukseltaan on johtava kodinhoitaja.

2. TYÖKOKEMUS

Vähintään viiden (5) vuoden työkokemus sosiaalialan ammatillisissa tehtävissä.

3. OMA TYÖNOHJAUS

Työnohjaaja on itse ollut yksilöllisessä työnohjauksessa vähintään 40 tuntia tai yksilöllisessä työnohjauksessa ja ryhmätyönohjauksessa, edellisessä vähintään 20 tuntia ja jälkimmäisessä 40 tuntia. Työnohjauksesta vähintään 20 tuntia tulee olla sosiaalialan ammatillisen henkilön antamaa. Työnohjauksen tulee olla saatu ammatillisen peruskoulutuksen jälkeen.

4. TYÖNOHJAAJAKOULUTUS

Sosiaalialan työnohjaajien koulutukselta edellytetään, että koulutus antaa teoreettiset tiedot ja käytännön valmiudet toimia työnohjaajana ja kehittää työnohjaustaitoa ja sosiaalialalla tehtävää työtä ja ammattia. Koulutuksen vähimmäiskesto on 60 opintopistettä.

Koulutuksen järjestäjän tulee olla
a) sosiaalityöntekijöitä peruskouluttava yliopisto tai korkeakoulu
b) sosionomi (AMK)-, kuntoutuksen ohjaaja (AMK)- tai geronomi (AMK) -tutkintoon kouluttava ammattikorkeakoulu
c) sosiaalialan erityisammattiin peruskouluttava opisto- tai muu vastaava oppilaitos tai
d) muu yhteisö, jonka järjestämän koulutuksen tavoitteet ja laatu vastaavat edellä mainittuja tavoitteita.

Rekisteriin hakeminen

Rekisteriin haluavan työnohjaajan tulee täyttää liiton toimistosta tai verkkosivuilta www.talentia.fi saatava hakulomake työnohjaajarekisteriin. Hakumenettelyn yksinkertaistamiseksi työnohjaajakoulutuksen järjestäjä voi hyväksyttää koulutuksensa etukäteen.

Rekisterimerkinnät

Sosiaalialan perustutkinnon kouluttajien tai niiden täydennyskoulutuskeskusten jatkokoulutuksen tyyppisenä järjestämät sosiaalialan työnohjaajakoulutukset merkitään, mikäli ne on kouluttajan hakemuksesta hyväksytty työnohjaajarekisteriin kirjainyhdistelmällä, joka ilmaisee kouluttajan. Esimerkiksi työnohjaaja SSKH/TALENTIA (aiemmin SSKH/SOSTL), joka ilmaisee että työnohjaajarekisteriin merkitty on suorittanut koulutuksen Svenska social- och kommunalhögskolanissa.

Jaa sivu