In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Lainsäädäntö

Sosiaalialan työtä säädellään erilaisin laein ja asetuksin. Talentia on mukana alan lainsäädännön kehittämisessä. Talentian mielestä alan kiireellisimmät kehittämistarpeet ovat sosiaalitoimistojen palvelukyvyn parantaminen, lasten- ja lapsiperheiden varhainen tukeminen, lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelujen riittävyys ja laatu sekä vanhustenhuollon sosiaalipalveluiden kehittäminen.


Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 ja 710/1982

Sosiaalihuoltolaissa säädetään kunnan tehtäväksi huolehtia sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen järjestämisen sekä toimeentulotuen ja sosiaaliavustusten myöntämisestä sekä niihin liittyvistä tehtävistä.


>> Lue lisää sosiaalihuoltolaista STM:n verkkosivuiltaLaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015

Lain tarkoitus on edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun varmistamalla ammattihenkilöiden koulutus ja pätevyys ja

järjestämällä ammattihenkilöiden ammattitoiminnan valvonta.

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015


Asiakaslaki 812/2000

Asiakaslaissa säädetään asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista, salassapidosta, vaitiolovelvollisuudesta, salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta ja saamisesta, oikeudesta virka-apuun, asiakkaan kohtelusta tehtävästä muistutuksesta ja sosiaaliasiamiestoiminnasta ym.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000


Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta 603/1996

Lailla yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta säädetään, että yksityisiltä sosiaalipalveluita edellytetään vastaavia henkilöstön kelpoisuusehtoja kuin kunnan ammatilliselta henkilöstöltä vastaavissa tehtävissä. Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta vastaavat lääninhallitukset ja sen kunnan sosiaalilautakunta, jonka alueella palveluja annetaan.
Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta 603/1996

Sosiaalialan kehittäminen
Lue lisää sosiaalialan kehittämisestä


Tulosta sivu

Ota yhteyttä

Sosiaalialan työtä sääteleviä lakeja koskevissa kysymyksissä talentialaisia palvelee