Talentia.fi
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Sosiaalipedagogit Talentia rySosiaalikasvattaja

Pitkä ja perinteinen sosiaalikasvattaja-koulutus on loppunut
1990-luvun lopulla ammattikorkeakoulujen vakinaistamisen myötä.
Nykyisen sosionomi (amk) tutkinnon juuret ovat sosiaali-kasvattajan koulutuksessa, myöskin kehitysvammaistenohjaajan ja sosiaaliohjaajan koulutukset ovat olleet sosionomin koulutuksen pohjana. Sosiaalikasvattajan ammattitutkinnolla on pitkä historia aina vuoden 1918 kansalaissodasta asti. Lastenkotityö on ohjannut kasvattajaopiston työtä. Kasvattajaopisto sijaitsi lastenkodin yhteydessä, joten käytännön harjoittelujaksot ovat olleet opetuksessa mukana alusta asti. Sosiaalikasvattaja nähtiin alussa lastenkotilasten äitihahmona.

1980-luvulla toteutettu keskiasteen koulu- uudistus lisäsi sosiaalikasvattajakoulutusta. Koulutukselle tehtiin tarkka opetus-
suunnitelma ja opintojen painopiste lastensuojelutyöstä muuttui
päivähoidon puolelle. Sosiaalikasvattajaopinnoissa oli kaksi linjaa: peruskoulupohjainen ja ylioppilaspohjainen linja. Opiskelu kesti ylioppilaspohjaisena 3 vuotta.

Sosiaalikasvattajat ovat olleet kelpoisia toimimaan
lastentarhanopettajan tehtävissä 1973 lähtien.
Työkenttänä on nykyisin mm. päivähoidon laaja kenttä, lastensuo-
jelu ja vammaistyö.
Sosiaalikasvattajilla on työelämässä edelleen vahva status sosiaalialan taitajana. Monet sosiaalikasvattajat käyvät ”päivittämässä” tutkintonsa aikuiskoulutuksena sosionomi (amk) tutkinnoksi.
Tutkinto suoritetaan oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman
mukaan, jossa huomioidaan työkokemus.

Lähde: ”Nuuka, nöyrä, naimaton” Katsaus sosiaalikasvattajien
historiaan.


Tulosta sivu
sosiaalipedagogit logo