In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Jäsenistö

Jäseniä Talentiassa on n. 24 500. Heistä naisia on 93 % ja äidinkielenään suomea puhuvia 95 %. Jäsenmäärä kasvoi 1,9 % edellisvuodesta. Tyypillisin jäsen on 30–40 -vuotias nainen, jonka työnantaja on kunta tai kuntayhtymä.
  • Kunnallisen työnantajan palveluksessa työskentelee 70 % työssäkäyvistä jäsenistä.
  • Yksityisen työnantajan palveluksessa on 25 %.
  • Koulutuksen mukaan jäsenistö jakautuu seuraavasti: Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita on jäsenistöstä 63 %. Heistä enemmistö on sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita.
  • Alemman korkea-asteen tutkinnon (esim. sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, kehitysvammaistenohjaaja) suorittaneita on 16 %.
  • Opiskelijoita on 17 % ja
  •  jokin muu koulutus on 2 %:lla. 

Tehtävien mukaan tarkasteltuna jäsenistö jakautuu seuraavasti:
  • Sosiaalityöntekijöitä on työssäkäyvistä jäsenistä 25 %.
  • Kasvatus- ja ohjaushenkilöstöä 47 %. 
  • Sosiaalitoimen hallinnollisissa tehtävissä sekä toimiala- ja laitosjohdossa yhteensä 5 %.
  • Muissa tehtävissä (esim. projektitehtävissä) 23 %.

 

Talentian suurimpia jäsenryhmiä ovat sosiaalialan ammattikorkeakoulu- ja opistotutkinnon suorittaneet, sosiaalityöntekijät ja alan opiskelijat.

Sosiaalityöntekijät

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät työskentelevät vaativissa sosiaalityön asiantuntijatehtävissä sekä hallinto-, suunnittelu-, kehittämis- ja projektitehtävissä. He toimivat mm. sosiaalitoimistoissa, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, mielenterveystoimistoissa, kasvatus- ja perheneuvoloissa, päihdehuollon yksiköissä, vanhusten huollossa, kouluissa ja oppilaitoksissa, järjestöissä ja yksityisissä sosiaalialan palveluyrityksissä.

Sosiaalityöntekijän yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat:
sosiaalityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, sosiaaliterapeutti, johtava sosiaaliterapeutti, sosiaaliasiamies, kuntoutussosiaalityöntekijä, vanhustyön johtaja, A-klinikan johtaja, osastopäällikkö, sosiaalisihteeri, sosiaalijohtaja, projektityöntekijä, projektijohtaja

Sosiaalialan AMK- ja opistotaso

Sosiaalialalle suuntaavia AMK-tutkintoja ovat sosionomi (AMK), geronomi (AMK) ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK) – tutkinnot. Opistotason tutkintonimikkeitä ovat sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalialan ohjaaja ja kehitysvammaistenohjaaja. Opistotutkintoja ei enää suoriteta, vaan opiskelu on siirtynyt ammattikorkeakouluihin.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työskentelevät vaativissa sosiaalialan ohjaus-, kasvatus-, kuntoutus- ja opetustehtävissä sekä erilaisissa suunnittelu-, kehittämis-, esimies-, hallinto- ja projektitehtävissä. He toimivat mm. päivähoidossa, vanhustenhuollossa, lastensuojelussa, vammaispalveluissa, asumispalveluissa, kuntouttavassa työtoiminnassa, perhetyössä, päihdehuollossa ja moninaisissa projekti- ja järjestötehtävistä.

Sosionomi (AMK):n yleisimmät ammattinimikkeet ovat:

lastentarhanopettaja, lastensuojelulaitoksen ohjaaja, sosiaaliohjaaja/palveluohjaaja, kehitysvammaistenohjaaja, asumispalveluyksikön ohjaaja, kotipalvelun ohjaaja, vanhustyön ohjaaja, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, muu ohjaaja, projektityöntekijä, päiväkodin johtaja,  päivähoidon johtaja/ohjaaja, perhetyöntekijä, järjestötyöntekijä, vanhustyön johtaja


Tulosta sivu