In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

Kuntasektori


Kunnallisella yleisellä virka- ja työehtosopimuksella (KVTES) sovitaan kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien Talentian jäsenten palvelusuhteen ehdoista. KVTES:n piirissä on noin 430 000 palkansaajaa.

 

Talentialaisista noin 70 % (11 200 henkilöä) kuuluu KVTES: piiriin. Nykyisen KVTES:n sopimuskausi päättyy 31.12.2011. Sopimusneuvotteluissa työnantajaa edustaa Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT) ja talentialaisia Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö (JUKO).

 Kunta-alan yleinen työ- ja virkaehtosopimus


Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja


Sopimuskausi jakaantuu kahteen jaksoon, joista ensimmäinen on 1.3.2014–31.12.2015 (22 kk). Ensimmäisen kauden yleiskorotus maksetaan 1.7.2014 lukien. Korotus nostaa tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa 20 eurolla. Palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 0,88 prosentilla.

 

Sopimuskauden toinen jakso on 1.1.2016–31.1.2017 (13 kk). Palkantarkistus tehdään 1.7.2015 lukien ja korotuksen suuruus on 0,40 prosenttia, jonka käytöstä käydään neuvottelut 31.5.2014 mennessä. Jäljempänä selitettävien vuosilomamääräysten muutosten aiheuttama kustannusvaikutus on 0,1 prosenttiyksikköä ja tämä vähennetään tästä  0,40 prosentin korotuksesta. Mikäli neuvotteluissa jäljelle jäävästä 0,3 % osuudesta ei päästä sopimuksen osapuolten kesken yksimielisyyteen, toteutetaan jäljelle jäänyt osuus kokonaisuudessaan yleiskorotuksena.


Vuosilomamääräysten muutoksia ovat mm. vuosiloman sairausajan karenssin poistuminen sekä vuosilomapalkkaa koskeva muutos tilanteessa, jossa työntekijän säännöllinen työaika ja myös palkanmaksu muuttuu kesken lomanmääräytymisvuoden. Mikäli viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaansa alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön, siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosilomat tai säästövapaat myöhäisempään ajankohtaan, mikäli viranhaltija/työntekijä pyytää siirtoa ilman aiheetonta viivästystä. Muuttuneita vuosilomamääräyksiä sovelletaan 1.3.2014 lukien, riippumatta siitä, minkä lomanmääräytymisvuoden lomasta on kysymys.

 

Luottamusmieskorvauksia tarkistetaan 1.7.2014 lukien. 

24.10.2013

Kunta-alalle neuvottelutulos

 

Kunta-alalla on saavutettu ensimmäinen neuvottelutulos. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES on signeerattu juuri.

 

- Tämä on ratkaiseva ennakkoaskel kunta-alan sopimusten saamiseksi, mutta tämä ei sopimusta kuitenkaan takaa, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

 

- Meidän on päästävä ratkaisuihin opetushenkilöstön ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksista sekä lääkärien virkaehtosopimuksesta. Lisäksi on saavutettava sopimus kunta-alan osakeyhtiöitä ja kuntayhtymiä koskien. Ne on ratkaistava ennen kuin kunta-alan sopimus voi syntyä, Luukkainen edellyttää.

 

- Julkisen sektorin saaminen keskitetyn ratkaisun piiriin edellyttää myös valtiosektorin ja yksityisen opetusalan, mukaan lukien yliopistojen sopimuksia. Muuten JUKO ei ole mukana, mikä tarkoittaa käytännössä keskitetyn ratkaisun kaatumista.

 

- Teemme neuvottelujärjestönä kaiken sen, mikä on meidän käsissämme, jotta julkinen sektori saataisiin mukaan ja keskitetty työmarkkinaratkaisu voisi syntyä.

 

Neuvottelut jatkuvat yhä.

 

Lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

 24.10.2013

Kuntaneuvottelut etenivät, mutta useita asioita on vielä auki       


Kunnan pääneuvotteluryhmä kokoontui lyhyesti aamulla. Työnantaja antoi tarjouksensa, joka ei sisällä kiisteltyä kriisilauseketta lainkaan.

 

– Neuvottelut etenivät nyt selvästi, kun työnantaja tuli kriisilausekkeen osalta vastaan, kertoo JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.

 

Myös vuosilomakarenssia koskevien tekstien osalta päästiin Kankaan mukaan jo molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Edelleen keskustellaan kuitenkin kustannusten kattamisesta.

– Tästä saatiin työnantajan tarjous, johon esitimme vastatarjouksen, kertoo Kangas.

 

Neuvottelut jatkuvat kuntapöydässä klo 15 tänään.


Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.
21.10.2013

Vuosilomalain muutoskustannukset, kriisilauseke ja nuorisotakuu esillä kuntapöydässä


Kunnan pääneuvotteluryhmässä käsiteltiin tänään edelleen vuosilomalain muutosten kustannuksia. Kustannusten kattamisesta saatiin KT:n selvitys, johon palkansaajapuoli antoi vastatarjouksensa.

– Vuosiloma-asiassa tapahtui varovaista etenemistä. Tilastoryhmä käsittelee asiaa huomenna tiistaina, kertoo JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.

Pääneuvotteluryhmässä käsiteltiin myös KT:n yleiskirjepohja työllisyys- ja kasvusopimuksen sisältämästä kriisilausekkeesta. Työnantaja jakoi lisäksi tekstit nuorisotakuun piiriin kuuluvien nuorten työllistymisedellytysten parantamiseksi.


Pääneuvotteluryhmän seuraava tapaaminen on keskiviikkona 23.10. Huomenna tiistaina koolla on tilastoryhmän lisäksi KVTES-työryhmä.

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.16.10.2013

Vuosilomalain muutoskustannukset esillä kuntapöydässä

 

Kuntasektorin pääneuvotteluryhmä neuvotteli tänään vuosilomalain muutosten edellyttämien kustannusten kattamisesta. Esillä olivat myös mm. kuntasektorin eri sopimusalojen erilaiset tarpeet sopimuskorotusten kohdennuksille.

 

–Esillä oli konkreettisia vaihtoehtoja ja kaikkiaan neuvotteluja käytiin rakentavassa hengessä, kertoo JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas. 

 

Pääryhmän neuvottelut jatkuvat maanantaina 21.10. Sopimusten tulee olla valmiina 25.10, jotta kattava kasvusopimus katsotaan syntyneeksi.
8.10.2013 

Kriisipykälästä keskusteltiin kuntapöydässä


Työllisyys- ja kasvusopimuksessa keskusjärjestöt suosittelevat, että alakohtaisesti neuvotellaan ”käytettävissä olevista työehtosopimuskeinoista työpaikkojen, yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnan turvaamiseksi, kun yritys tai julkisyhteisö joutuu poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin”. Tämä ns. kriisipykälä oli tänään esillä kuntasektorin pääneuvotteluryhmässä. 

Kokouksessa neuvoteltiin myös mahdollisuudesta kohdentaa palkankorotusvaraa tekstikysymyksiin.

 – Neuvotteluissa ei tänään erityisesti edistytty, arvioi JUKOn neuvottelupäällikkö Risto Kangas.


Pääneuvotteluryhmän seuraava tapaaminen on 16.10.2013.

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.
2.10.2013

Tulevan sopimuskauden työryhmät esillä kuntaneuvotteluissa 

 

Kuntasektorin pääneuvotteluryhmässä kuultiin vuosilomatyöryhmän sekä palkkahinnoittelutyöryhmän ajankohtaisselvitykset. Keskusteltiin myös tulevan sopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan kirjattavista tulevaa sopimuskautta koskevista työryhmistä.

 

- Jaksotyöaikatyöryhmän työtä on tarpeen jatkaa ja sama koskee palkkahinnoittelutyöryhmää. Esillä oli myös mahdollisen yleisen työaikatyöryhmän perustaminen, kertoo JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.

 

Tehy osallistui neuvotteluihin ensimmäisen kerran lähes seitsemän vuoden tauon jälkeen.

 

Pääneuvotteluryhmän seuraava tapaaminen on 8.10.2013

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.
25.9.2013

Kunta-alan neuvottelujärjestelmä uudistuu


Kunta-alan pääsopijajärjestöt, KT Kuntatyönantajat ja Tehy ovat päässeet yhteisymmärrykseen kunta-alan sopimus- ja neuvottelujärjestelmän uudistamisesta. Osapuolten neuvottelijat ovat tänään hyväksyneet valtakunnansovittelija Esa Longan tekemän esityksen.

 

Tehy palaa takaisin kunnalliseen sopimus- ja neuvottelujärjestelmään ja osallistuu kunta-alan meneillään oleviin sopimusneuvotteluihin.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.23.9.2013

Kustannuslaskelmat ja sopimusrakenne esillä kuntaneuvotteluissa 


Kuntasektorin pääneuvotteluryhmän aamukokouksessa käytiin läpi 20 euron korotuksen kustannusvaikutukset sopimusaloittain. Keskusjärjestöjen puheenjohtajat pääsivät viime viikolla sopuun siitä, että korotus heijastuu myös palkanlisiin.

 

20 euron korotuksen kustannusvaikutus on kunta-alalla keskimäärin 0,8 prosenttia, KVTES-sopimuksessa kustannusvaikutus on 0,88 prosenttia, opetusalalla 0,69 prosenttia, lääkärisopimuksessa 0,4 prosenttia, teknisten sopimuksessa 0,82 prosenttia ja tuntipalkkaisten sopimuksessa 1,04 prosenttia.

  

Kokouksessa keskusteltiin myös sopimusrakenteesta, sopimuskauden viimeisen jakson pituudesta sekä alustavasti sopimustavoitteista. Pääneuvotteluryhmä kävi läpi myös kuntasektorin eri sopimusalojen neuvottelutilanteen.

 

– Neuvottelut etenivät asiallisessa ja hyvässä hengessä, JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas kertoo.

 

Pääneuvotteluryhmän seuraava kokous on 2.10.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.
16.9.2013

Tulkinta 20 euron korotuksesta esillä kuntapöydässä   


Kuntapöydän sopimusneuvottelut jatkuivat tänään. Sopijaosapuolet esittivät tavoitteensa ja näkemyksensä sopimusrakenteeksi.

 

– Neuvotteluosapuolet olivat eri mieltä siitä, kuinka tulkitaan työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittu 20 euron korotus. Palkansaajajärjestöjen yksimielisen kannan mukaan 20 euron korotus tulee yleiskorotuksena tehtäväkohtaiseen palkkaan. Neuvottelut asiasta jatkuvat, JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas kertoi.

 

Tulkintaerimielisyys uuden sopimuskauden ensimmäisen palkankorotuksen maksamisesta vaikuttaa koko korotuksen kustannusvaikutukseen kuntasektorilla. Kun 20 euroa tulee palkansaajapuolen tulkinnan mukaisesti tehtäväkohtaiseen palkkaan yleiskorotuksena, tehtäväkohtaisesta palkasta prosenttiperusteisena laskettavat henkilökohtaiset ja kokemuslisät nostavat todellisen palkankorotuksen kustannusvaikutuksen 20 euroa suuremmaksi. Kuntatyönantajan mielestä 20 euron on katettava korotuksen koko kustannusvaikutus.

 

Pääneuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran 23.9.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.

 9.9.2013

Alustavat tavoitteet esillä kuntasektorin neuvotteluissa  


Kuntasektorin neuvottelut kasvu- ja työllisyyssopimuksen soveltamiseksi alkoivat tänään 9.9. pääneuvotteluryhmän tapaamisella.

 

Esillä olivat  osapuolten alustavat tavoitteet ja neuvottelujen aikataulu. Kokouksessa asetettiin myös neuvotteluryhmät eri sopimusaloille sekä  vuosilomatyöryhmä, palkkahinnoittelutyöryhmä, jaksotyötyöryhmä ja työelämätyöryhmä. 

 

– Neuvottelut käynnistyivät hyvässä hengessä, kertoo JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.

 

Pääneuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran 16.9. JUKOn kunnan neuvottelukunta kokoontuu käsittelemän neuvottelutilannetta ja JUKOn tavoitteita huomenna 10.9.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.
5.9.2013

Kuntasektorin neuvottelut alkavat maanantaina


Kuntasektorin neuvottelut keskitetyn kasvu- ja työllisyyssopimuksen soveltamiseksi alkavat maanantaina 9.9. pääsopijajärjestöjen ja KT Kuntatyönantajien tapaamisella Akavatalossa.  Alakohtaisille neuvotteluille on aikaa 25.10.2013 klo 16 asti.

 

Kuntasektorilla palkkoja tarkistettaisiin vuoden 2014 heinäkuussa 20 eurolla/kk. Toisen sopimusvuoden korotus toteutuisi heinäkuussa 2015 ja sen kustannusvaikutus olisi 0,4 %. Tämä korotus toteutuisi joko yleiskorotuksena tai tekstimuutoksina. Tekstikysymykset ja työelämän laatuun liittyvät kysymykset käsitellään alakohtaisissa neuvotteluissa.

 

– Niukka sopimusvarallisuus tosin rajoittaa tekstikysymysten esille ottamista. Tekstitavoitteiden tulisi mielellään olla pääsopijajärjestöjen yhteisiä, kertoo JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.


Uuden sopimuksen ensimmäinen jakso on kaksivuotinen, kuntasektorilla 22 kuukautta. Vuoden 2015 kesäkuussa työmarkkinakeskusjärjestöt tarkastelevat, onko edellytyksiä jatkaa sopimuksia kolmannella vuodella. Sopimus on tällöin myös irtisanottavissa neljän kuukauden irtisanomisajalla. 

 

JUKOn kunnan neuvottelukunta täsmentää jo keväällä käsiteltyjä neuvottelutavoitteita kokouksessaan 10.9.2013. 


Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.

 14.3.2013

JUKOn kunnan neuvottelukunta käsittelee sopimustilannetta perjantaina

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kunnan neuvottelukunta kokoontuu huomenna perjantaina käsittelemään neuvottelutilannetta. Palkansaajakeskusjärjestöt jatkoivat tänään pohdintaa kokoavan sopimusratkaisun mahdollisuuksista.

 

– Mikäli neuvottelut nyt alkaisivat, sopimusalakohtaisille neuvotteluille on aikaa 4-6 viikkoa. On edelleen myös mahdollista, että neuvottelut siirtyvät syksyyn, arvioi JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.

 

JUKO on yhdessä muiden kunta-alan pääsopijoiden kanssa ilmoittanut olevansa valmis neuvottelemaan nopeastikin kokoavasta ratkaisusta, kunhan ehdoista sovitaan. Nollalinjalta ei kuitenkaan neuvotella.

 

– Sopimustavoitteita linjataan JUKOn kokouksissa. JUKOn kunnan neuvottelukunta kokoontuu perjantaina 15.3. ja JUKOn hallitus maanantaina 18.3., Kangas kertoo.

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.
Kuntasektorin neuvotteluissa talentialaisia edustaa JUKO. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.

 

Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni, Tekniikka ja Terveys KTN ja TNJ. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.


Tulosta sivu