In EnglishIn English | På svenskaPå svenska | Palaute
Talentia on sosiaalialan korkeakoulutettujen
ammattijärjestö, joka valvoo jäsentensä etuja työelämässä.

rss Puheenjohtajan blogi

Blogissa Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki kertoo kuulumisia kentältä ja järjestön vaikuttamisen areenoilta sekä luotaa yhteiskunnassamme tapahtuvia muutoksia.
5.6.2017 11.28

Talentian tavoitteita soteen

Sote- ja maakuntauudistus herättää talentialaisissa paljon kysymyksiä ja huolta. Erityisesti heidän kohdalla, jotka uudistuksen myötä siirtyvät uuden työnantajan palvelukseen. Miten käy minun työpaikalleni, työehdoilleni, työoloilleni? Missä työpaikkani sijaitsee? Kuka johtaa työtäni?


Pelkoa on myös sosiaalihuollon ja asiakkaan aseman puolesta uudistuksesta. Muistetaanko varmasti se, että tavoitteena oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja kustannussäästöt voivat toteutua vain jos sosiaalihuolto on yhtä vahvasti valmistelussa mukana kuin terveydenhuolto?


Uudistus on monilta osin vielä hahmottumaton. Talentia seuraa tiiviisti uudistusta, käy keskusteluja asiaa valmistelevien henkilöiden ja jäsenistöstä koostuvan hallituksen ja toimikuntiensa kanssa sekä tapaa säännöllisesti poliittisia päättäjiä vieden kentän näkökulmaa valmisteluun. Kesän ja syksyn aikana Talentia käy puoluekokouksissa, tapaa ministereitä ja kansanedustajia ja käy kuultavana sivistysvaliokunnassa. Näissä keskeiset tavoitteemme kerrataan.


Tutustu tavoitteisiimme

Tutustu tavoitteisiimme, jaa ja hyödynnä niitä vapaasti. Seuraa myös Talentian tiedotusta: Talentia-lehteä, uutiskirjettämme ja Facebook-sivuamme. Annamme uutta tietoa ja toimintaohjeita sitä mukaa, kun uudistus täsmentyy.

Tutustu Talentian sote-info -sivuun

Sivulle on koottu Talentian kanavissa ollutta tietoa sotesta, vinkkejä ja linkkejä lisätietojen äärelle. Talentia valmistelee parhaillaan tieto- ja vinkkipakettia soten henkilöstöasioista. Se tullaan lisäämään Talentian sote-infosivustolle. Osallistu myös syksyllä pidettävään Talentian sote-iltaan Facebookissa. Voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista – Talentian soteasiantuntijat vastaavat. Jäsenenä voit aina kysyä neuvoa myös työpaikkasi luottamusmieheltä tai Talentian neuvontapalveluista.

 

Talentian tavoitteita soteen


Jatkossa maakuntavaltuusto linjaa sen, miten sosiaali- ja terveyspalvelut maakunnassa toteutetaan. Maakunnan vastuulla on sovittaa palvelut toimiviksi ja laadukkaiksi palvelu- ja hoitoketjuiksi. Siksi maakunnissa tulisi toimia niin, että

 • sosiaalihuollon julkista valtaa sisältävät tehtävät sijoitetaan kokonaisuudessaan osaksi maakunnan omaa palvelutuotantoa
 • sosiaalityöntekijät ovat mukana asiakkaiden palveluissa, eikä heistä tehdä asiakastyöstä irrallisia päätösautomaatteja.


Saumattomat palvelut edellyttävät vahvaa maakunnan ohjausta. Laadun varmistamiseksi palveluiden tuottajille on asetettava kriteereitä. Näitä ovat sosiaalihuollon ammatillisen osaamisen ja moniammatillisuuden varmistaminen sekä sitoutuminen yhteistyöhön asiakkaan palveluiden kokonaisuudessa.

 

Sosiaalipalveluiden tavoitteena on tukea hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä vähentää kansalaisten eriarvoisuutta ja edistää ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. Tässä onnistutaan, kun

 • palveluita saadaan valtakunnallisesti yhdenvertaisin perustein.
 • palvelut ovat riittäviä ja laadukkaita, ja ne vastaavat asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin
 • sosiaalipalveluita saadaan oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa lähipalveluina
 • asiakkaita ei pompotella, vaan he saavat palveluita sieltä, minne ottavat ensimmäiseksi yhteyttä
 • palveluiden ja hoidon jatkuvuus varmistetaan, kunnes asiakkuudelle ei ole enää tarvetta.

 

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus hyvään ja laadukkaaseen palveluun sekä kohteluun. Siksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa keskeisintä on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Laadukkaat palvelut toteutuvat, kun

 • sosiaalialan ammattilaisten erityisasiantuntijuus hyödynnetään jokaisen palvelun kohdalla ja jokaisen asiakasryhmän eduksi
 • sosiaalipalveluissa varmistetaan se, että alan laillistettuja ammattihenkilöitä eli sosiaalityöntekijöitä, sosionomeja, geronomeja ja kuntoutuksen ohjaajia on riittävä määrä asiakkaiden tarpeisiin nähden.

Johtaminen vaatii osaamista

Maakunnan johtoon ja asiantuntijatehtäviin tarvitaan tasapuolisesti sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista. Vaativaa ja vastuullista työtä tekevien asiantuntijoiden johtamisessa korostuu lisäksi ammatillisen johtamisen tarve. Sosiaalihuoltolaki ja sosiaalihuollon ammattihenkilölaki määrittelevät edellytykset hallinnolliselle ja ammatilliselle johtamiselle. On myös huomioitava erityislainsäädännössä johtamiselle asetetut vaatimukset.

 

Henkilöstö on avainasemassa

 1. Nykyisiä sote-koulutusvaatimuksia ei saa alentaa eikä joustavoittaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon laillistettujen ammattihenkilöiden saatavuus turvataan, kun kiinnitetään huomio työolosuhteisiin, työmäärään, täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen, ammatilliseen tukeen ja johtamiseen sekä kilpailukykyisiin työsuhteen ehtoihin.
 2. Henkilöstön yhdenvertainen kohtelu edellyttää, että palkkaharmonisaatio aloitetaan heti maakuntiin, sen liikelaitoksiin ja yhtiöihin siirtymisen jälkeen. Palkkojen harmonisointiin on varauduttava osana koko uudistuksen toimeenpanoon liittyviä muutoskustannuksia.
 3. Sote-uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa on varmistettava yhteistoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta työnantajien ja henkilöstön välillä. Muutos ei saa heikentää jo valmiiksi kuormittuneiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työssä jaksamista ja työhyvinvointia.
 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitoimintaa ohjaavat kummallakin alalla omat ammattioikeuksia, vastuita ja valvontaa koskevat lakinsa. Lakien mukaan ammattikuntien tulee noudattaa ammattieettisiä periaatteita ja suosituksia. Ammattihenkilöt ohjaavat, neuvovat ja auttavat asiakasta vain niissä kysymyksissä, joihin heillä on tarvittava osaaminen ja koulutus.
 5. Laillistetut ammattihenkilöt varmistavat vaativan asiakastyön laadun ja osaamisen hyödyntämisen monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä.

 

Sotessa perustason sosiaali- ja terveyskeskuksen tulee tarjota asiakkailleen sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta ja se tulee säätää sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtäväksi.

 

Mitä sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta on?

Sosiaalihuollon asiakas- ja palveluohjaus on paljon muutakin kuin tiedon välittämistä palveluista tai niiden äärelle ohjaamista. Se on laillistetun ammattihenkilön antamaa tavoitteellista ja vaikuttavaa asiakaslähtöistä sosiaalihuollon työtä, joka rakentuu asiakkaan ja työntekijän väliselle vuorovaikutukselle. Työssä määritetään ihmisten yksilölliset palvelutarpeet eri menetelmillä. Näiden työmenetelmien hallinta ja tietopohja saavutetaan alan opinnoissa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

 

Mihin sosiaalihuollon ohjauksella ja neuvonnalla tulisi vastata?

Perusajatus on, että asiakkaan ja potilaan asioista tulee ottaa kokonaisvaltaisesti vastuuta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sosiaalipalveluita tarvitsevalla henkilöllä on harvoin kyse vain yhdestä palvelusta tai asiakasta itseään koskevasta tarpeesta. Asiakas saattaa tarvita samanaikaisesti tukea jokapäiväiseen elämään, asumiseen ja taloudenhoitoon. Tarve voi liittyä lapsen tasapainoiseen kehitykseen ja hyvinvointiin

tai se voi liittyä läheisen sairauden aiheuttamaan tuen tarpeeseen. Ammattihenkilö arvioi, mitkä palvelut valitaan ja miten nämä palvelut parhaiten vaikuttavat asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilanteeseen. Ammattitaidolla hoidettu asiakas- ja palveluohjaus on edellytys sille, että tavoitteet toteutuvat.

 

Kenen tulisi antaa ohjausta ja neuvontaa?

Sosiaalihuollon ammattihenkilöillä – sosiaalityöntekijöillä, sosionomeilla, geronomeilla ja kuntoutuksen ohjaajilla – on tarvittava ammatillinen osaaminen, pätevyys, ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet ja koulutus ohjauksen ja neuvonnan kokonaisuuteen. Siksi maakunta- ja sote-lainsäädäntöön on kirjattava

selkeästi, että sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta ovat näiden ammattilaisten tehtävä.

 

Miksi osaaminen on ohjauksessa ja neuvonnassa tärkeää?

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden toimintaa valvotaan. Osaaminen ja valvonta takaavat sen, että asiakkaiden sosiaalihuollon tarpeisiin vastataan asiakkaan tarpeet, etu ja asiakasturvallisuus huomioiden.

Asiakasohjaus, palvelutarpeenarvio ja palvelusuunnitelma ovat kokonaisuus, jonka perusteella asiakas saa tarpeen mukaiset ja lainsäädännön turvaamat palvelut. Palvelupäätökset määrittelevät palvelujen laatua ja kustannuksia. Esimerkiksi Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluissa yhden asiakasohjaajan kalvelutarpeen arvioinnin ja viranomaisroolin kautta kohdentuu vuodessa keskimäärin 5,5 miljoonan ja päivässä noin 20 000 euron arvosta palveluita. (Lähde: Asiakas- ja palveluohjaus-osahankkeen loppuraportti. Tampereen kaupunki ja Sitra, 2015.) Siksi palvelupäätösten tekemisessä, vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden osaaminen on varmistettava.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja


Tulosta sivu